Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.6
JEL: J6, R11, R41
Paweł Czemiel ORCID: 0009-0009-9295-5130 , e-mail: pczemiel|ibdim.edu.pl| |pczemiel|ibdim.edu.pl

Polish city residents' social perception of autonomous vehicles

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast

The paper presents the results of a social study relating to the awareness and attitudes of city residents towards the prospects of using autonomous vehicles as a means of urban transportation, including last-mile transportation. The main objective of the study was to find answers to the following questions: 1) what is the current state of city residents' knowledge of autonomous vehicles, 2) what attitude respondents have towards the phenomenon under study, 3) what determinants may foster acceptance of this form of transportation as part of daily mobility, 4) what scenarios for travel using self-drive cars are most likely at present. The source base consisted of contributions from 648 respondents qualified for the study based on the criterion of place of residence. Data analysis and interpretation were carried out using the SPSS package and using statistical tests. The results of the study allow us to draw the conclusion that the use of autonomous vehicles as part of daily mobility requires achieving a state of public awareness where the choice of autonomous transportation will become, for city residents, a conscious and desirable form of mobility in urban agglomerations, competitive to other modes of transport.

Pojazdy autonomiczne w percepcji społecznej mieszkańców polskich miast W artykule przedstawiono wyniki badań społecznych odnoszące się do świadomości i postaw mieszkańców miast wobec możliwości użytkowania pojazdów autonomicznych jako środka transportu ostatniej mili. Ich głównym celem było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: 1) jaki jest aktualny stan wiedzy mieszkańców miast na temat pojazdów autonomicznych, 2) jaką postawę reprezentują respondenci względem badanego zjawiska, 3) jakie determinanty mogą sprzyjać akceptacji tej formy transportu w ramach codziennej mobilności, 4) jakie scenariusze podróży z użyciem samochodów bez kierowcy są obecnie najbardziej prawdopodobne. Podstawę analizy danych stanowiły odpowiedzi pochodzące od 648 respondentów zakwalifikowanych do badania na podstawie kryterium miejsca zamieszkania. Analizę oraz interpretację danych przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu SPSS. Wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, zgodnie z którym wykorzystanie pojazdów autonomicznych w transporcie miejskim wymaga osiągnięcia takiego stanu świadomości społecznej, w którym wybór tej formy transportu będzie stanowił dla mieszkańców miast uświadomioną i pożądaną formę przemieszczania się po mieście, konkurencyjną wobec innych środków transportu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: autonomous vehicles; 5SEA; social acceptance; travel preferences and scenarios; city residents (pojazdy autonomiczne; 5SEA; akceptacja społeczna; preferencje i scenariusze podróży; mieszkańcy miast)

Bibliografia

References/Bibliografia

Agrawal, S., Schuster, A. M., Britt, N., Mack, E. A., Tidwell, M. L., & Cotten, S. R. (2023). Building on the past to help prepare the workforce for the future with automated vehicles: A systematic review of automated passenger vehicle deployment timelines. Technology in Society, 72, 102186. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102186

Athey, G., Nathan, M., Webber, C., & Mahroum, S. (2008). Innovation and the city. Innovation, 10, 2–3, 156–169. https://doi.org/10.5172/impp.453.10.2-3.156

Ayele, W. Y., & Juell-Skielse, G. (2018). Unveiling topics from scientific literature on the subject of self-driving cars using Latent Dirichlet Allocation. IEEE 9th Annual Information Technology. Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 1113–1119. https://doi.org/10.1109/IEMCON.2018.8615056

Bansal, P., & Kockelman, K. M. (2018). Are we ready to embrace connected and self-driving vehicles? A case study of Texans. Transportation, 45, 641–675. https://doi.org/10.1007/s11116-016-9745-z

Broggi, A., Bertozzi, M., & Fascioli, A. (1999). Argo and the MilleMiglia in automatico tour. IEEE Intelligent Systems and their Applications, 14(1), 55–64.

Cassandras, C. G. (2017). Automating mobility in smart cities. Annual Reviews in Control, 44, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2017.10.001

Choi, J. K. & Ji, Y. G. (2015). Investigating the importance of trust on adopting an autonomous vehicle. International Journal of Human-Computer Interaction, 31(10), 692–702, https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1070549

Chong, Z. J., Qin, B., Bandyopadhyay, T., Wongpiromsarn, T., Rankin, E. S., Ang, M. H., Frazzoli, E., Rus, D., Hsu, D., & Low, K. H. (2011). Autonomous personal vehicle for the first- and last-mile transportation services. IEEE 5th International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS), 253–260, https://doi.org/10.1109/ICCIS.2011.6070337

CTDT (2023). Self-driving car test cities. https://www.carsthatdrivethemselves.com/self-driving-car-test-cities/ (25.03.2023).

Darowska, M., Grzeszak, J., & Sipiński, D. (2020). Autonomiczny transport przyszłości. Polski Instytut Ekonomiczny. Ministerstwo Infrastruktury.

Deichmann, J., Ebel, E., Heineke, K., Heuss, R., Kellner, M., & Steiner, F. (2023). Autonomous driving's future: Convenient and connected. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/autonomous-drivings-futureconvenient-and-connected (25.03.2023).

Dixon, G., Hart, P. S., Clarke, C., O'Donnell, N. H., & Hmielowski, J. (2020). What drives support for self-driving car technology in the United States? Journal of Risk Research, 23(3), 275–287. https://doi.org/10.1080/13669877.2018.1517384

Fagnant, D. J., & Kockelman, K. M. (2014). The travel and environmental implications of shared autonomous vehicles, using agent-based model scenarios. Transportation Research Part C. Emerging Technologies, 40, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.trc.2013.12.001

Faisal, A., Kamruzzaman, M., Yigitcanlar, T., & Currie, G. (2019). Understanding autonomous vehicles: A systematic literature review on capability, impact, planning and policy. Journal of Transport and Land Use, 12(1), 45–72. http://dx.doi.org/10.5198/jtlu.2019.1405

Fraedrich, E., & Lenz, B. (2014). Automated driving: Individual and societal aspects. Transportation Research Record, 2416(1), 64–72. https://doi.org/10.3141/2416-08

Gogoll, J., & Müller, J. F. (2017). Autonomous cars: In favour of a mandatory ethics setting. Science and Engineering Ethics, 23, 681–700. https://doi.org/10.1007/s11948-016-9806-x

Guevara, L., & Cheein, F. A. (2020). The role of 5G technologies: challenges in smart cities and intelligent transportation systems. Sustainability, 12(16), 6469. https://doi.org/10.3390/su12166469

Guo, J., Kurup, U., & Shah, M. (2020). Is it safe to drive? An overview of factors, metrics, and datasets for driveability assessment in autonomous driving. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(8), 3135–3151. https://doi.org/10.1109/TITS.2019.2926042

Heiskanen, E., Hyvönen, K., Niva, M., Pantzar, M., Timonen, P., & Varjonen, J. (2007). User involvement in radical innovation: Are consumers conservative? European Journal of Innovation Management, 10, 489–509. https://doi.org/10.1108/14601060710828790

Hulse, L. M., Xie, H. & Galea, E. R. (2018). Perceptions of autonomous vehicles: Relationships with road users, risk, gender and age. Safety Science, 102, 0925–7535. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.001

Hussain, R., & Zeadally, S. (2019). Autonomous cars: Research results, issues, and future challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 21(2), 1275–1313. https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2869360

Kamiński, T. (2021). Pojazdy zautomatyzowane w aspekcie zrównoważonej mobilności miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1), 13–20. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.1.2

Karatas, N., Tamura, S., Fushiki, M., & Okada, M. (2019). Improving human-autonomous car interaction through gaze following behaviors of driving agents. Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 34(2), 1–111. https://doi.org/10.1527/tjsai.A-IA1

Khan, F., Ramasamy, L. K., Kadry, S., & Meqdad, M. N. (2021). Autonomous vehicles: A study of implementation and security. International Journal of Electrical and Computer Engineering, 11(4), 3013–3021. https://doi.org/10.11591/ijece.v11i4.pp3013-3021

König, M., & Neumayr, L. (2017). Users' resistance towards radical innovations: The case of the self-driving car. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 44, 42–52. https://doi.org/10.1016/j.trf.2016.10.013

Kranenburg, H. (2017). Innovation Policies in the European News Media Industry: A Comparative Study. Springer.

Larson, W., & Zhao, W. (2020). Self-driving cars and the city: Effects on sprawl, energy consumption, and housing affordability. Regional Science and Urban Economics, 81, 103484. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103484

Marceau, J. (2008). Introduction. Innovation, 10(2–3), 136–145. https://doi.org/10.5172/impp.453.10.2-3.136

Matthews, K. (2020). The 4 cities competing to fully implement autonomous vehicles. https://iot.eetimes.com/the-4-cities-competing-to-fullyim p l e m e n t - a u t o n o m o u s - v e h i - c l e s / # : ~ : t e x t = T h e % 2 0 4 % 2 0 c i t i e s % 2 0 c o m p e t i n g % 2 0 t o % 2 0 f u l l y %20implement%20autonomous,...%204%204.%20Apple%20in%20Cupertino%2C%20California%20 (25.03.2023).

Nastjuk, I., Herrenkind, B., Marrone, M., Brendel, A. B., & Kolbe, L. M. (2020). What drives the acceptance of autonomous driving? An investigation of acceptance factors from an end-user's perspective. Technological Forecasting and Social Change, 161, 120319. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120319

Nishihori, Y., Kimura, K., Taniguchi, A., & Morikawa, T. (2020). What affects social acceptance and use intention for autonomous vehicles-benefits, risk perception, or experience? Meta-analysis in Japan. International Journal of Intelligent Transportation Systems Research, 18(1), 22–34. https://doi.org/10.1007/s13177-018-0170-x

Ondrus, J., Kolla, E., Vertal, P., & Sarić, Z. (2020). How do autonomous cars work? Transportation Research Procedia, 44, 226–233. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.049

Othman, K. (2021). Public acceptance and perception of autonomous vehicles: a comprehensive review. AI and Ethics, 1, 355–397. https://doi.org/10.1007/s43681-021-00041-8

Othman, K. (2022). Exploring the implications of autonomous vehicles: A comprehensive review. Innovative Infrastructure Solutions, 7, 165. https://doi.org/10.1007/s41062-022-00763-6

Parekh, D., Poddar, N., Rajpurkar A., Chahal, M., Kumar, N., Joshi, G. P., & Cho, W. (2022). A review on autonomous vehicles: Progress, methods and challenges. Electronics, 11(14), 2162. https://doi.org/10.3390/electronics11142162

Piao, J., McDonald, M., Hounsell, N., Graindorge, M., Graindorge, T., & Malhene, N. (2016). Public views towards implementation of automated vehicles in urban areas. Transportation Research Procedia, 14, 2168–2177. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.232

Porru, S., Misso, F. E., Pani, F. E., & Repetto, C. (2020). Smart mobility and public transport: Opportunities and challenges in rural and urban areas. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 7(1), 88–97. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2019.10.002

Richter, M. A., Hagenmaier, M., Bandte, O., Parida, V., & Wincent, J. (2022). Smart cities, urban mobility and autonomous vehicles: How different cities needs different sustainable investment strategies. Technological Forecasting and Social Change, 184, 121857. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121857

Rillings, J. H. (1997). Automated highways. Scientific American, 277(4), 80–85.

Rödel, C., Stadler, S., Meschtscherjakov, A., & Tscheligi, M. (2014). Towards autonomous cars: The effect of autonomy levels on acceptance and user experience. In: Proceedings of the 6th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications, 1–8. https://doi.org/10.1145/2667317.2667330

Sahraei, M., Mesbah, M., Habibian, M., Saeidi, T., & Soltanpour, A. (2023). How transit improvements are perceived by passengers? Results of a before-after customer satisfaction survey. Archives of Transport, 65(1), 53–66. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2477

Schoettle, B., & Sivak, M. (2015). Motorists' preferences for different levels of vehicle automation. University of Michigan, Technical Report No. UMTRI-2015-22. http://websites.umich.edu/~umtriswt/PDF/SWT-2016-8.pdf (15.03.2023).

Silva, J. P. N., Viera, K. C., & Sugano, J. Y. (2021). Factors of diffusion of innovations: Analysis of the literature of autonomous vehicles. International Journal of Automotive Technology and Management, 21(1/2), 29–52.

Somers, D., Du, H., & Belderbos, R. (2016). Global cities as innovation hubs: The location of foreign R&D investments by multinational firms. Academy of Management. Proceedings, (1). https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.17493abstract

Stilgoe, J. (2018). Machine learning, social learning and the governance of self-driving cars. Social Studies of Science, 48(1), 25–56. https://doi.org/10.1177/0306312717741687

Sun, L., Zhan, W., Tomizuka, M., & Dragan, A. D. (2018). Courteous autonomous cars. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (663–670). https://doi.org/10.1109/IROS.2018.8593969

Sun, X., Li, J., Tang, P., Zhou, S., Peng, X., Li, H. N., & Wang, Q. (2020). Exploring personalised autonomous vehicles to influence user trust. Cognitive Computation, 12, 1170–1186. https://doi.org/10.1007/s12559-020-09757-x

Świtała, M., & Łukasiewicz, A. (2021). Mobilność mieszkańców miast w obliczu pandemii Covid-19. IBDIM.

Talebian, A., & Mishra, S. (2018). Predicting the adoption of connected autonomous vehicles: A new approach based on the theory of diffusion of innovations. Transportation Research. Part C, 95, 363–380. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.06.005

Taylor, A. K., & Bouazzaoui, S. (2019). Moving forward with autonomous systems: Ethical dilemmas. In: I. Nunes (Ed.), Advances in Human Factors and Systems Interaction. AHFE 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, 781. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94334-3_12

Thorpe, C., Herbert, M., Kanade, T., & Shafter S. (1991). Toward autonomous driving: The CMU Navlab. II. Architecture and systems. IEEE Expert, 6(4), 44–52

Urmson, C. & Whittaker, W. (2008). Self-driving cars and the urban challenge. IEEE Intelligent Systems, 23(2), 66–68. https://doi.org/10.1109/MIS.2008.34

Valdes-Dapenda, P. (2021). This company is testing self-driving cars in New York City for the first time. CNN Business. https://edition.cnn.com/2021/07/20/business/self-driving-car-testing-in-new-york-city-mo-bileye/index.html#:~:text=CNN%20%E2%80%94%20Mobileye%2C%20an%20Israeli%20self-driv-ing%20technology%20company,hasn%E2%80%99t%20generally%20been%20used%20as%20a%20test%20site (25.03.2023).

Wang, J., Zhang, L., Huang, Y., & Zhao, J. (2020). Safety of autonomous vehicles. Journal of Advanced Transportation. https://doi.org/10.1155/2020/8867757.

Ward, C., Raue, M., Lee, C., D'Ambrosio, L. & Coughlin, J. F. (2017). Acceptance of automated driving across generations: The role of risk and benefit perception, knowledge, and trust. In: M. Kurosu, (Ed.). Human-Computer Interaction. User Interface Design, Development and Multi-modality. HCI 2017. Lecture Notes in Computer Science, 10271. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58071-5_20

Ye, L., & Yamamoto, T. (2018). Modeling connected and autonomous vehicles in heterogeneous traffic flow. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 490, 269–277. https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.015

Yaqoob, I., Khan, L. U., Kazmi, S. M. A., Imran, M., Guizani, N., & Hong, C. S. (2020). Autonomous driving cars in smart cities: Recent advances, requirements, and challenges. IEEE Network, 34(1), 174–181. https://doi.org/10.1109/MNET.2019.1900120.

Yigitcanlar, T., Wilson, M., & Kamruzzaman, M. (2019). Disruptive impacts of automated driving systems on the built environment and land use: An urban planner's perspective. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(2), 24. https://doi.org/10.3390/joitmc5020024

Zakharenko, R. (2016). Self-driving cars will change cities. Regional Science and Urban Economics, 61, 26–37. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2016.09.003

Zhang, T., Tao, D., Qua, X., Zhang, X., Lin, R., & Zhang, W. (2019). The roles of initial trust and perceived risk in public's acceptance of automated vehicles. Transportation Research. Part C, 98, 207–220. https://doi.org/10.1016/j.trc.2018.11.018

Zhao, J., Liang, B. & Chen, Q. (2018). The key technology toward the self-driving car. Interna-tional Journal of Intelligent Unmanned Systems, 6, 1, 2–20. https://doi.org/10.1108/IJIUS-08-2017-0008

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
120.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę