Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 06/2021

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.1
JEL: L9, O18, R33

Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Problematyka lokalizacji obiektów logistycznych (w tym magazynów) jest podejmowana stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe, a w związku z tym dość słabo jeszcze zbadane. Celem pracy jest ocena poziomu i zróżnicowania atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego. Badaniu poddano 29 lokalizacji na terenie Polski. Opracowanie jest też próbą zastosowania metody standaryzacji klasycznej przyjętej do oceny wskaźników cząstkowych, które następnie sprowadzono do syntetycznej postaci wskaźnika Perkala. Czynnikami lokalizacyjnymi będącymi podstawą oceny są: dostępność transportowa, warunki prowadzenia działalności, rynek pracy, potencjał gospodarczy obszaru. Nadrzędną kwestią są uwarunkowania geograficzne, wynikające z położenia. Te z kolei mają wpływ na koszty transportu, stanowiące około 50% kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw. Efektem przeprowadzonych badań jest ranking atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego.

Słowa kluczowe: rynek magazynowy; lokalizacja; atrakcyjność; metoda oceny; Polska
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.2
JEL: L1, N7

Analiza przewozów pasażerskich w transporcie lotniczym w Polsce w latach 2011–2018 (cz. 2)

This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.

Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.

Słowa kluczowe: air transport; airport; passenger; scheduled traffic; non-scheduled traffic (transport lotniczy; port lotniczy; pasażer; ruch regularny; ruch czarterowy)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.3
JEL: R4

Assessment of communication behavior of high school and university students of Piła and Chodzież counties

The article concerns the study of communication behavior of high school and university students in Piła and Chodzież counties. The main problem is the mobility preferences of pupils and students. The article characterizes the concept of city, urban transport and mobility, and then proposes a mobility model that takes into account the preferences of residents when choosing the means of transport. The article ends with a presentation of survey results and drawing appropriate conclusions. They will help in presenting the proposed directions of development of transport infrastructure in the Piła and Chodzież counties. The aim of the article is to assess the communication behavior of high school and university students and the ways of their movement.

Artykuł dotyczy badania zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów w powiecie pilskim i chodzieskim. Głównym problemem są preferencje uczniów i studentów w zakresie mobilności. W artykule scharakteryzowano pojęcie miasta, transportu miejskiego oraz mobilności, a następnie zaproponowano model mobilności uwzględniający preferencje mieszkańców przy wyborze środka transportu. Artykuł kończy się prezentacją wyników badań ankietowych i wyciągnięciem stosownych wniosków. Pomogą one w przedstawieniu propozycji kierunków rozwoju infrastruktury transportowej na terenie powiatu pilskiego i chodzieskiego. Celem artykułu jest ocena zachowań komunikacyjnych uczniów szkół średnich i studentów oraz sposobów ich poruszania się.

Słowa kluczowe: communication behavior; public transport; transport system; city logistics (zachowania komunikacyjne; transport publiczny; system transportowy; logistyka miejska)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.4
JEL: H12, L91, L92, L98

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 niesie ze sobą wiele negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Pandemia COVID-19 gruntownie zmieniła również sposób zarządzania transportem kolejowym. W związku z zagrożeniem transmisją wirusa SARS-CoV-2 popyt na przejazdy kolejowe spadł. Ponadto w transporcie publicznym zaczęły obowiązywać obostrzenia, między innymi: obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, a także zmniejszenie liczby pasażerów. Sytuacja kryzysowa wpłynęła także na siatkę połączeń kolejowych, ograniczając w ten sposób ofertę transportową. Fundamentalnym celem artykułu jest przegląd zmian w transporcie kolejowym pod kątem pandemii COVID-19, a także zbadanie stopnia utrudnień dla pasażerów. W tym celu przeprowadzono studium przypadku, analizując sposób działania spółki PKP Intercity. Jako przykład posłużyły pociągi klasy EIP i EIC. Przedstawiona praca pozwoli rozpoznać zależności pomiędzy liczbą odwołanych pociągów a alternatywnymi połączeniami i czasem oczekiwania na nie. Analiza siatki połączeń umożliwi wskazanie najbardziej niedogodnych szlaków kolejowych w związku z zawieszeniem pociągów. Dalszym celem artykułu jest uporządkowanie przebiegu obostrzeń dla transportu kolejowego, związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Publikacja może stanowić inspirację do dalszych badań nad wpływem pandemii COVID-19 na zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym.

Słowa kluczowe: transport kolejowy; transport publiczny; PKP Intercity; COVID-19; kryzys
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł