Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Paweł Czemiel
ORCID: 0009-0009-9295-5130

Zastępca dyrektora w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Absolwent Collegium Civitas w Warszawie. Radny Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. W pracy badawczej skupia się na problematyce rozwoju regionalnej infrastruktury drogowej oraz zarządzaniu strategicznym w samorządach lokalnych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.6
JEL: J6, R11, R41

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast

The paper presents the results of a social study relating to the awareness and attitudes of city residents towards the prospects of using autonomous vehicles as a means of urban transportation, including last-mile transportation. The main objective of the study was to find answers to the following questions: 1) what is the current state of city residents' knowledge of autonomous vehicles, 2) what attitude respondents have towards the phenomenon under study, 3) what determinants may foster acceptance of this form of transportation as part of daily mobility, 4) what scenarios for travel using self-drive cars are most likely at present. The source base consisted of contributions from 648 respondents qualified for the study based on the criterion of place of residence. Data analysis and interpretation were carried out using the SPSS package and using statistical tests. The results of the study allow us to draw the conclusion that the use of autonomous vehicles as part of daily mobility requires achieving a state of public awareness where the choice of autonomous transportation will become, for city residents, a conscious and desirable form of mobility in urban agglomerations, competitive to other modes of transport.

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast W artykule przedstawiono wyniki badań społecznych odnoszące się do świadomości i postaw mieszkańców miast wobec możliwości użytkowania pojazdów autonomicznych jako środka transportu ostatniej mili. Ich głównym celem było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaki jest aktualny stan wiedzy mieszkańców miast na temat pojazdów autonomicznych, 2) jaką postawę reprezentują respondenci względem badanego zjawiska, 3) jakie determinanty mogą sprzyjać akceptacji tej formy transportu w ramach codziennej mobilności, 4) jakie scenariusze podróży z użyciem samochodów bez kierowcy są obecnie najbardziej prawdopodobne. Podstawę analizy danych stanowiły odpowiedzi pochodzące od 648 respondentów zakwalifikowanych do badania na podstawie kryterium miejsca zamieszkania. Analizę oraz interpretację danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, zgodnie z którym wykorzystanie pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim wymaga osiągnięcia takiego stanu świadomości społecznej, w którym wybór tej formy transportu będzie stanowił dla mieszkańców miast uświadomioną i pożądaną formę przemieszczania się po mieście, konkurencyjną wobec innych środków transportu.

Słowa kluczowe: autonomous vehicles; 5SEA; social acceptance; travel preferences and scenarios; city residents (pojazdy autonomiczne; 5SEA; akceptacja społeczna; preferencje i scenariusze podróży; mieszkańcy miast)