Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Sławomir Byłeń
ORCID: 0000-0002-4565-4388

Doktor nauk wojskowych w dyscyplinie naukowej nauki o obronności (2009) oraz doktor habilitowany w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie (2022). W latach 2003–2017 starszy specjalista ds. logistyki i szef Pracowni Programowania Ćwiczeń w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej. Obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Logistyki na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalizuje się modelowaniu procesów logistycznych w wojskowych systemach informatycznych. Jest autorem pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa militarnego.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2024.1.3
JEL: H56, H54

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce – wybrane aspekty badań

The subject of research presented in the article are the processes taking place in the national security environment, determining the need to strengthen defence capabilities in terms of protecting critical infrastructure facilities of the state. The purpose of the research is to check, verify and evaluate the functioning of the critical infrastructure protection system of the state and to demonstrate the need for its protection in the light of possible threats. From the opinions of experts in the field of national security, a research hypothesis emerges, which shows that despite taking multidirectional actions, the state administration operating at many organizational levels is not able to foresee all the threats that lie in wait for critical infrastructure facilities. Empirical research methods were used in the study: analysis and criticism of the literature, desk research and a diagnostic survey conducted using the interview technique with experts and military analysts. From the theoretical methods, the following were used: analysis, synthesis, and inference methods. The conducted research shows that there are premises to ensure that critical infrastructure facilities are effectively protected against harmful and destructive intentional or random actions. The problem in ensuring proper protection of critical infrastructure is the fact that they are a relatively accessible and easy target for terrorist attacks, sabotage groups or special groups. Therefore, steps should first be taken to identify which facilities and systems constitute critical infrastructure of strategic, regional and local importance.

Przedmiot badań przedstawiony w artykule stanowią procesy zachodzące w środowisku bezpieczeństwa narodowego, determinujące konieczność wzmacniania zdolności obronnych pod kątem ochrony obiektów infrastruktury krytycznej państwa. Celem badań jest sprawdzenie, weryfikacja i ocena funkcjonowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej państwa oraz wykazanie potrzeby jej ochrony w świetle możliwych zagrożeń. Z opinii ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wyłania się hipoteza badawcza z której wynika, że pomimo podejmowania wielokierunkowych działań administracja państwa funkcjonująca na wielu poziomach organizacyjnych nie jest w stanie przewidzieć wszelkich zagrożeń, jakie czyhają na obiekty infrastruktury krytycznej. W opracowaniu zostały zastosowane empiryczne metody badawcze: analiza i krytyka piśmiennictwa, desk research oraz sondaż diagnostyczny prowadzony techniką wywiadu z ekspertami i analitykami wojskowości. Z metod teoretycznych wykorzystano: analizę, syntezę i metody wnioskowania. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją przesłanki ku temu, aby obiektom infrastruktury krytycznej zapewnić skuteczną ochronę przed szkodliwym i destrukcyjnym działaniem celowym lub losowym. Problem w zapewnieniu należytej ochrony infrastruktury krytyczniej stanowi fakt, iż są one względnie dostępnym i łatwym celem ataków terrorystycznych, grup dywersyjnych czy grup specjalnych. W związku z tym należy najpierw podjąć działania zmierzające do identyfikacji, które obiekty i systemy stanowią infrastrukturę krytyczną o znaczeniu strategicznym, regionalnym i lokalnym.

Słowa kluczowe: state security; critical infrastructure; threats; protection; defensive abilities (bezpieczeństwo państwa; infrastruktura krytyczna; zagrożenia; ochrona; zdolności obronne)
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.3

W artykule zostały przestawione wybrane przykłady realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza wojsk sojuszniczych i partnerskich, wykonujących zadania na terytorium Polski wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia. Powstałe zagrożenia i dynamika tych zmian wymusiły na władzach sojuszu potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ramach poprawy bezpieczeństwa regionu.

W rezultacie podjętych działań nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w Polsce i krajach nadbałtyckich, przemieszczeń wojsk sojuszniczych przez nasze terytorium oraz ich rozmieszczanie w ramach tworzenia wzmocnionej wysuniętej obecności eFP (enhanced Forward Presence) i operacji Atlantic Resolve. W konsekwencji wzrost zaangażowania sojuszu w wykonywanie zadań na naszym terytorium wymaga zwiększonego udziału w ramach HNS (host nation support) nie tylko systemu militarnego, ale również zaangażowania pozamilitarnych ogniw obronnych państwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; system HNS; wsparcie przez państwo gospodarza; infrastruktura wojskowa; zasoby logistyczne