Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Tomasz Wiśniewski
ORCID: 0000-0002-6308-8447

Adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują metodykę i praktyczne wdrażanie symulacji komputerowej, optymalizację oraz problemy wielokryterialne, a także modelowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.12.4
JEL: L91, R40

Rozwój infrastrukturalny jest zasadniczy dla rozwoju państwa, a zwłaszcza ma istotny wpływ na transport. Podobnie infrastruktura transportowa jest kluczowym składnikiem rozwoju gospodarczego na wszystkich płaszczyznach. Sprzyja ona dobrobytowi osobistemu i wzrostowi gospodarczemu. Odgrywa również kluczową rolę w rozwoju usług transportowych, będąc czynnikiem determinującym wyniki z sektora transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu stanu infrastruktury drogowej i sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw transportowych. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 100 przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze usług transportowych, którzy byli obecni na rynku przez okres od roku do ponad 21 lat. Przeprowadzono sondaż diagnostyczny, a jego wyniki zostały opracowane z zastosowaniem metod statystycznych, m.in. wybranych testów nieparametrycznych (U Manna– Whitneya, H Kruskala–Wallisa), oraz badania korelacji. Pozwoliło to na weryfikację opinii przedstawicieli firm co do jakości infrastruktury drogowej i jej wpływu na rozwój branży na przestrzeni lat.

Słowa kluczowe: rozwój infrastruktury drogowej; transport; badania przedsiębiorców