Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 01/2024

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 76
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.1
JEL: D22, M21

Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, którego celem jest przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na logistykę na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Artykuł powstał na podstawie studiów literatury oraz własnych badań empirycznych. Badania przeprowadzono w 2022 r. wśród 335 losowo wybranych małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. W wyniku badań stwierdzono, że pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na logistykę we wszystkich badanych przedsiębiorstwach w latach 2020–2021. Zmiany uwarunkowań logistyki spowodowane pandemią nałożyły się na determinanty logistyki współczesnych przedsiębiorstw przed pandemią. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami logistycznymi coraz bardziej determinowało wyniki ekonomiczne i rynkowe najlepszych badanych przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwa osiągające najlepsze wyniki w czasie pandemii realizowały strategię zarządzania łańcuchem dostaw, będącą w ciągłym stadium tworzenia, kształtowania się, charakteryzującą się błyskawiczną reakcją na zmieniające się wymagania klientów, warunki otoczenia oraz działania konkurentów, przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Najbardziej skuteczni menedżerowie logistyki w czasie pandemii podejmowali szybkie działania umożliwiające ograniczenie prawdopodobieństwa zakłócenia, zmniejszenie dotkliwości skutków zaistniałych zdarzeń oraz kreowanie i utrzymanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. 

Słowa kluczowe: logistyka; procesy logistyczne; przedsiębiorstwo; zarządzanie łańcuchem dostaw; przewaga konkurencyjna; pandemia COVID-19
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.2
JEL: F50, R41, R42

Analiza porównawcza wyników badania preferencji konsumenckich w zakresie dostaw ostatniej mili w e-handlu w Polsce

The main aim of the paper is a comparative analysis of the research results presented in four research projects on e-customer preferences in last-mile delivery conducted recently on the Polish e-commerce market as: Gemius Poland, PostNord and Łukasiewicz Research Network – Institute of Logistics and Warehousing Network, and own research financed by Polish National Science Center under the title "Sustainable last-mile logistics and e-commerce returns. Perspective of various stakeholder groups". E-customers in Poland are mainly guided by price, safety and delivery service standards; trust in the supplier is also important. Interestingly, in the context of the development of pro-ecological trends, it is still of minor importance for Polish e-customers whether the delivery is environmentally-friendly, including whether it is possible to return the goods in an "environment-friendly" manner. A comparative analysis of research projects regarding e-customer preferences allows to identify similarities and differences in the scope of research results, identify a cognitive gap, and define directions and recommendations for further e-customer market research. The results obtained may also contribute to the formulation of recommendations for e-commerce and logistics companies regarding e-customer preferences for last-mile delivery to increase customer satisfaction, improve efficiency, and create competitiveness.

Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza wyników badań dotyczących rynku e-commerce przedstawionych w czterech projektach badawczych zrealizowanych przez takie instytucje, jak: Gemius Polska, PostNord oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz badań własnych autorów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu „Zrównoważona logistyka ostatniej mili a zwroty w e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy”. E-klienci w Polsce kierują się głównie ceną, bezpieczeństwem i standardami obsługi dostawy, ważne jest także zaufanie do dostawcy. Co ciekawe, w kontekście rozwoju trendów proekologicznych dla polskich e-klientów wciąż niewielkie znaczenie ma to, czy dostawa jest przyjazna środowisku oraz czy istnieje możliwość zwrotu towaru w „ekologiczny” sposób. Analiza porównawcza projektów badawczych dotyczących preferencji e-klientów pozwala wskazać podobieństwa i różnice w zakresie wyników badań, zidentyfikować lukę poznawczą oraz określić kierunki i rekomendacje dla dalszych badań rynku e-klientów. Uzyskane wyniki mogą również przyczynić się do sformułowania rekomendacji dla firm e-commerce oraz logistycznych, dotyczących preferencji e-klientów w zakresie dostaw ostatniej mili w celu zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy efektywności i budowania konkurencyjności.

Słowa kluczowe: e-commerce; last-mile delivery; e-customer preferences; comparative analysis; meta-analysis (e-commerce; dostawy ostatniej mili; preferencje e-klientów; analiza porównawcza; metaanaliza)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.3
JEL: H56, H54

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce – wybrane aspekty badań

The subject of research presented in the article are the processes taking place in the national security environment, determining the need to strengthen defence capabilities in terms of protecting critical infrastructure facilities of the state. The purpose of the research is to check, verify and evaluate the functioning of the critical infrastructure protection system of the state and to demonstrate the need for its protection in the light of possible threats. From the opinions of experts in the field of national security, a research hypothesis emerges, which shows that despite taking multidirectional actions, the state administration operating at many organizational levels is not able to foresee all the threats that lie in wait for critical infrastructure facilities. Empirical research methods were used in the study: analysis and criticism of the literature, desk research and a diagnostic survey conducted using the interview technique with experts and military analysts. From the theoretical methods, the following were used: analysis, synthesis, and inference methods. The conducted research shows that there are premises to ensure that critical infrastructure facilities are effectively protected against harmful and destructive intentional or random actions. The problem in ensuring proper protection of critical infrastructure is the fact that they are a relatively accessible and easy target for terrorist attacks, sabotage groups or special groups. Therefore, steps should first be taken to identify which facilities and systems constitute critical infrastructure of strategic, regional and local importance.

Przedmiot badań przedstawiony w artykule stanowią procesy zachodzące w środowisku bezpieczeństwa narodowego, determinujące konieczność wzmacniania zdolności obronnych pod kątem ochrony obiektów infrastruktury krytycznej państwa. Celem badań jest sprawdzenie, weryfikacja i ocena funkcjonowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej państwa oraz wykazanie potrzeby jej ochrony w świetle możliwych zagrożeń. Z opinii ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wyłania się hipoteza badawcza z której wynika, że pomimo podejmowania wielokierunkowych działań administracja państwa funkcjonująca na wielu poziomach organizacyjnych nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zagrożeń, jakie czyhają na obiekty infrastruktury krytycznej. W opracowaniu zostały zastosowane empiryczne metody badawcze: analiza i krytyka piśmiennictwa, desk research oraz sondaż diagnostyczny prowadzony techniką wywiadu z ekspertami i analitykami wojskowości. Z metod teoretycznych wykorzystano: analizę, syntezę i metody wnioskowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją przesłanki ku temu, aby obiektom infrastruktury krytycznej zapewnić skuteczną ochronę przed szkodliwym i destrukcyjnym działaniem celowym lub losowym. Problem w zapewnieniu należytej ochrony infrastruktury krytyczniej stanowi fakt, iż są one względnie dostępnym i łatwym celem ataków terrorystycznych, grup dywersyjnych czy grup specjalnych. W związku z tym należy najpierw podjąć działania zmierzające do identyfikacji, które obiekty i systemy stanowią infrastrukturę krytyczną o znaczeniu strategicznym, regionalnym i lokalnym.

Słowa kluczowe: state security; critical infrastructure; threats; protection; defensive abilities (bezpieczeństwo państwa; infrastruktura krytyczna; zagrożenia; ochrona; zdolności obronne)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.4
JEL: Q16, Q44, Q55

Ekologiczno-strategiczna analiza wykorzystania pelletów z wybranych materiałów drzewnych i odpadowych na cele grzewcze

The paper presents the possibilities of using wood, waste and energy plant biomass as a material for the production of fuels in the form of pellets. Pine sawdust, energy willow chips, sunflower husk and corn straw were analysed. The materials were pelletized. Selected physicochemical properties and elemental composition were determined. It has been shown that the best alternative to replace wood pellets can be pellets made from both energy willow and sunflower husks. Sunflower husk pellets were selected as the most promising fuel and subjected to a strategic analysis using the SWOT/TOWS method. Based on the analyses, it was shown that sunflower husk pellets, due to their competitive price, appropriate physicochemical parameters and wide availability, can be successfully used as a fuel in boilers adapted to burn wood pellets and more.

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania biomasy drzewnej, odpadowej i pochodzącej z upraw energetycznych jako materiału do produkcji paliw w formie pelletów. Analizie poddano trociny sosnowe, zrębki wierzby energetycznej, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Wykazano, że najlepszą alternatywą dla pelletu z drewna mogą być pellety zarówno wytworzone z wierzby energetycznej, jak i łuski słonecznika. Jako najlepiej rokujące paliwo wytypowano pellet z łuski słonecznika i poddano go analizie strategicznej z wykorzystaniem metody SWOT/TOWS. Wykazano, że pellet z łuski słonecznika ze względu na konkurencyjną cenę, odpowiednie parametry fizykochemiczne i szeroką dostępność może być z powodzeniem stosowany jako paliwo w kotłach przystosowanych do spalania pelletów drzewnych i nie tylko.

Słowa kluczowe: biomass pellets; waste; alternative fuels; energy plants; SWOT/TOWS analysis (pellety z biomasy; odpady; paliwo odnawialne; analiza SWOT/TOWS)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.5
JEL: L9

Artykuł przedstawia analizę eksploatacji 24 pojazdów dostawczych, stanowiących flotę transportową siedmiu przedsiębiorstw realizujących zlecenia przewozowe w ciągu dwóch lat. Celem badań była ocena efektywności eksploatacji różnorodnych pojazdów dostawczych ze szczególnym uwzględnieniem trzech kryteriów: w zależności od przebiegów początkowych, roku produkcji oraz modelu pojazdu. Zaprezentowana została również ocena efektywności każdego przedsiębiorstwa transportowego. Na podstawie analizy dziennych obserwacji określono parametry techniczno-eksploatacyjne, które były podstawą do opracowania zbioru wskaźników eksploatacyjnych, umożliwiających dokonanie oceny w aspekcie efektywności oraz zapewnienia bezpieczeństwa realizacji zadań przewozowych. Zaproponowana metoda badania efektywności eksploatacji pojazdów dostawczych wykazała istotne różnice w strategii zarządzania eksploatacją pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych. Opracowany zbiór wskaźników eksploatacyjnych może stanowić narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w zakresie bezpieczeństwa realizacji zadań przewozowych oraz efektywności procesu eksploatacji pojazdów.

Słowa kluczowe: eksploatacja pojazdów dostawczych; efektywność ekonomiczna; bezpieczeństwo realizacji przewozów; analiza wskaźnikowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.6
JEL: I18, L90, O18, O44, Q56, R41

Rosnące zatłoczenie centrów miast, związane z tym zanieczyszczenie powietrza i hałas powodują dyskomfort mieszkańców. Należy więc propagować korzystanie z alternatywnych form transportu. Celem ogólnym artykułu jest pokazanie, jak zmiana sposobu podróżowania na ekologiczny wpływa na zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego, jednocześnie stanowiąc element polityki zielonego transportu. Rozważania teoretyczne zawierają przegląd literatury – przedstawiono zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zielonego transportu. Część empiryczna dotyczy badania, w jaki sposób cel zrównoważonego rozwoju SDG-13 pod nazwą „działania w dziedzinie ochrony klimatu” (takie jak ograniczenie korzystania z samochodów spalinowych) jest powiązany z bezpieczeństwem na drogach, stanowiącym element celu SDG-3 pod nazwą „dobre zdrowie i jakość życia”. Badanie wypadkowości na drogach w Polsce potwierdziło tezę o mniejszym ryzyku udziału w wypadku komunikacyjnym w przypadku poruszania się rowerem, motocyklem lub pieszo w porównaniu z kierowaniem samochodem osobowym, co może stanowić argument zachęcający do zmiany pojazdu ze spalinowego samochodu osobowego na bardziej ekologiczny i przyczyni się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym.

Słowa kluczowe: zielony transport; wypadki drogowe; zarządzanie interesariuszami; zrównoważony rozwój
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł