Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Paweł Andrzejczyk
ORCID: 0000-0002-8696-573X

Magister zarządzania systemami transportowymi oraz inżynier transportu o specjalności logistyka i technologia transportu samochodowego. Kierownik Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów Kolejowych. Głównymi obszarami zainteresowań są: technologie i procesy magazynowania, zarządzanie czasem pracy kierowców oraz zarządzanie łańcuchami dostaw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.5
JEL: R4

W dobie rosnącej konkurencyjności i poszukiwania sposo-
bów lepszego wykorzystania posiadanych zasobów właściwe

wykorzystanie czasu pracy kierowców staje się coraz trud-
niejszym wyzwaniem dla przedsiębiorstw transportowych.

Aby było możliwe optymalne wykorzystanie czasu pracy kie-
rowców, należy przeanalizować różne koncepcje i rozwiąza-
nia, poszukując rozwiązań sprawdzonych, adekwatnych do

aktualnych potrzeb i uwarunkowań. Szczególnie trudne sta-
je się to do dla przedsiębiorstw, które wykonują transport

osób w porze nocnej. Dlatego celem prezentowanego artyku-
łu jest identyfikacja podstawowych problemów w zakresie

optymalizacji czasu pracy kierowców zawodowych wykonu-
jących transport osób w porze nocnej w odniesieniu do pra-
wodawstwa Unii Europejskiej oraz Polski.

W opracowaniu zestawiono w ujęciu chronologicznym

podstawowe zmiany prawne dotyczące aktywności zawo-
dowej kierowców, które miały miejsce w obrębie prawo-
dawstwa Unii Europejskiej oraz Polski. Artykuł powstał

na podstawie analizy dokumentów formalnoprawnych

oraz aktów normatywnych obowiązujących w opisywa-
nym obszarze, funkcjonujących w ramach systemu praw-
nego UE i Polski. Materiały zawarte w prezentowanym

materiale są podstawą do dalszych badań i rozważań
w omawianym obszarze.

Słowa kluczowe: czas pracy kierowców; praca w porze nocnej; kierowca; transport; otoczenie prawne