Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2019

ISSN: 1231-8753
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 9/2019 
Rok LXXI nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-2037

Numer do pobrania

Spis treści/Content list

 

Artykuły

 

dr inż. Marcin Klimek

E-mail: m.klimek@dydaktyka.pswbp.pl

nr ORCID:  0000-0002-5912-197X

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej/Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska

 

Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy z losowością i rotacją alokacji

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.9.1

JEL: C61, C78, D73

 

W  artykule  opisane  jest  zagadnienie  przydziału  pracowników  do  stanowisk  pracy  w systemie  odpraw  celnych.  Ze względu  na  specyfikę  problemu,  w związku  z występowaniem ryzyka zachowań korupcyjnych, obsada stanowisk pracy powinna być generowana w sposób losowy. Zalecane jest także uwzględnienie rotacji stanowisk dla pracowników, którzy np. zbyt często pełnili służbę w uciążliwym miejscu pracy. Sformułowany jest model matematyczny dla tego zagadnienia. Następnie zaprezentowany jest proponowany szybki algorytm  znajdujący  rozwiązanie  dedykowane  dla  zdefiniowanego problemu.

Słowa kluczowe:  problem przydziału, losowa alokacja z rotacją stanowisk, priorytetowy algorytm alokacji, odprawy celne

 

Problem of employees assignment to workplaces with randomness and rotation of allocation

The article discusses the assignment problem of employees to workplaces  in  the  customs clearance  system.  Due  to  the specific nature of the problem, due to the risk of corruption, staffing should  be  generated randomly.  It  isalsoadvisable  to includerotation of positions for employeeswho, for example, have too often served  in  a  cumber some workplace.  The mathematical model for this problem is formulated. Then the proposed fast algorith mispresented, which is dedicated to the defined problem.

Key words: assignment problem, random allocation with rotation of workplaces, priority allocation algorithm, customs clearence

 

Bibliografia

Burkard, R. E. (2006). Selected topics on assignment problem. Discrete Applied Mathematics, (123), 257–302.

Cattrysse,  D.,  Van  Wassenhove,  L.  N.  (1992).  A  Survey  of  algorithms  for  the  generalized  assignment  problem.  European  Journal  of Operational Research, 60(3), 260–272. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90077-m

Geetha, S., Nair, K. P. K. (1993). A variation of the assignment problem. European Journal of Operational Research, 68(3), 422–426. https://doi.org/10.1016/0377-2217(93)90198-v

Klimek, M., Łebkowski, P. (2011). Algorytm dla problemu losowego przydziału personelu. Logistyka, (2), 299–306.

Klimek, M., Łebkowski, P. (2012). Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy zagrożonych ryzykiem korupcji. Logistyka, (2), 737–746.

Klimek, M. (2016). System informatyczny do prowadzenia elektronicznej książki służby w oddziałach celnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Ostrołęce, (4), 461–475. https://doi.org/10.5604/18998658.1209981

Kuhn,  H.  W.  (1955).  The  Hungarian  method  for  the  assignment  problem.  Naval  Research  Logistics  Quarterly,  (2),  83–97. https://doi.org/10.1002/nav.3800020109

Pentico, D. (2007). Assignment Problems: A Golden Anniversary Survey. European Journal Of Operational Research, (176), 774–796. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.09.014

 

 

Dorota Krupnik

E-mail: dorota.krupnik@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju zielonej chemii i jej wpływu na bezpieczeństwo ekologiczne

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.9.2

 

Poruszane w niniejszym artykule zagadnienia dotyczące zasad stosowania zielonej chemii wprowadza w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Możemy mówić o nim w kategorii świadomości społecznej, na płaszczyźnie globalnej, regionów, państw, społeczeństw, ale możemy mówić także w kategorii praktycznej określającej stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. Zwracając uwagę na te zagadnienia kierujemy się w głębsze warstwy poznawcze dotyczące struktury samego wyrobu i procesu  jego  wytwarzania.  Szukamy  przyczyn  zanieczyszczenia środowiska nie w ogólnych mechanizmach i systemach rządzących  relacjami  człowiek-środowisko,  ale  u źródła  czyli w wyrobach, technologiach, bilansie masowym oraz metod, technik  i narzędzi  do  identyfikacji  i oceny  tego  stanu,  np. DPSIP, LCA

Słowa kluczowe:  zielona chemia, wyrób, proces, ocena cyklu życia

 

Introduction to the issue of the development of green chemistry and its impact on ecological safety

 

Discussed in this article issues concerning the principles of green chemistry and engineering introduced us in the area of widely understood ecological safety. The purpose of this paper is to indicate on the methodological basis for shaping and improving product/processes and technology analysis of selected  sectors  and  identify,  by  analogy,  on  the  need  to revise  some  of  the  currently  existing  technologies  for  the best available techniques.

Key words: green chemistry, product, process, life cycle assessment

 

Bibliografia

Literatura

Adamczyk, W. (2014). Ekologia Wyrobów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Al-Zuhair, S. (2007). Production of biodiesel: possibilities and challenges. Bioprod. Bioref. (1), 57–66. https://doi.org/10.1002/bbb.2

Marchetti, J. M., Miguela, V. U. i Errazu A. F. (2007). Possible methods for biodiesel production. Renew. Sustain. Energy Rev. 11(6), 1300–1311.

Borys, T. (2002). Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań. Ekonomia i Środowisko 1(21), s. 51–54.

Burczyk, B. (2014). Zielona chemia. Wrocław: Wyd. Politechnika Wrocławska.

Foltynowicz, Z., Podleśny, A. (2004). Ocena Cyklu Życia (LCA) — zastosowania. Problemy Ekologii (3), 115–117.

Krupnik, D., (2015). Wokół wojny handlowo-gospodarczej na płaszczyźnie ekologicznej, [w]: Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, pod red. J. Płaczka, Difin, Warszawa, s. 318–320.

Krupnik, D., (2015). Wybrane zagadnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami i trangranicznego ich przemieszczanie. SLW (42). https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7157

Krupnik, D., Sz. Mitkow Sz., (2017). Select issues for chain management delivery biomass. Systemy Logistyczne Wojsk (47), s. 135–150.

Krupnik, D., Zarządzanie kompletnym łańcuchem dostaw biomasy do celów energetycznych w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych w systemie zarządzania organizacją, Monografia nr 59, red. E. Staniewska, Sz. Mitkow, Politechnika Częstochowska, 2016, s. 117–134. https://doi.org/10.17512/znpcz.2016.2.17

Krupnik, D., (2016). Doskonalenie procesów technologiczno-przemysłowych z punktu widzenia bezpieczeństwa człowieka i środowiska poprzez wprowadzenie zielonej chemii [w:] Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych w systemie zarządzania organizacją, monografia nr 60, red. M. Górska, P. Ślaski, Politechnika Częstochowska, s.148–164.

Kusterka,  M.,  (2005).  Struktury  przyczynowo-skutkowe  jako  podstawa  opracowania  systemów  wskaźników  zrównoważonego  rozwoju. Prace naukowe AE, nr 1075, Wrocław.

Kulczyk, J., M. Góralczyk, K. Konieczny, P. Przewrotki, A. Wąsik, (2001). Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. IGSMiE PAN, Kraków.

Lewandowska, A., (2006). Środowiskowa ocena cyklu życia produktów na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Majewska, E., Białecka-Florjańczyk E., (2010). Zielona chemia w przemyśle spożywczym. Chemia – dydaktyka – ekologia – metrologia 1(15).

Namieśnik, J., Curyło, J., (2009). Zielona chemia, Prezentacja, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska.

Namieśnik, J., (2009). Zielona chemia analityczna, Prezentacja, Politechnika Gdańska, Ślesin.

Namieśnik,    J.,  (2014).  Zielona  chemia,  technologia  i  inżynieria  chemiczna  —  nowe  opakowania  dla  starych  treści,  Projekt  nr  POKL-04.01.02-00-237/12,  „Innowacyjny  inżynier  —  chemia  dla  gospodarki  i  środowiska  regionu  zachodniopomorskiego”,  WTiICh  ZUT, Szczecin.

Pylak, K., Czyż, P. i Klimczak, T. (2012). Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Wyd. Województwo Mazowieckie, Warszawa.

Paryjczak, T., Lewicki, A. i Zaborski ,M. (2005). Zielona chemia. PAN Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź.

Paryjczak, T., (2008). Problemy Ekorozwoju 1(3), s. 39–51.

Paryjczak,  T.,  (2008).  Zeszyty  naukowe  Wydziału  budownictwa  i  inżynierii  środowiska,  Instytutu  Chemii  Ogólnej  i  Ekologicznej (22). Politechnika Łódzka. https://doi.org/10.17512/znb.2017.1.04

Pernak, J., (2000). Ciecze jonowe — rozpuszczalniki XXI wieku. Przem. Chem. 5(79), 150–153.

Pernak, J., (2003). Ciecze jonowe. Związki na miarę XXI wieku. Przem. Chem. 8–9(82), 521–523.

Wolski, T. i Ludwiczuk, A. (2001), Ekstrakcja produktów naturalnych gazami w stanie nadkrytycznym. Przem. Chem., 7(80), 286–289.

Akty prawne

EPA.gov/greenchemistry/basics-green-chemistry — definition,(Last updated on June 10, 2015).

Green chemistry a U.S. EPA Program, (EPA), Last updated on February 2016.

PN-EN ISO 14044:2006, Zarządzanie środowiskowe — Ocena cyklu życia — Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2006.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627), art. 3.

 

 

Aleksandra Glądała

E-mail: aleksandra.gladala@ue.wroc.pl

nr ORCID: 0000-0001-6416-060X

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu/University of Economics and Business in Wroclaw

 

Analiza i ocena  systemu transportowego na przykładzie krajów azjatyckich

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.9.3

 

Stabilnym fundamentem wzrostu  gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty  system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny  oraz  przemysłowy.  Transport  odpowiada  poza przemieszczanie osób oraz  towarów  nie tylko w danym  kraju,  ale także  przyczynia  się do znaczącej integracji państw  na arenie  międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia  jakości życia. Niezwykle  istotna przy  tym  okazuje  się ewolucja systemów transportowych, na którą  ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące  zjawisko globalizacji, a także  modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala,  aby  dana  gospodarka  kraju stała  się gospodarką  konkurencyjną, zwiększa  poziom bezpieczeństwa  osób oraz towarów,  a także  gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego  artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu  transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach.  Analiza została  przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka  niniejszego  artykułu do- konała  także  oceny systemów  transportowych we wskazanych krajach  biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł  ma służyć weryfikacji  następującej tezy: efektywne zarządzanie systemem  transportowym jest wynikiem spraw- nie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym  oraz przestrzennym.

Słowa kluczowe: system transportowy, polityka transportowa,  infrastruktura transportowa

 

Analysis and evaluation of the transport system on the example of selected Asian countries

A well-developed  transport system  that  guarantees social and  industrial  development is a stable  foundation for the economic growth of every country.  Transport is responsible for carrying   people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant  integration of countries on the international arena,  which directly  affects the development of tourism and the constant improvement of the  quality  of life. The evolution  of transport systems  is extremely  important. It is strongly  influenced  by growing consumerism,  the  progressing phenomenon  of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases  the level of security  of people and goods, and  also  guarantees  a  huge  number  of  jobs.  The  main purpose  of this article  is to analyze the transport system  of Japan  and  China,   including   the   directions  of  transport policy development in the  countries concerned.  The analysis  was carried  out on the  basis of critical  analysis  of the source literature and the analysis  of statistical data  on transport infrastructure. The author of this article  also assessed  the  transport systems  in the  countries indicated, taking  into  account  the  current advancement of the activities   of the  entities  responsible for  transport policy. The   article   is  intended  to  verify  the   following  thesis: effective management of the transport system  is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial  aspect.

Key words: transport system, transport policy,  transport infrastructure

 

Bibliografia

Skowrońska, A. (2014). Polityka transportowa Japonii w kontekście stanu i perspektyw rozwoju japońskiego transportu. Logistyka, 5. Yudhistira,  G., Iqbal, M., Agushinta, L., (2015). Transportation System in Japan:  A Literature Study. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) 2(3). https://doi.org/10.25292/j.mtl.v2i3.108

Wojcieszak,  A.,  Fajczak-Kowalska,  A.,  (2015).  Transport  w Chinach  w latach  2000–2013 —  infrastruktura  i  wyniki działalności. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.

Wojcieszak, A. Fajczak-Kowalska A., (2016). Transport kolejowy w Chinach w latach 2000–2013 — infrastruktura, suprastruktura oraz wyniki działalności. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4.

China Statistical Yearbook  2017.

The  World  Bank,  (2017).  Railway Reform: Toolkit  for  Improving Rail  Sector Performance  Case Study: China Rail.  https://doi. org/10.1596/30734

The State Council Information Office of the People’s Republic of China (2016). Development of China’s Transport. China Civil Aviation Annual Report  2014.

 

Dokumenty  elektroniczne

http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e38_transportation.pdf (12.08. 2019). https://www.westjr.co.jp/global/en/ir/library/annu-al-report/2017/pdf/jr_west_annual _report_2017.pdf  (12.08. 2019). http://www.japonia.org.pl/?q=pl/node/128 (12.08. 2019).

http://www.japanautopages.com/useful_resources/ports.php (12.08. 2019). https://www.travelchinaguide.com/essential/highway.htm (12.08. 2019). http://www.nsciic.edu.cn/en/notice/739.html (12.08. 2019).

http://www.chinadiscovery.com/travel-guide/transportation/china- waterway.html (12.08. 2019). https://www.adb.org/sites/default/files/publication/189949/inland- waterway-transp ort-prc.pdf  (12.08. 2019). https://china.trade.gov.pl/pl/chiny/gospodarka/169750,gospodarka- morska-chin-infrastruktura-rozwoj-perspektywy.html (12.08. 2019). http://www.wikiwand.com/en/List_of_ports_in_China (12.08. 2019).

http://english.gov.cn/state_council/ministries/2017/12/25/content_28147598954 9016.htm (12.08. 2019).

 

 

 

Marcin Kalbarczyk

E-mail: kalbar_m@wp.pl

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Paweł Kler

E-mail: pawel.kler@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna/Military University of Technology in Warsaw

 

Bezpieczeństwo i możliwości przerzutu polskich kontyngentów wojskowych na duże odległości

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.9.4

 

Celem niniejszego artykułu jest analiza  bezpieczeństwa oraz identyfikacji możliwości  transportowych Sił Zbrojnych  RP w procesie  przemieszczania komponentów wydzielonych  do realizacji  zadań  w ramach  Polskich  Kontyngentów Wojsko- wych, a także  jakości  wykonywania  usług  transportowych przez podmioty zewnętrzne. W wyniku  przeprowadzonych rozważań  stwierdzono, że statki powietrzne znajdujące  się na wyposażeniu  SZ RP nie są w stanie  w pełni zabezpieczyć potrzeb   przemieszczających się  poza  granice  kraju  wojsk, lecz poprzez udział w międzynarodowych programach trans- portowych można zwiększyć możliwości transportowe przemieszczających się wojsk przy jednoczesnym  zachowaniu dobrej jakości wykonywanych  usług.  Bezpieczeństwo  przerzutu  polskich  kontyngentów wojskowych  na  duże  odległości może być zachowane,  pod warunkiem zachowania  odpowiednich procedur  oraz reżimów czasowych.

Słowa kluczowe: Zabezpieczenie logistyczne, transport, Polski Kontyngent Wojskowy, jakość

 

 

Safety and possibilities of the transfers of polish military seasons on large distances

 

The purpose  of this article  is to analyze the safety and identification of transport capabilities of the  Polish  Armed Forces  in  the  process  of moving  components separated to carry  out  tasks  under  the  Polish  Military  Contingents, as well  as  the   quality   of  transport  services   performed   by external entities. As a result  of the  considerations, it  was found  that  aircraft equipped  with  the  Polish  Armed  Forces are not able to fully protect the needs of troops moving across borders,  but through participation in international transport programs, the transport capabilities of moving troops can be increased while maintaining good quality  of carried  out services. The security  of the transfer of Polish military contingents over long distances  can be maintained, provided that   appropriate  procedures and  time  regimes  are maintained.

Key words: Logistic support,  transport,  Polish Military Contingent, quality

 

 

Bibliografia

Grala,  D. (2017), Terytorialny  system zabezpieczenia logistycznego w aspekcie wsparcia polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania w operacjach wielonarodowych poza granicami kraju. Warszawa: ASzWoj. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7960

Instrukcja o przewozach wojsk oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego transportem lotniczym (2013). DD/4.4.2 (A), Warszawa: MON. Jałowiec, T. (2009). Rynki lokalne w zabezpieczeniu logistycznym Polskich Kontyngentów Wojskowych.  Warszawa: AON.

Jałowiec, T. (2018). Wykorzystanie cywilnych środków transportu na potrzeby Sił Zbrojnych RP. ASzWoj: Warszawa.

Lis, A. (2017). Wykorzystanie outsourcingu usług transportowych w zabezpieczeniu wojskowych operacji ekspedycyjnych: doświadczenia Sił Zbrojnych RP. Bydgoszcz.

Zasady wykorzystania palet i kontenerów w Siłach Zbrojnych  Rzeczpospolitej Polskiej (2017). DU-4.4.8 (B), Warszawa: MON.

 

Dokumenty  elektroniczne

http://zbiam.pl/cywilny-transport-lotniczy-rzecz-sil-zbrojnych/. https://www.smartage.pl/antonow-an-124-ruslan. http://fly4photo.pl/index.php?page=rdet2. http://zbiam.pl/artykuły/c-130-hercules/.

https://fulcrum-1.flog.pl/wpis/12998939/casa-c295-m--poland--air-force. http://forum.krzesiny.org.pl/viewtopic.php?f=21&t=2105. https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=27080.

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/5599.

 

 

 

 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł