Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mjr dr inż. Waldemar Pawlos
ORCID: 0000-0003-3267-5494

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Obecnie jest asystentem w Akademii Sztuki Wojennej w Instytucie Logistyki. Zainteresowania naukowe dotyczą logistyki zwrotów i gospodarowania odpadami, logistyki wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego. Jest autorem publikacji z obszaru logistyki i szkolnictwa w siłach zbrojnych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.7
JEL: I21, I23, M54

Artykuł prezentuje dylematy związane z nauką zdalną w Akademii Sztuki Wojennej z perspektywy studentów drugiego roku studiów niestacjonarnych kierunku logistyka. Początkowa część artykułu przedstawia krótki opis edukacji podczas pandemii COVID-19, następne autorzy skupili się na badaniach pilotażowych, polegających na wywiadzie eksperckim, który został przeprowadzony dzięki uprzejmości 5 studentów. Ostatnią częścią artykułu są wnioski. Autorzy zaznaczają, że artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac związanych z wpływem pandemii na poziom kształcenia zdalnego.

Słowa kluczowe: edukacja; edukacja zdalna; kształcenie zdalne podczas pandemii
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.3.6
JEL: I15, I18

Celem artykułu jest ukazanie wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce w dobie pandemii. Zakres czasowy badań obejmuje czwarty kwartał 2019 r. oraz pierwsze półrocze 2020 r. Artykuł zawiera charakterystykę zagrożenia chorobą COVID-19 oraz opis stanu przedsiębiorstw w obecnie panujących warunkach, jak również nakreśla działania Rządu RP spowodowane pandemią. Z racji braku opracowań zwartych dotyczących SARS-CoV-2 artykuł oparto na ogólnodostępnych danych pozyskanych ze stron internetowych Światowej Organizacji Zdrowia oraz polskich instytucji resortowych. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych prac.

Słowa kluczowe: gospodarka w dobie pandemii; COVID-19; tarcza antykryzysowa