Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 09/2021

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.1
JEL: D11, M31

Celem artykułu jest identyfikacja determinant i modeli wyjaśniających zachowania konsumentów. Jako metodę badawczą autorzy wykorzystali krytyczną i porównawczą analizę literatury. Scharakteryzowali typy determinant wpływających na zachowania konsumentów oraz przeanalizowali i porównali modele zachowań konsumentów dostępne w literaturze światowej. Z przeprowadzonej przez autorów analizy wynika, że opracowane dotychczas modele uwzględniają liczne aspekty zachowań konsumenta, a także strukturalizują je do postaci procesu podejmowania przez konsumenta decyzji i jego zachowań. Wciąż jednak nie zaproponowano modelu, który w sposób ilościowy wyjaśniałby zachowania konsumenta z uwzględnieniem wszystkich omawianych w artykule aspektów.

Słowa kluczowe: teoria zachowań konsumenta; ekonomia konsumenta; determinanty zachowań konsumenta; modele zachowań konsumenta
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.9.2
JEL: L00, R11

Dobre praktyki foresightu miejskiego w procesie zarządzania rozwojem współczesnych miast w świetle koncepcji smart city

The purpose of city management is to achieve set development goals. The effectiveness of city management translates not only into the achievement of the city's development goals, but also into a sense of quality of life in the city. Nowadays, city management using the smart city idea has become a requirement for making decisions on the direction of city development, as well as on the principles to be followed in decisionmaking processes related to their functioning. A key issue is the selection of appropriate instruments for achieving the objectives set. This implies the need to develop a set of rules defining how to control and guide the city's development and which principles should be applied in relations with all stakeholders. The question of how and to what extent the city's resources should be used in order to improve the quality of life is also important. When taking any decision concerning the functioning of a city, the potential effects of that decision on all spheres of city life should be taken into account. Many publications point to the need to develop an integrated and holistic approach to the smart city. Researchers emphasise the need to identify approaches that integrate urban transformation and involve a wide range of stakeholders and actors both in defining the problem and in finding solutions and conditions in developing shared visions. The response to those needs seems to be urban foresight, the essence of which is to create and build a vision of the future in cooperation between city authorities and a wide group of stakeholders from the local community. In the search for relations between urban foresight and the smart city concept, attention is drawn in the literature to the growing interest of city leaders and local stakeholders in smart city initiatives, which make extensive use of technology to solve urban problems. The aim of the paper is to identify best practices in the possibilities of incorporating foresight research into the implementation process of the smart city concept. The paper adopts a review and conceptual character of the scientific study.

Celem zarządzania miastem jest osiąganie wyznaczonych celów rozwojowych. Skuteczność zarządzania miastem przekłada się nie tylko na osiąganie jego celów rozwojowych, ale też na poczucie jakości życia w mieście. Obecnie zarządzanie miastem wykorzystujące ideę smart city stało się wymogiem w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju miast, a także zasad jakimi należy się kierować w procesach decyzyjnych związanych z ich funkcjonowaniem. Kluczową kwestią jest dobór właściwych instrumentów dla realizacji założonych celów. Oznacza to konieczność wypracowania zestawu zasad określających w jaki sposób kontrolować i prowadzić rozwój miasta oraz jakie z nich należy stosować w relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia sposobu i zakresu wykorzystania zasobów miasta w dążeniu do poprawy jakości życia. Podejmując jakąkolwiek decyzję dotyczącą funkcjonowania miasta należy mieć na uwadze potencjalne skutki tej decyzji dla wszystkich sfer życia miasta. W wielu publikacjach wskazuje się na potrzebę opracowania zintegrowanego i holistycznego podejścia do smart city. Badacze podkreślają, że należy zidentyfikować podejścia, które zintegrują przemiany miejskie i będą obejmowały szerokie grono interesariuszy oraz podmiotów zarówno w definiowaniu problemu, jak i przy poszukiwaniu rozwiązań i warunków w rozwijaniu wspólnych wizji. Odpowiedzią na te potrzeby wydaje się być foresight miejski, którego istotą jest kreowanie i budowanie wizji przyszłości przy współpracy władz miasta z szerokim gronem interesariuszy tworzących lokalną społeczność. W poszukiwaniu relacji między foresightem miejskim a koncepcją smart city w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na rosnące zainteresowanie liderów miejskich oraz lokalnych interesariuszy inicjatywami smart city, które szeroko wykorzystują technologię do rozwiązywania problemów miejskich. Celem artykułu jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie możliwości inkorporacji badań foresightowych do procesu implementacji koncepcji smart city w miastach. W artykule przyjęto przeglądowy i koncepcyjny charakter opracowania naukowego.

Słowa kluczowe: urban foresight; smart city; managing urban development (foresight miejski; zarządzanie rozwojem miast; smart city)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.3
JEL: L26, O1, F01, M38

Stan przedsiębiorczości w Polsce: analiza empiryczna

 

The objective of the article is to evaluate the entrepreneurship development of Poland and to compare its performance against neighbouring countries in the same region. Entrepreneurial ecosystem of Poland was described using data from European statistics, Global Competitiveness, Doing Business, Global Entrepreneurship Monitor, and Global Entrepreneurship Index. Moreover, the results were compared to the neighbouring countries in the same region in order to determine strengths and weaknesses of Polish entrepreneurial system and possibilities of enhancing the state position. This paper identifies the vulnerable aspects of Poland's entrepreneurship performance through a wide spectrum of sources that finally help to combine many variables in a single model. Prepared analysis helps to detect which entrepreneurial components should be addressed.

Poland's entrepreneurial performance is relatively sufficient compared to some countries in the same region. Poland's entrepreneurial profile strengths are the imperceptible disproportion between women and men in entrepreneurship, with main weakness being lowering TEA (total early entrepreneurial activity) indicators in total and that TEA-type activities are rarely carried out by people aged 55–64 and 18–24. Poland should focus on intensifying activities towards streamlining of the administration serving entrepreneurs, procedural requirements and application execution time, promotion of entrepreneurship and entrepreneurship education and on long-term building of entrepreneurial attitudes, aspirations and skills.The main limitation of the research is that the analysis uses only international reports and statistics, without considering national studies and other partial studies.

Celem artykułu jest ocena rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i porównanie jej wyników z krajami sąsiednimi w tym samym regionie. Wdrażając statystyki europejskie, badania Global Competitiveness, Doing Business, Global Entrepreneurship Monitor oraz Global Entrepreneurship Index, opisano przedsiębiorczy ekosystem w Polsce. Ponadto porównano wyniki dla krajów sąsiednich w tym samym regionie, poszukując mocnych i słabych stron polskiego systemu przedsiębiorczości oraz możliwości wzmocnienia pozycji państwa. Autorka identyfikuje wrażliwe aspekty funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości, wykorzystując szerokie spektrum źródeł, które ostatecznie pomagają połączyć wiele zmiennych w jednym modelu. Przygotowana analiza pomaga wykryć, jakimi elementami przedsiębiorczymi należy się zająć.

Wyniki Polski w zakresie przedsiębiorczości są stosunkowo dobre w porównaniu z niektórymi krajami w tym samym regionie. Mocną stroną polskiego profilu przedsiębiorczego są niezauważalne dysproporcje między kobietami i mężczyznami w zakresie przedsiębiorczości, gdzie główną słabością jest obniżenie wskaźników TEA (całkowita wczesna działalność przedsiębiorcza) ogółem oraz to, że działania typu TEA są rzadko realizowane przez osoby w wieku 18–24 i 55–64 lata. Polska powinna skoncentrować się na zintensyfikowanych działaniach w zakresie usprawniania administracji obsługującej przedsiębiorców, wymogów proceduralnych i czasu realizacji wniosków, promocji przedsiębiorczości i edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz długoterminowego budowania postaw, aspiracji i umiejętności przedsiębiorczych. Głównym ograniczeniem badań jest to, że analiza wykorzystuje wyłącznie raporty międzynarodowe i statystyki, bez uwzględniania badań krajowych i innych opracowań cząstkowych.

Słowa kluczowe: Poland; entrepreneurship; entrepreneurship profile (Polska; przedsiębiorczość; przedsiębiorczy profil)
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł