Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2019 
Rok LXXI nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-2037

 

NUMER DO POBRANIA

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

dr hab. inż. Izabela Kutschenreiter-Praszkiewicz

E-mail: ipraszkiewicz@ath.bielsko.pl; nr ORCID 0000-0001-6229-6095

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej/University of Bielsko-Biala

 

Planowanie struktury przestrzennej stanowisk pracy dla procesu montażu wyrobów konfigurowanych według wymagań klientów

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.4.1

 

Skrócenie dróg transportowych jest jednym z obszarów doskonalenia procesu produkcyjnego wpływającego na jego efektywność. Jedną z metod pozwalających wyznaczyć rozmieszczenie stanowisk pracy, przy minimalizacji długość dróg transportowych, jest metoda trójkątów.

W procesie produkcyjnym, w którym są wytwarzane różnorodne produkty w oparciu o podobną technologię, istnieje konieczność takiego rozmieszczenia stanowisk pracy oraz przestrzeni magazynowej, aby przepływ produkcji przebiegał sprawnie, redukując czas, a co za tym idzie — koszty transportu.

Zastosowanie metody trójkątów wymaga przeprowadzenia takich działań jak: pozyskanie i przygotowanie danych dotyczących częstotliwości powiązań transportowych między stanowiskami, opracowanie rozmieszczenia teoretycznego stanowisk, opracowanie oraz wdrożenie modelu przestrzenne- go, w którym są uwzględniane wymiary hali, gabaryty stanowisk, drogi transportowe, pola odkładcze i inne elementy wyposażenia, takie jak np. regały, stojaki.

 

Słowa kluczowe: metoda trójkątów, rozmieszczenie stanowisk, diagram Sankeya

 

Assembly process layout planning of customized products

 

Production process layout improvement can influence it's efficiency. Triangle method support production process layout planning and minimalizing length of transportation path.

In assembly process of customized product is necessary minimalizing transportation time and cost. Application of triangle method required: data preparing related to components layout, theoretical and practical placement of stands.

 

Key words: triangle method, placement of stands, Sankey diagram.

 

Bibliografia

Burduk, A., Górnicka, D. (2016). Usprawnienie przepływu materiałów i rozmieszczenia stanowisk produkcyjnych na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 23–43.

He, D. W., Kusiak, A. (1996). Performance analysis of modular products. InternationalJournal of Production Research, 34(l), 253–272. Hernandez-Matias, J. C., Vizan, A., Hidalgo, A., Rios, J. (2006). Evaluation of techniques for manufacturing process analysis. Journal of Intelligent Manufacturing, 17(5), 571–583.

Hou, L., Wu, Y., Lai, R., Tsai, C. (2014) Product family assembly line balancing based on an improved genetic algorithm. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(9–12), 1775–1786.

Karsak, E. E., Sozer, S., Alptekin, S. E. (2003). Product planning in quality function deployment using a combined analytic network process and goal programming approach. Computers & Industrial Engineering, 44(1), 171–190.

Kowalski, A., Marut, T. (2012). Hybrid Methods Aiding Organisational and Technological Production Preparation Using Simulation Models of Nonlinear Production Systems. W: E. Corchado, V. Snášel, A. Abraham, M. Woźniak, M. Grana, S.-B. Cho (red.). Hybrid Artificial Intelligent Systems. HAIS 2012 (tom 2, 259–266), Berlin: Springer.

Kutschenreiter-Praszkiewicz, I. (2012). Systemy bazujące na wiedzy w technicznym przygotowaniu produkcji części maszyn. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Martyniak, Z. (1996). Metody organizowania procesów pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Riedel, R., Jentsch, D., Horbach, S., Ackermann, J., Müller E. (2013). Agile Planning Processes. W: V. Prabhu, M. Taisch, D. Kiritsis (red.). Advances in Production Management Systems. Sustainable Production and Service Supply Chains. APMS 2013. IFIP Advances in Information and Communication Technology (tom 1, 143–150). Berlin: Springer.

Schenk, M., Wirth, S., Müller, E. (2010). Factory Planning Manual, Berlin: Springer.

Scholz-Reiter, B., Toonen, Ch., Tervo, J. T. (2011). Investigation of the In? uence of Capacities and Layout on a Job-Shop-System’s Dy- namics. W: H.-J. Kreowski, B. Scholz-Reiter, K.-D. Thoben (red.). Dynamics in Logistics, Berlin: Springer.

Sener, Z, Karsak, E. (2010). A decision model for setting target levels in quality function deployment using nonlinear programming-based fuzzy regression and optimization. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48(9–12), 1173–1184.

Shaik, A. M., Kesava Rao, V. V. S., Srinivasa Rao, Ch. (2015). Development of modular manufacturing systems — a review. International

Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76(5–8), 789–802. Wawak, S. (2006). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Helion.

 

----------

 

dr hab. inż. Bożena Gajdzik

E-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl; nr ORCID: 0000-0002-0408-1691

Politechnika Śląska/Silesian University of Technology in Katowice

 

Struktura łańcucha dostaw w logistyce 4.0 w przemyśle stalowym

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.4.2

 

Od kilku już lat wzrasta zainteresowanie logistyką 4.0, która jest formą odpowiedzi podmiotów gospodarczych na zmiany w przemyśle na poziomie czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0, bo tak określany jest rozwój przemysłu w ramach czwartej rewolucji przemysłowej, tworzą przedsiębiorstwa, które utworzyły linie produkcyjne stanowiące połączenie mobilnej automatyzacji i systemów informatycznych sterowania procesami. Rozwój przedsiębiorstw nowej generacji i ich współpraca z podmiotami obsługi logistycznej dały początek nowym strukturom łańcuchów dostaw. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne założenia konstruowania struktury łańcucha dostaw na poziomie rozwoju przemysłu 4.0 oraz przykład ewolucji struktury łańcucha dostaw w przemyśle stalowym. Przemysł stalowy w Polsce, tak jak i inne gałęzie przemysłu, które chcą być konkurencyjne, doskonali się, by sprostać wyzwaniom nowoczesnego przemysłu 4.0. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest połączeniem studium literatury i analizy typu case study.

 

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, logistyka 4.0, przemysł 4.0

 

The structure of supply chain in logistics 4.0 in steel industry

 

For several years, there has been an increasing interest in Logistics 4.0, which is a form of response of enterprises, to changes in industry at the level of the fourth industrial revolution. Industry 4.0, such we call changes in the fourth industrial revolution, create enterprises that have created production lines that are a combination of mobile automation and process control information systems. The development of new generation manufacturing enterprises and their cooperation with logistic enterprises — gave rise to a new structure of supply chains. This publication presents the general assumptions of constructing the structure of supply chain at the level of industrial development 4.0 and an example of the evolution of the structure of supply chain in the steel industry. The steel industry in Poland, like other industries that want to be competitive, is changing to be a part of modern industry 4.0. The paper consists of a theoretical and practical part. The paper is combination of a study of literature and case study analysis.

 

Key words: supply chain, logistics 4.0, industry 4.0

 

Bibliografia

Bentyn, Z. (2017). Adaptacja łańcuchów dostaw do potrzeb przemysłu 4.0. Autobusy, 18(6), 1317–1321.

Bujak, A. (2017). „Rewolucja przemysłowa — 4.0” i jej wpływ na logistykę XXI wieku. Autobusy, 18(6), 1338–1344.

Czakon, W. (2005). Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karo- la Adamieckiego.

Ehrhardt Partner Group (2016). Recognizing chances. Taking changes. Logistics 4.0 — smart, connected, digital. http://www.warehouse- logistics.com/57/3/8219/re-cognizing-chances-taking-changes-logistics-40%E2%80%93--smart,-connected,-digital-.html (8.04.2018). Gajdzik, B. (2014). Development of market strategies of metallurgical enterprises after restructuring of steel industry. Metalurgija, 53(1), 131–134.

Gajdzik, B. (2012). Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992–2010. Gli- wice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gajdzik, B. (2008). Strategie zmian w dystrybucji wyrobów hutniczych. Logistyka, (6), 62–64.

Gajdzik, B., Kalamat, Z., Bogdanowicz, A. (2010). Spedycja wyrobów hutniczych w transporcie samochodowym i kolejowym. Hutnik. Wia- domości Hutnicze, 77(12), 745–749.

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. A Literature Review. Dortmund: Technische Uni- versität.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. (2008). Polski Przemysł Stalowy 2008. Katowice:

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. (2018).

Polski Przemysł Stalowy 2018. Katowice: Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Piątek, Z. (2017). Czym jest przemysł 4.0? (częsć I). http://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/ (22.03.2019). Jasperneite, J. (2012). Was hinter Begriffen wie Industrie 4.0 steckt. Computer & Automation, (12), 24–28.

Jäger, J., Schöllhammer, O., Lickefett, M., Bauernhansl, T. (2016). Advanced complexity management strategic recommendations of han- dling the „Industrie 4.0” complexity for small and medium enterprises. Procedia CIRP (57), 116–121.

Magruk, A. (2016). The Internet of things as the future technological trend of the innovative development of logistics. Research in Logistics and Production, 6(1), 15–24.

Musiał, P. (2010). Strategia dystrybucji wyrobów hutniczych na rynkach zagranicznych na przykładzie Huty Batory. Hutnik. Wiadomości Hutnicze, 77(11), 678–683.

Person, G. (1991). Achieving competitive though logistics. International Journal of Logistics Management, (2), 1–37.

Pfohl, H.-Ch. (2016). Supply Chain 4.0, Configuration of Cooperative Networks in Disruptive Environments. Referat wygłoszony na: Polski Kongres Logistyki. Poznań.

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage creating and sustaining superior performance. New York: The Free Presss.

Schoenthaler F., Augenstein, D., Karle, T. (2016). Design and Governance of Collaborative Business Processes in Industry 4.0. https://pdfs.semanticscholar.org/6a64/429a5e5d05ab629195c585fe8dedf3db58b0.pdf (3.04.2019).

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution, Cologny/Geneva: World Economic Forum.

Szymańska, O., Adamczak, M., Cyplik, P. (2017). Logistics 4.0 — A new paradigm or set of known solutions? Research in Logistics & Production, 4(7), 299–310.

Timm, I. J., Lorig, F. (2015a). A survey on methodological aspects of computer simulation as research technique. (W:) L. Yilmaz, W. K. V. Chan,, I. Moon, T. M. K. Roeder, C. Macal, M. D. Rossetti (red.), Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference (2704–2715), Trier: University of Trier. http://simulation.su/uploads/files/default/2015-timm-lorig-2.pdf (3.04.2019).

Timm, I. J., Lorig, F. (2015b). Logistics 4.0 — a challenge for simulation. W: L. Yilmaz, W. K. V. Chan,, I. Moon, T. M. K. Roeder, C. Macal, M. D. Rossetti (red.), Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference (3118–3119), Trier: University of Trier. https://www.informs-sim.org/wsc15papers/320.pdf (3.04.2019).

Trocki, M. (2002). Architektura biznesu — nowe struktury działalności gospodarczej. (W:) M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsię- biorstwo partnerskie (38–55), Warszawa: Difin.

 

----------

 

dr inż. Agnieszka Ponikierska

e-mail: agnieszka.ponikierska|put.poznan.pl| |agnieszka.ponikierska|put.poznan.pl

Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

 

Metody oraz narzędzia wspierające optymalizację dystrybucji wyrobów o ograniczonej trwałości

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.4.3

 

Zaprezentowane w artykule rozwiązanie jest dedykowane przedsiębiorstwom dystrybucyjnym, dla których priorytet stanowi szybka i sprawna dostawa towaru o krótkim terminie przydatności, bez utraty czy obniżenia jego jakości. Ta determinująca cecha oferowanych produktów sprawia, że optymalizacja funkcjonowania łańcucha dostaw, a w szczególności procesów dystrybucyjnych, wymaga przede wszystkim skrócenia czasu realizacji dostaw od producenta do finalnego odbiorcy. W rozwiązaniu zastosowano proste, a zarazem skuteczne metody optymalizacyjne w celu podniesienia efektywności tego procesu, oparte na systemie klasy Just in Time, przeładunku kompletacyjnym cross dock i metodzie komiwojażera. Efektem wprowadzonego rozwiązania jest znaczne skrócenie czasu realizacji zamówień, a co za tym idzie — wzrost zadowolenia klientów. Uzyskano także zmniejszenie zapotrzebowania ma powierzchnię magazynową, wyeliminowanie konieczności utrzymywania zapasów, optymalizację tras przewozu, co doprowadziło do znacznego obniżenia kosztów prowadzonej działalności i zwiększenie jej efektywności.

 

Słowa kluczowe: reenginieering, Just in Time, cross dock, optymalizacja, problem komiwojażera, Solver

 

Methods and tools supporting distribution optimization of products with limited shelf life

 

Solution presented in this article is dedicated to distribution companies, that prioritize fast and efficient supply of products with limited shelf life without losing or lowering their quality. This determining feature of offered products, makes shortening of delivery time from producent to customer the key of supply chain optimization. This solution uses simple and effective optimization methods that are able to make the whole process more effective. These methods are based on class system ‘Just in Time’, cross docking and canvasser method. Implementation of presented solution results both in shortening the time of execution of the order and growth of customers satisfaction. Reduction of storage space demand, elimination of necessity to hold reserves and optimization of cargo routes were also the results of presented solution. All these changes lowered expenses of the company and made it more effective.

 

Key words: reenginieering, Just in Time, cross dock, optimization, the traveling salesman problem, Solver

 

Bibliografia

Baj-Rogowska, A. (2013), Planowanie tras z wykorzystaniem narzędzia Solver jako zadanie logistyczne w małej firmie. W: R. Miler, T. Nowosielski, B. Pac (red.). Optymalizacja systemów i procesów logistycznych (169–178). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Cyplik, P., Hadaś Ł. (2012), Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Fertsch, M., Ponikierska, A. (1999). Project of the physical distribution system of dairy goods using Just in Time strategy. W: J. Axelsson, B. Bergman, J. Eklund (red.). Procedings of the International Conference on TQM and Human Factors — towards successful integration (t. 2). Linkoping: Centre for Studies of Humans, Technology and Organization.

Ponikierska A., Ponikierski W. (2000.) Impact of the Just in Time strategy on supplier's selection in supply chain management. W: Proce- dings of the 3rd International Conference on Building People and Organization Excellence, Aarhus: The Aarhus School of Business.

 

----------

 

dr Robert Rogaczewski

E-mail: r.rogaczewski|gmail.com| |r.rogaczewski|gmail.com

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie/State University of Applied Sciences in Konin

 

Kluczowe aspekty zarządzania logistycznego w korporacjach transnarodowych na przykładzie PKN Orlen

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.4.4

 

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa i zarządzanie logistyczne to kluczowe determinanty sukcesu dzisiejszych przedsiębiorstw. Korporacje transnarodowe, jako przedsiębiorstwa posiadające zdolność do koordynacji działalności gospodarczej w wielu państwach, stanowią w dzisiejszych czasach siłę napędową gospodarek narodowych i tworzą dla nich wymiar strategiczny. Ważniejszymi czynnikami, które miały wpływ na rozwój tych form przedsiębiorstw, były znaczące zmiany gospodarcze, liberalizacja gospodarki oraz procesy globalizacyjne. W artykule zwrócono uwagę na rolę i znaczenie logistyki jako strategii zarządzania w korporacji transnarodowej PKN Orlen.

 

Słowa kluczowe: korporacja transnarodowa, PKN Orlen, umiędzynarodowienie

 

Key aspects of logistics management in transnational Corporation on the example of PKN Orlen

 

The internationalization of the enterprise and logistics management are the key determinants of the success of today's enterprises. Transnational corporations, as companies with the ability to coordinate economic activities in many countries, are today the driving force of national economies. The most important factors that influenced the development of these forms of enterprises were significant economic changes, economic liberalization and globalization processes. The article draws attention to the role and importance of logistics as a management strategy in the transnational corporation of PKN Orlen.

 

Key words: transnational corporation, PKN Orlen, internationalization

 

Bibliografia

Banaszyk, P. (2011). Zmienność zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Banaszyk, P., Gołembska, E. (2015). Logistyka w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo WNT.

Blaik, P., Matwiejczuk, R. (2008). Logistyczny łańcuch tworzenia wartości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Ciesielski, M. (2001). Logistyka w strategiach konkurencyjnych firm. W: M. Ciesielski (red.), Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Dunning, J. H. (1993). Multinational Enterprises in the Global Economy. Wokingham: Addison-Wesley.

Göbl, M., Froschmayer, A. (2011). Logistik als Erfolgspotenzial. Von der Strategie zum logistischen Businessplan. Wiesbaden: Gabler Verlag.

Gołembska, E. (1999). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN. Gołembska, E. (2018). Logistyka międzynarodowa. Warszawa: PWN.

Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck.

Grochla, E., Fieten, R. (1989). Internationale Beschaffungspolitik. W: K. Macharzina, M. K. Welge (red.), Handwörterbuch Export und internationale Unternehmung. Stuttgart.

Hungenberg, H. (2002). Strategisches Management in Unternehmen. Wiesbaden: Springer

Gabler. Jantoń-Drozdowska, E. (2004). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Poznań: Ars boni et aequi. Korten, D. C. (2001). When Corporation Rule the World. San Francisco: Kumarian Press.

Nöcker, R. (2001). Internationalisierung als Wettbewerbsstrategie. Hamburg: Kovac.

Persson, G. (1991). Achieving Competitive Through Logistics. International Journal of Logistics Management, (2) 1–11.

Piasecka-Głuszak, A. (2010). Korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej. W: J. Rymarczyk (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rogaczewski, R. (2012). Integracja i internacjonalizacja podstawą rozwoju logistyki międzynarodowej. W: M. Kuczera (red.), Młodzi naukowcy dla polskiej nauki (cz. IX). Kraków: Creativetime.

Rogaczewski, R. (2014). Przesłanki umiędzynarodowienia procesów zaopatrzenia w systemach logistycznych korporacji transnarodowych. W: Z. Bentyn, E. Gołembska (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej. Poznań: UEP.

Rogaczewski, R. (2017). Wpływ logistyki na rentowność i płynność finansową przedsiębiorstwa. W: P. Szczypa, A. Zimny (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości. Konin: PWSZ.

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

Szymczak, M. (2004). Logistyka międzynarodowa w teoriach handlu zagranicznego i zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. W: E. Gołembska (red.), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce. Poznań: AE.

UNCTAD (1995, 2016). Word Investment Report. New York.

 

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł