Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ryszard Jędrzejczak
ORCID: 0000-0002-5123-0258

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, od 2017 r. adiunkt Katedry Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1995 r. zdobywa doświadczenie biznesowe w dużych korporacjach międzynarodowych i Spółkach Skarbu Państwa. Tworzy i nadzoruje procesy optymalizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów. Dzięki dużej wiedzy z zakresu marketingu i działalności operacyjnej skutecznie nadzoruje i prowadzi współpracę w obszarze B2B, głównie na rynkach zagranicznych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.3
JEL: M11, E22, E23

Celem artykułu jest próba określenia poziomu wdrożenia

i wykorzystania koncepcji 5S jako jednej z metod optymali-
zacji gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym BMI Icopal. Główny nacisk położono na identyfika-
cję procesów w zakresie implementacji i stosowania metody

5S przez pracowników działu magazynowania. Wynika to
przede wszystkim z bardzo dużej dynamizacji otoczenia oraz

zwiększającego się poziomu konkurencyjności, która wymu-
sza na przedsiębiorstwach systematyczne poszukiwanie

optymalizacji na wszystkich poziomach funkcjonowania. Ta-
kie rozwiązania są szczególnie pożądane w obszarze magazy-
nowania. Dlatego też, współczesne przedsiębiorstwa coraz

częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych metod,
które nie tylko powodują usprawnienia w funkcjonowaniu

danego działu, ale przede wszystkim budują przewagę kon-
kurencyjną na rynku poprzez efektywność kosztową.

Słowa kluczowe: relacje; 5S; zarządzanie; magazynowanie; przewaga konkurencyjna; łańcuch dostaw