Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Sławomir Wyciślak
ORCID: 0000-0002-8913-1634

Dr Sławomir Wyciślak

Obecnie pracuje w Katedrze Zarządzania Jakością Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma prawie 20-letnie doświadczenie we współpracy z firmami różnej klasy wielkości. Przez ostatnie 7 lat był zaangażowany w prace nad projektami w zakresie cyfryzacji w europejskim centrum badawczo-rozwojowym łańcucha dostaw jednej z firm międzynarodowych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.10.1
JEL: L22, L23, L66, L9

Problem wdrożenia platformy transportowej zapewniającej widoczność w czasie rzeczywistym. Wnioski z badań i rekomendacje dla teorii

The aim of the study is to contribute to supply chain visibility literature by addressing a gap between the expectations on the benefits of supply chain visibility and the successfully implemented cases. Determinants of a real- -time transportation visibility platform implementation were identified and explained and the reasons for not achieving the expected real-time visibility benefits from a platform in the transportation network with a predominant share of subcontracting were ranked. A complex network of fast-moving consumer goods companies was chosen for the research because of their greater need for visibility; visibility improvement is also more challenging for such companies. Asymmetry of risk, rewards, and benefits for freight forwarders and a real-time visibility platform hinder information sharing willingness. The in-depth analysis of entities involved in the platform deployment shows the tensions that platform governance can address. This study also provides insights on information utilization, including automating, informational, and transformational characteristics. This paper contributes to the supply chain visibility theoretical field by focusing on the practical development of real-time visibility from the standpoint of supply chain professionals.

Celem artykułu jest wniesienie wkładu w rozwój dyskusji naukowej dotyczącej widoczności łańcucha dostaw poprzez dociekania na temat luki między oczekiwaniami dotyczącymi korzyści z widoczności łańcucha dostaw a pomyślnymi wdrożeniami. Zidentyfikowano i wyjaśniono czynniki warunkujące wdrożenie platformy widoczności transportu w czasie rzeczywistym. Uszeregowano przyczyny nieosiągnięcia oczekiwanych korzyści z widoczności w czasie rzeczywistym za pomocą platformy w sieci transportowej z przeważającym udziałem podwykonawstwa. Do badań wybrano złożoną sieć z branży produktów szybko rotujących. Uczyniono tak dlatego, że w przypadku takiej sieci istnieje większa potrzeba widoczności, a jej poprawa jest trudniejsza. Asymetria ryzyka i korzyści dla spedytorów oraz platformy zmniejszają gotowość do wymiany informacji. Dogłębna analiza zachowań podmiotów zaangażowanych we wdrażanie platformy wskazuje na napięcia, które może rozwiązać zarządzanie platformą. Przeprowadzone badania skupiają się na analizie wykorzystania informacji w kontekście automatyzacji, informatyzacji i transformacji cyfrowej. Niniejszy artykuł przyczynia się do rozwoju rozważań dotyczących widoczności w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: supply chain visibility; transportation visibility platform; supply chain; complexity; digitization (widoczność w łańcuchu dostaw; platforma widoczności w sieci transportowej; łańcuch dostaw; złożoność; cyfryzacja)