Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 8/2019 
Rok LXXI nr 8 (sierpień) ISSN 1231-2037

Numer do pobrania

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

 

prof. dr hab. Czesław Skowronek

Collegium Mazovia w Siedlcach/Collegium Mazovia in Siedlce

 

Aktywa obrotowe i procesy logistyczne przedsiębiorstw

 

DOI  10.33226/1231-2037.2019.8.1

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia podstawowe dane charakteryzujące aktywa obrotowe przedsiębiorstw, ich wartość, strukturę i dynamikę zmian. Wskazano także na związek oraz wzajemne uwarunkowania aktywów obrotowych i funkcjonowanie procesów logistycznych. Aktywa obrotowe przedsiębiorstw średnich i dużych na koniec 2018 r. przekroczyły wartość 1 bln zł i stanowią 40% całości majątku przedsiębiorstw. W okresie ostatnich 3 lat wysokie tempo wzrostu tych aktywów spowodowało obniżenie ich produktywności, pogorszenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyrost zapasów angażował blisko 30% całego przyrostu PKB. W tekście wskazano  na  związek  funkcjonowania  procesów  logistycznych z poziomem i strukturą aktywów, a także płynnością finansową,  aczkolwiek  pomiar  ilościowy  wpływu  tych  procesów jest  bardzo  trudny,  może  być  zrealizowany  w konkretnym przedsiębiorstwie.

 

Słowa kluczowe: aktywa obrotowe, zapasy, należności, przychody, zobowiązania, produktywność aktywów, procesy logistyczne, płynność finansowa

 

Current assets and logistics processes in enterprises

 

Summary

The  text  presents  basic  data  that  characterises  current assets  of  enterprises,  their  value,  structure  and  change dynamics. Mutual links between current assets and Logistics processes were also pointed out. Current assets of medium and large enterprises exceeded 1 trillion PLN at the end of 2018 and amounted to 40% of companies' total assets. Over the  last  3  years,  high  increase  of  those  assets  caused  the deterioration  of  productivity  and  effectiveness  of enterprises.  Increase  in  the  value  of  inventories  generated almost  30%  of  the  increase  in  the  GDP.  The  relationship between the functioning of logistics processes and the level and  structure  of  assets,  as  well  as  financial  liquidity,  was pointed  out.  However,  quantitative  measurement  of  the influence  of  those  processes  is  very  challenging  and  hence only possible in case of individual enterprises.

 

Key words: current assets, inventory, receivables, revenue, liabilities, productivity of assets, logistics processes financial liquidity

 

Bibliografia

Skowronek, Cz., Saryusz-Wolski, Z. (2012). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.

GUS. (2017). Biuletyn Statystyczny GUS, (2).

GUS. (2019). Biuletyn Statystyczny GUS, (2).

 

 

 

dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ

E-mail: bozena.gajdzik@polsl.pl

nr ORCID: 0000-0002-0408-1691

Politechnika Śląska/Silesian University of Technology in Katowice

Predyktywne i inteligentne utrzymanie urządzeń w Przemyśle 4.0 — maszyny wzmocnione o dane. Historia zmian w UR na przykładzie krajowego sektora stalowego

 

DOI  10.33226/1231-2037.2019.8.2

 

Streszczenie

Od  kilku  już  lat  wzrasta  zainteresowanie  Przemysłem  4.0 (Industry 4.0 — I 4.0), który rozwija się na poziomie czwartej rewolucji przemysłowej. Zmiany następują we wszystkich obszarach  funkcjonowania  przedsiębiorstw  oraz  w ich  otoczeniu. Są to bardzo dynamiczne zmiany o wieloaspektowym charakterze,  dlatego  rewolucyjne.  Przekształceniom  ulega wiele systemów gospodarczych i społecznych. Zmiany mają miejsce w systemach produkcji (cyberfizyczne rozwiązania), konsumpcji, transporcie i dostawach. Nowe technologie rozbudowane o możliwości cyfrowe znacznie zwiększają wartość produktów. Wykorzystywanie możliwości cyfrowych w połączeniu z rozlicznymi technologiami prowadzi do nowych modeli biznesowych. Zmiany dokonujące się w czwartej rewolucji przemysłowej są również zmianami w obszarze utrzymania ruchu (UR). Maszyny wyposażone w czujniki i monitorowane  za  pomocą  algorytmów  tworzą  nowe  możliwości  dla produktywności urządzeń. W Przemyśle 4.0 proces konserwacji urządzeń jest proaktywny i polega (ogólnie ujmując) na tym, że to urządzenia informują użytkowników o ich działaniach oraz o sytuacjach przekraczających dopuszczalne (normalne) ramy ich użytkowania. Urządzenia są nawet w stanie poinstruować  ekipę  remontową  (naprawczą),  co  ma  robić, aby urządzenie uzyskało poprzednią sprawność. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne ramy zmian w zakresie UR w Przemyśle 4.0 wraz z przykładem zmian w krajowym sektorze  stalowym.  Część  teoretyczna  pracy  powstała  na  podstawie studium literatury, a część praktyczna jest formą typu case study o charakterze historycznym i ukazuje zmiany w UR w sektorze stalowym w kraju.

Słowa kluczowe:  przemysł 4.0, predyktywne UR, inteligentne UR, przemysł stalowy

 

Predicative and intelligent maintenance in Industry 4.0 — machines enhanced with data. The history of changes in maintenance in Polish steel industry

For several years, Industry 4.0 (I 4.0) has been developing at the  level  of  the  fourth  industrial  revolution.  Changes  take place  in  all  areas  of  business  operations  and  in  their environment.  These  are  very  dynamic  and  revolutionary changes.  Many  economic  and  social  systems  are transformed.  Changes  take  place  in  production  systems (cyber  physical  solutions),  in  consumption,  transport  and deliveries.  New  technologies  expanded  with  digital capabilities significantly increase the value of products. The use  of  digital  capabilities  combined  with  new  technologies leads to new business models. The changes taking place in the fourth industrial revolution are also changes in the area of  maintenance.  Machines  equipped  with  sensors  and monitored  by  algorithms  create  new  possibilities  for productivity.  In  Industry  4.0,  the  maintenance  process  is proactive  and  consists  (generally  speaking)  that  the machines  inform  users  about  their  activities  and  about situations  exceeding  the  acceptable  (normal)  use  frames.

The machines are even able to instruct the repair (repair) team  what  to  do  to  ensure  that  the  machine  achieves  its previous  efficiency.  This  publication  presents  a  general framework for changes in maintenance in Industry 4.0 with an example of changes in the domestic (Polish) steel sector.

The  theoretical  part  of  the  work  (paper)  was  based  on  a study of literature, and the practical part is a case study with historical character because shows changes in maintenance in the steel sector in Poland.

 

Key words: industry 4.0, predictive maintenance, inteligent maintenance, steel industry

 

Bibliografia

Almada-Lobo, F. (2016). The Industry 4.0 revolution and the future of manufacturing execution systems (MES). Journal of Innovation Management, 3(4), 16–21.

Chesworth,  D.  (2018).  Industry  4.0  Techniques  as  a Maintenance  Strategy  (A  Review  Paper).  https://www.researchgate.net/publication/322369285_Industry_40_Techniques_as_a_Maintenance_Strategy_A_Review_Paper (16.07.2019).

Durmus, M. (2019). Smart predictive maintenance: the key to Industry 4.0. https://www.aisoma.de/smart-predictive-maintenance-the-key-to-industry-4-0/ (12.01.2019).

Elliot, B. R., Hill, G. (1999). Total Productive Maintenance. Is it time to move on? Logistics Solutions, 1(3), 25–28.

Foltys, J. (2007). Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gajdzik, B. (2012). Przedsiębiorstwo hutnicze po restrukturyzacji. Dynamika zmian w krajowym sektorze hutniczym w latach 1992–2010. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gajdzik, B. (2014a). Autonomous and professional maintenance in metallurgical enterprises as activities within Total Productive Maintenance. Metalurgija, 53(2), 269–272.

Gajdzik, B. (2014b). Dbałość pracowników o pełną produktywność maszyn i urządzeń — TPM w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 27–32.

Gajdzik, B. (2014c). Organizacja działań w ramach TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Logistyka, (3), 28–30.

Gajdzik, B. (2015a), Reorganizacja służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach hutniczych w Polsce. Hutnik — Wiadomości Hutnicze, 82(2), 176–182.

Gajdzik, B. (2015b). Służby utrzymania ruchu w krajowych hutach dawniej i dziś. Logistyka, (1), 62–64.

Garg, A., Deshmukh, S. G. (2006). Maintenance management: literature review and directions. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(3), 205–210.

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645–1660.

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design principles for industry 4.0 scenarios: A literature review. Dortmund: Technical University of Dortmund.

Jasiulewicz-Kaczmarek,  M.  (2005).  Współczesne  koncepcje  utrzymania  ruchu  infrastruktury  technologicznej  przedsiębiorstwa.  W: M. Fertsch, S. Trzcieliński (red.). Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi (127–134). Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Kruczek, M., Żebrucki, Z. (2012). Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Logistyka, (2), 787–797.

Lee, J., Ardakani, H. D., Yang, S., Bagheri, B. (2015). Industrial Big Data Analytics and Cyber-physical Systems for Future Maintenance & Service Innovation. Procedia CIRP, (38), 3–7.

Lee, J., Kao, H. -A., Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment. Procedia CIRP, (16), 3–8.

Legutko, S. (2009). Trendy rozwoju utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Eksploatacja i Niezawodność, (2), 8–16.

Nakajima, S. (1988). Introduction to TPM. Portland: Productivity Press.

Patel, M. (2018). The Future of Maintenance. White paper. Bengaluru: Infosys. https: //www. infosys. com/industries/aerospace-defense/white-papers/Documents/enabled-predictive-maintenance. pdf (16.07.2019).

Piersiala, S., Trzcieliński, S. (2005). Systemy utrzymania ruchu. W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi (114–126). Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Rüßmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., Harnisch, M. (2015). Industry 4.0: The future of productivity and growth  in  manufacturing  industries. Boston  Consulting.  http://www.inovasyon.org/pdf/bcg.perspectives_Industry.4.0_2015.pdf (16.07.2019).

Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Studio Emka.

Susto, G. A., Pampuri, S., Schirru, A., McIoone, S. (2015). Machine learning for predictive maintenance: A multiple classifier approach. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 11(3), 812–820.

Velmurugan, R. S., Dhingra, T. (2015). Maintenance strategy selection and its impact in maintenance function: A conceptual framework. International Journal of Operations & Production Management, 35(12), 1622–1661.

Wang, K. S. (2016). Intelligent Predictive Maintenance (IPdM) system — Industry 4.0 scenario. WIT Transactions on Engineering Sciences, (113), 260–268.

Wang, K. S. (2013). Towards zero-defect manufacturing (ZDM) — A data mining approach. Advances in Manufacturing, (1), 62–74.

Wang, K. S., Wang, Y. (2012). Towards a next generation of manufacturing: Zero-Defect Manufacturing (ZDM) using data mining approaches. W: J. J. Rodriguez-Andina (red.). Data mining for Zero-Defect Manufacturing, New York: Tapir Academic Press.

Werner, G. W. (1998). Praktyczny poradnik konserwacji maszyn i urządzeń. Warszawa: Wydawnictwo Alfa-Weka.

 

 

dr inż. Katarzyna Grzybowska

E-mail: katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl; nr ORCID: 0000-0002-4026-2473

Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

inż. Maciej Krukowski

E-mail: maciej.krukowski1996@gmail.com

Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

inż. Filip Thomas

E-mail: filip.j.thomas@gmail.com

Politechnika Poznańska/Poznan University of Technology

 

Zastosowanie obserwacji migawkowej do usprawniania procesu sortowania

 

DOI  10.33226/1231-2037.2019.8.3

 

Streszczenie

Zmiany środowiskowe wymuszają w przedsiębiorstwach ciągłe  modernizacje,  zarówno  technologiczne,  organizacyjne, jak i produktowe. Kładziony jest nacisk na eliminację marnotrawstwa jako przejaw zarządzania świadomego i zrównoważonego. Dąży się więc do eliminacji nadmiernych kosztów, czasu  i wysiłku  pracowników.  Jedną  z metod  weryfikacji i analizy procesów jest metoda obserwacji migawkowej. Pozwala  ona  zbadać  strukturę  czasu  pracy  pracowników  lub urządzeń, a na podstawie wyników analizy zaproponować rekomendacje dla przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu metody obserwacji migawkowej, możliwe było określenie struktury  czasu  pracy  operatorów  linii  sortującej,  a następnie przedstawienie propozycji usprawnień procesu.

Słowa kluczowe: badanie pracy, zmiana organizacyjna, marnotrawstwo, organizacja procesu, logistyka przedsiębiorstwa, Lean, zrównoważone zarządzanie

 

The use of sampling to improve the sorting process

Summary

Environmental  changes  force  enterprises  to  constantly modernize, both technological, organizational and product-oriented. The emphasis is put on the elimination of waste as  a  manifestation  of  conscious  and  sustainable management.  It  strives  to  eliminate  excessive  costs,  time and effort of employees. One of the methods of verification and analysis of processes is work sampling. It allows you to examine  the  structure  of  working  time  of  employees  or devices,  and  based  on  the  results  of  the  analysis,  suggest recommendations  for  the  company.  Thanks  to  the  use  of work sampling, it was possible to determine the structure of the working time of the sorting line operators, and then to present the suggestions for process improvements.

Key words: work research, organizational change, waste, proces organization, company logistics, Lean, sustainable management

 

Bibliografia

Lisiński, M., Martyniak, Z., Potocki, A. (1979). Badanie pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Martyniak, Z. (1999). Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Muhlemann, A. P., Oakland, J. S., Lockyer, K. G. (1997). Zarządzenie. Produkcja i usługi. W Warszawa: PWN.

Pawlak, N., Grzybowska, K. (2009) Jak zrozumieć Lean Production? — usprawnianie procesu produkcyjnego. W: K. Grzybowska, Ł. Hadaś (red.). Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 63–75.

Peer,  S.  (1986).  An  improved  systematic  activity  sampling  technique  for  work  study.  Construction  Management  and  Economics,  (4), 151–159.

Pomietlorz, M. (2015). Istota koncepcji Lean Manufacturing. W: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Zakopane, s. 612–621.

Rzeszotarska-Wyrwicka, M. (1998). Organizowanie systemów pracy: materiały pomocnicze. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. (1990). The machine that changed the Word. Rawson Associates, New York.

Wyrwicka, M. K., Grzelczak, A. U. (2011). Audyt personalny. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Zwolińska,  B.,  Grzybowska,  K.,  Kubica,  Ł.  (2017).  Shaping  production  change  variability  in  relation  to  the  utilized  technology. W: M. Fertsch, A. Stachowiak, B. Mrugalska, J. Oleśków-Szłapka, Ł. Hadaś, P. Cyplik, P. Golińska-Dawson (red.). 24th International Conference on Production Research (ICPR 2017) (51–56). Poznań: DEStech Publications, Inc.

 

 

dr Grażyna Wieteska

E-mail: grazyna.wieteska@uni.lodz.pl;

nr ORCID: 0000-0002-5616-3234

Uniwersytet Łódzki/University of Lodz

 

How to measure the supplier involvement?

 

DOI  10.33226/1231-2037.2019.8.4

 

Summary

Increasing a degree of supply chain integration is a common strategy today. Therefore, more and more companies decide to  implement  joint  projects  with  their  first  tier  suppliers.

One  of  the  examples  of  such  projects  is  the  joint  product development.  The  purpose  of  this  paper  is  to  present  a comprehensive  framework  of  the  measurement  of  supplier involvement  (SI)  in  product  development  based  on  the systematic  literature  review.  SLR  covered  126  papers published between 1989 and August 2018 in three databases of  well-known  journal  publishers.  The  results  of  in-depth analysis  of  previous  quantitative  and  qualitative  research allowed to develop the proposition of supplier involvement measurement.  It  consists  of  three  constructs,  which  are: 'degree  of  supplier  involvement',  'partnership  in  product development  process'  and  'communication  during  product development'.  They  are  all  expressed  with  the  twenty  six different  items.  The  developed  SI  measurement  approach can  be  used  for  quantitative  research  on  NPD  or  other projects implemented in cooperation with suppliers as well as different business partners.

The  paper  is  a  result  of  the  project  "Flexibility  in relationships with suppliers in terms of supplier-purchaser models of cooperation on product development in the B2B market",  no.  2016/21/B/HS4/00665,  that  is  financed  by  the National Science Centre (NCN) in Poland.

 

Key words: supplier involvement, product development, measurement, systematic literature review

 

Jak zmierzyć praktykę włączania dostawców w rozwój produktów?

Streszczenie

Firmy  ukierunkowują  dziś  swoje  działania  na  zwiększanie stopnia integracji w łańcuchu dostaw. W związku z tym, coraz  więcej  przedsiębiorstw  decyduje  się  na  realizowanie wspólnych projektów razem ze swoimi bezpośrednimi partnerami gospodarczymi. Jednym z przykładów takich projektów jest rozwój produktów z dostawcami (ang. Supplier Involvement,  SI).  Celem  artykułu  jest  zaprezentowanie  ram  kompleksowego pomiaru włączania dostawców w rozwój produktów w oparciu o systematyczny przegląd literatury. Badanie objęło 126 artykułów opublikowanych pomiędzy 1989 a 2018 rokiem w trzech znanych międzynarodowych bazach czasopism.  Rezultaty  pogłębionej  analizy  poprzednich,  zarówno ilościowych jak i jakościowych, badań pozwoliły na opracowanie  kompleksowego  podejścia  do  pomiaru  SI.  Składa  się  on z trzech  konstruktów,  którymi  są:  „stopień  włączenia  dostawcy w rozwój produktu”, „partnerstwo w procesie rozwoju produktu” oraz „komunikacja podczas rozwoju produktu”.

Wszystkie  trzy  konstrukty  wyrażone  zostały  dwudziestoma sześcioma zmiennymi. Zaproponowany pomiar może być wykorzystywany  w przyszłych  badaniach  ilościowych,  których przedmiotem są nie tylko projekty o tematyce rozwijania produktów w relacjach z dostawcami, ale także projekty o innej tematyce  prowadzone  z pozostałym  interesariuszami.  Artykuł napisany został w ramach realizowanego projektu o numerze  2016/21/B/HS4/00665,  pt.  „Elastyczność  w relacjach z dostawcami a rodzaje współpracy dostawca-nabywca w zakresie rozwijania produktów na rynku B2B”, który uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Słowa kluczowe:  włączenie dostawcy, rozwój produktu, pomiar, systematyczny przegląd literatury

 

References

Adegbile,  A.,  Sarpong,  D.,  Meissner,  D.  (2017).  Strategic  foresight  for  innovation  management:  A  review  and  research  agenda. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(04), 1750019. https://doi.org/10.1142/S0219877017500195

Bahemia, H., Squire, B., Cousins, P. (2017). A multi-dimensional approach for managing open innovation in NPD. International Journal of Operations and Production Management, 37(10), 1366–1385. https://doi.org/10.1108/IJOPM-07-2015-0415

Bak, O. (2018). Supply chain risk management research agenda: From a literature review to a call for future research directions. Business Process Management Journal, 24(2), 567–588. https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2017-0021

Birou,  L.  M.,  Fawcett,  S.  E.  (1994).  Supplier  Involvement  in  Integrated  Product  Development:  A  Comparison  of  US  and  European Practices.  International  Journal  of  Physical  Distribution  and  Logistics  Management,  2(5),  4–14.  https://doi.org/10.1108/09600039410063982

Bocken, N. M., de Pauw, I., Bakker, C., van der Grinten, B. (2016). Product design and business model strategies for a circular economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308–320. https://doi.org/10.1080/21681015.2016.1172124

Bozdogan, K., Deyst, J., Hoult, D., Lucas, M. (1998). Architectural innovation in product development through early supplier integration. R&D Management, (28), 163–173. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00093

Brewer, B., Arnette, A. N. (2017). Design for procurement: What procurement driven design initiatives result in environmental and economic  performance  improvement?.  Journal  of  Purchasing  and  Supply  Management,  23  (1),  28–39. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2016.06.003

Cantarello,  S.,  Nosella,  A.,  Petroni,  G.,  Venturini,  K.  (2011).  External  technology  sourcing:  evidence  from  design-driven innovation. Management Decision, 4(6), 962–983. https://doi.org/10.1108/00251741111143630

Cagli, A., Kechidi, M., Levy, R. (2012). Complex product and supplier interfaces in aeronautics. Journal of Manufacturing Technology Management, 23(6), 717–732. https://doi.org/10.1108/17410381211253308

Carr,  A.  S.,  Kaynak,  H.,  Hartley,  J.  L.,  Ross,  A.  (2008).  Supplier  dependence:  Impact  on  supplier's  participation  and  performance. International Journal of Operations and Production Management, 28(9), 899–916. https://doi.org/10.1108/01443570810895302

Dowlatshahi,  S.  (1998).  Implementing  early  supplier  involvement:  a  conceptual  framework.  International  Journal  of  Operations  and Production Management, 18(2), 143–167. https://doi.org/10.1108/01443579810193285

Cheng, C. C., Krumwiede, D. (2018). Enhancing the performance of supplier involvement in new product development: the enabling roles of social media and firm capabilities. Supply Chain Management: An International Journal, 23(3), 171–187. https://doi.org/10.1108/SCM-07-2017-0230

Chien,  S.  H.,  Chen,  J.  J.  (2010).  Supplier  involvement  and  customer  involvement  effect  on  new  product  development  success  in  the financial service industry. The Service Industries Journal, 30(2), 185–201. https://doi.org/10.1080/02642060802116354

Culley, S. J., Boston, O. P., Mcmahon, Ch. A. (1999). Suppliers in New Product Development: Their Information and Integration. Journal of Engineering Design, 10(1), 59–75. https://doi.org/10.1080/095448299261425

Danese, P., Filippini, R. (2010). Modularity and the impact on new product development time performance: Investigating the moderating effects of supplier involvement and interfunctional integration. International Journal of Operations and Production Management, 30(11), 1191–1209. https://doi.org/10.1108/01443571011087387

Danilovic, M. (2006). Bring your suppliers into your projects — managing the design of work packages in product development. Journal of Purchasing and Supply Management, (12), 246–257. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2006.10.009

Ebersberger,  B.,  Bloch,  C.,  Herstad,  S.  J.,  Van  De  Velde,  E.  L.  S.  (2012).  Open  innovation  practices  and  their  effect  on  innovation performance.  International  Journal  of  Innovation  and  Technology  Management,  9(06),  1250040.  https://doi.org/10.1142/S021987701250040X

Fan, I. S., Russell, S., Lunn, R. (2000). Supplier knowledge exchange in aerospace product engineering. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 72(1), 14–17. https://doi.org/10.1108/00022660010308624

Feng, T., Wang, D. (2013). Supply chain involvement for better product development performance. Industrial Management and Data Systems, 113, 2: 190–206. https://doi.org/10.1108/02635571311303532

Feng, T., Li, T., Sun, L., Wang, D. (2013). External involvement and operational performance: the mediating role of internal integration. Chinese Management Studies, 7(3), 488–507. https://doi.org/10.1108/CMS-Feb-2012-0023

Feng, T., Sun, L., Sohal, A. S., Wang, D. (2014). External involvement and firm performance: is time-to-market of new products a missing link? International Journal of Production Research, 52(3), 727–742. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.828177

Fossas-Olalla, M., Minguela-Rata, B., López-Sánchez, J. I., Fernández-Menéndez, J. (2015). Product innovation: When should suppliers begin to collaborate? Journal of Business Research, 68(7), 1404–1406. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.022

Handfield, R. B., Ragatz, G. L., Petersen, K. J., Monczka, R. M. (1999). Involving Suppliers in New Product Development. California Management Review, 42(1), 59–82. https://doi.org/10.2307/41166019

Hartley,  J.  L.,  Zirger,  B.  J.,    Kamath,  R.  R.  (1997).  Managing  the  buyer-supplier  interface  for  on-time  performance  in  product development. Journal of Operations Management, (15), 57–70. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(96)00089-7

Hoegl, M.,  Wagner, S. M. (2005). Buyer-supplier collaboration in product development projects. Journal of Management, 31(4), 530–548. https://doi.org/10.1177/0149206304272291

Huang, G. Q., Mak, K. L., Humphreys, P.K. (2003). A new model of the customer-supplier partnership in new product development. Journal of Materials Processing Technology, (138), 301–305. https://doi.org/10.1016/S0924-0136(03)00089-X

Jayaram,  J.  (2008).  Supplier  involvement  in  new  product  development  projects:  dimensionality  and  contingency  effects.  International Journal of Production Research, 46(13), 3717–3735. https://doi.org/10.1080/00207540600787010

Kähkönen,  A.  K.,  Lintukangas,  K.,  Hallikas  J.  (2015).  Buyer's  dependence  in  value  creating  supplier  relationships.  Supply  Chain Management: An International Journal, 20(2), 151–162. https://doi.org/10.1108/SCM-02-2014-0062

Klioutch, I., Leker, J. (2011). Supplier involvement in customer new product development: new insights from the supplier's perspective. International Journal of Innovation Management, 15(1), 231–248. https://doi.org/10.1142/S1363919611003143

Lakemond N., Berggren Ch. van Weele A., (2006).Coordinating supplier involvement in product development projects: a differentiated coordination typology. R&D Management, 36(1), 55–66. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2005.00415.x

Li,  S.,  Gu,  S.,  Wang,  Q.  (2010).  An  empirical  study  on  the  influencing  factors  of  supplier  involvement  in  new  product  development. Frontiers of Business Research in China, 4(3), 451–484. https://doi.org/10.1007/s11782-010-0106-z

Luo,  C.,  Mallick,  D.  N.,  Schroeder,  R.  G.  (2010).  Collaborative  product  development:  Exploring  the  role  of  internal  coordination capability  in  supplier  involvement.  European  Journal  of  Innovation  Management,  13(2),  244–266.  https://doi.org/10.1108/14601061011040276

Luzzini, D., Amann, M., Caniato, F., Essig, M., Ronchi, S. (2015). The path of innovation: purchasing and supplier involvement into new product development. Industrial Marketing Management, (47), 109–120. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.02.034

Lyu, J., Chang, L. Y. (2007). Early involvement in the design chain-a case study from the computer industry. Production Planning and Control, 18(3), 172–179. https://doi.org/10.1080/09537280600997911

Maffin, D., Braiden, P. (2001). Manufacturing and supplier roles in product development. International Journal of Production Economics, 69(2), 205–213.

McIvor, R., Humphreys, P. (2004). Early supplier involvement in the design process: lessons from the electronics industry. Omega (32), 179–199. https://doi.org/10.1016/j.omega.2003.09.005

McGinnis,  M.  A.,  Vallopra,  R.  M.  (1999a).  Purchasing  and  supplier  involvement:  issues  and  insights  regarding  new  product  success. Journal of Supply Chain Management, 35(2), 4–15. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.1999.tb00057.x

Najafi Tavani, S., Sharifi, H., S. Ismail, H. (2013). A study of contingency relationships between supplier involvement, absorptive capacity and  agile  product  innovation.  International  Journal  of  Operations  and  Production  Management,  34(1),  65–92. https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2011-0331

Najafi Tavani, S., Sharifi, H., Soleimanof, S., Najmi, M. (2013). An empirical study of firm's absorptive capacity dimensions, supplier involvement  and  new  product  development  performance.  International  Journal  of  Production  Research,  51(11),  3385–3403.

https://doi.org/10.1080/00207543.2013.774480Ocicka, B. (2018). Wpływ zarządzania kapitałem relacji z dostawcami na rozwój innowacji w łańcuchach dostaw. Organizacja i Kierowanie, (4), 101–116.

Ocicka  B.,  Wieteska  G,  (2019)  An  exploration  of  the  measurement  of  relational  capital  in  supply  chains,  upcoming  issue http://www.journal.oscm-forum.org/journal/forthcoming/

OECD and Eurostat (2005). Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition. OECD Publishing.

Parker, D. B., Zsidisin, G. A., Ragatz, G. L. (2008). Timing and extent of supplier integration in new product development: a contingency approach. Journal of Supply Chain Management, 44(1), 71–83. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2008.00046.x

Petersen, K. J., Handfield, R. B., Ragatz, G. L. (2003). A model of supplier integration into new product development. Journal of Product Innovation Management, 20(4), 284–299. https://doi.org/10.1111/1540-5885.00028

Primo,  M.  A.,  Amundson,  S.  D.  (2002).  An  exploratory  study  of  the  effects  of  supplier  relationships  on  new  product  development outcomes. Journal of Operations Management, 20(1), 33–52. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00080-8

Pujari, D. (2006). Eco-innovation and new product development: understanding the influences on market performance. Technovation, 26(1), 76–85. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2004.07.006

Ragatz, G. L., Handfield, R. B., Petersen, K. J. (2002). Benefits associated with supplier integration into new product development under conditions of technology uncertainty. Journal of Business Research, (55), 389–400. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00158-2

Saunders, L. W., Kleiner, B. M., McCoy, A. P., Lingard,  H., Mills, T.  Blismas, N., Wakefield R. (2015). The effect of early supplier engagement on  social sustainability outcomes in project-based supply chains. Journal of Purchasing and Supply Management, (21), 285–295. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.05.004

Schoenherr, T., Wagner, S. M. (2016). Supplier involvement in the fuzzy front end of new product development: An investigation of homophily,  benevolence  and  market  turbulence.  International  Journal  of  Production  Economics,  (180),  101–113. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.06.027

Sjödin,  D.  R.,  Eriksson,  P.  E.  (2010).  Procurement  procedures  for  supplier  integration  and  open  innovation  in  mature  industries. International Journal of Innovation Management, 14(4), 655–682. https://doi.org/10.1142/S1363919610002817

Song  L.  Z.,  Song  M.,  Di  Benedetto,  C.  A.  (2011).  Resources,  supplier  investment,  product  launch  advantages,  and  first  product

performance. Journal of Operations Management, (29), 86–104. https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.07.003

Spaulding, A. D., Woods, T. A. (2006). An Analysis of the Relationship between Supply-Chain Management Practices and New Product

Development Time: A Case of the North American Confectionery Manufacturers. Journal of Food Distribution Research, 37(2), 1.

Swink,  M.  (1999).  Threats  to  new  product  manufacturability  and  the  effects  of  development  team  integration  processes.  Journal  of Operations Management, 17(6), 691–709. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(99)00027-3

Najafi Tavani, S., Sharifi, H., Soleimanof, S., Najmi, M. (2013). An empirical study of firm's absorptive capacity dimensions, supplier involvement  and  new  product  development  performance.  International  Journal  of  Production  Research,  51(11),  3385–3403. https://doi.org/10.1080/00207543.2013.774480

Tang, D., Eversheim, W., Schuh, G. (2004). A new generation of cooperative development paradigm in the tool and die making branch:

strategy and technology. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, (20), 301–311. https://doi.org 10.1016/j.rcim.2003.11.001

Tranfield, D., Denyer, D., Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207–222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Trent, R. (2007), Strategic Supply Management: Creating the Next Source of Competitive Advantage. J. Ross Publishing, Fort Lauderdale

Urbaniak, M. (2017). Budowanie relacji w procesach rozwoju innowacji produktowych. Studia Ekonomiczne, (321), 9–19.

Van Echtelt, F. E., Wynstra, F., van Weele, A. J. (2007). Strategic and operational management of supplier involvement in new product development: a contingency perspective. IEEE Transactions on Engineering Management, 54(4), 644–661. https://doi.org/10.1109/TEM.2007.906858

Van Echtelt, F. E., Wynstra, F., Van Weele, A. J., Duysters, G. (2008). Managing Supplier Involvement in New Product Development: A Multiple-Case Study. Journal of Product Innovation Management, (25), 180–201. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2008.00293.x

Wagner, S. M., Hoegl, M. (2006). Involving suppliers in product development: Insights from RandD directors and project managers. Industrial Marketing Management, 35(8), 936–943. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.10.009

Winner, R. I., Pennell, J. P., Bertrand, H. E., Slusarczuk, M. M. (1988). The role of concurrent engineering in weapons system acquisition (IDA-R-338). Institute for Defense Analyses Alexandria VA.

Wynstra, F., Ten Pierick, E. (2000), Managing supplier involvement in new product development: a portfolio approach. European Journal of Purchasing Supply Management, (6), 49–57. https://doi.org/10.1016/S0969-7012(99)00035-0

Wynstra, F., Van Weele, A., Weggemann, M. (2001). Managing Supplier Involvement in Product Development: Three Critical Issues.

European Management Journal, 19(2), 157–167. https://doi.org/10.1016/S0263-2373(00)00090-6

Zsidisin, G. A., Smith, M. E. (2005). Managing Supply Risk with Early Supplier Involvement: A Case Study and Research Propositions. The Journal of Supply Chain Management, 41(4), 44–57. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2005.04104005.x

Ye, Y., Huo, B., Zhang, M., Wang, B., Zhao, X. (2018). The impact of modular designs on new product development outcomes: the moderating  effect  of  supply  chain  involvement.  Supply  Chain  Management:  An  International  Journal,  23(5),  444–458. https://doi.org/10.1108/SCM-01-2018-0021

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł