Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Czynniki determinujące lojalność młodych konsumentów na rynku dóbr konsumpcyjnych

Celem artykułu jest określenie czynników kształtujących ogólnie pojmowaną lojalność młodych konsumentów. W analizach posłużono się danymi pochodzącymi z badań własnych autorów przeprowadzonych na próbie 317 młodych osób w wieku 12–29 lat. Wyniki badań wskazują, że wiek nie różnicuje lojalności. Natomiast lojalność młodych konsumentów wzrasta, jeżeli firma angażuje się w dbałość o środowisko naturalne, korzystnie rozpatruje reklamacje, a także w sytuacji gdy znajomi mają pozytywne odczucia wobec danej firmy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: młody konsument; lojalność; dobra konsumpcyjne

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamczyk, G. (2015). Wybrane aspekty zachowań młodych konsumentów w nowych realiach rynkowych. Handel Wewnętrzny, 354(1), 5–16.

Ayuni, R. F. (2019). The online shopping habits and E-loyalty of gen Z as natives in the digital era. Journal of Indonesian Economy and Business, 34(2). https: //doi. org/10.22146/jieb. 39848

Balon, U. (2016). Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie. Studia Ekonomiczne, 255, 239–249.

Buhalis, D., López, E. P. i Martinez-Gonzalez, J. A. (2020). Influence of young consumers' external and internal variables on their e-loyalty to tourism sites. Journal of Destination Marketing & Management, 15, 100409, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100409

Chakraborty, D. (2019). Factors responsible for making young urban consumers brand loyal: A study on mobile network operators. Journal of Management Development, 38(7), 616–636. https://doi.org/10.1108/JMD-01-2019-0029

Delić, M., Knežević, B. i Dužević, I. (2017). Factors Influencing Customer Loyalty towards Mobile Commerce: The Case of Young Retail Customers in Croatia. International Journal of Economic Perspectives, 11(1), 314–325.

Dobiegała-Korona, B. (2009). Migracja klientów a migracja wartości przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia. W: B. Dobiegała-Korona (red.), Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołąb-Andrzejak, E. (2014). Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie „pokolenia Milenium”. Marketing i Rynek, 11, 11–21.

Gracz, L., (2014). Loyalty of ”young adults” towards internet shops. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 825(36), 39–50.

Gracz, L. i Ostrowska, I. (2014). Młodzi nabywcy na e-zakupach. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Greene, W. H. (2000). Econometric analysis. 6th edition. New Jersey: Pearson Education Inc.

Gupta, S., Schivinski, B. i Brzozowska-Woś, M. (2017). Antecedents and consequences of brand loyalty. Handel Wewnętrzny, 5(370), 200–212.

Harumy, A. D. i Rostiani, R. (2021). Effect of relationship quality on loyalty: the moderating role of personality traits among young fashion retail customer in Indonesia. Journal of Management and Business, 20(1). https://doi.org/10.24123/jmb.v20i1.505

Kaczmarczyk, S. (2003). Lojalność nabywcy i metody jej badania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Badania marketingowe: metody, tendencje, zastosowania, (1004), 224–232.

Khan, I., Fatma, M., Shamim, A., Joshi, Y. i Rahman, Z. (2020). Gender, loyalty card membership, age, and critical incident recovery: do they moderate experience-loyalty relationship. International Journal of Hospitality Management, 89. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.102408

Kroenke, A. (2015). Pokolenie X, Y, Z w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, 61, 91–103.

Kulkarni, G. i Srivastava, R. K. (2018). Study on impact of sales promotion on brand loyalty of generation-Z for edible oil. International Research Journal of Marketing and Economics, 5(8), 84–104.

Kuźniar, W., Surmacz, T. i Szopiński, W. (2017). Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H-Oeconomia, 51(2), 143–150. https://doi.org/10.17951/h. 2017.51.2.143

Lazarevic, V. (2012). Encouraging brand loyalty in fickle generation Y consumers. Young Consumers, 1(13), 45–61. https://doi.org/10.1108/17473611211203939

Lu, J. i Xu, Y. (2015). Chinese young consumers' brand loyalty toward sportswear products: a perspective of self-congruity. Journal of Product & Brand Management. 24(4), 365–376. https://doi. rg/10.1108/JPBM-05-2014-0593

Ławicki, J. S. (2010). Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców. Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 215–222.

Maciejewski, G. (2015). Młodzi konsumenci wobec globalnych trendów w konsumpcji. Marketing i Rynek, (2), 166–167.

Ordun, G. (2015). Millennial (Gen Y) consumer behavior, their shopping preferences and perceptual maps associated with brand loyalty. Canadian Social Science, 11(4), 40–55.

Ostrowska, I. (2010). Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki. Na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pawłowska, B., Witkowska, J. i Nieżurawski, L. (2010). Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pukas, A. (2017). Budowanie lojalności polskich konsumentów — czy potrzebna jest redefinicja? Marketing i Zarządzanie, 48(2), 233–242. https://doi.org/10.18276/miz.2017.48-22

Sasmita, J. i Suki, N. M. (2015). Young consumers' insights on brand equity: Effects of brand association, brand loyalty, brand awareness, and brand image. International Journal of Retail & Distribution Management, 3(43), 276–292. https://doi.org/10.1108/IJRDM-02-2014-0024

Skowron, Ł. (2015). Satysfakcja i lojalność klienta — kwestie definicyjne i metody pomiaru. W: M. Brzozowska-Woś (red.), Marketing ujęcie relacyjne. Gdańsk: Politechnika Gdańska.

Soboń, M. (2015). Konsumpcja mobilnych usług prozdrowotnych przez młodych konsumentów. Marketing i Rynek, (2) (CD), 176–186.

Sowa, I. (2016). Wykorzystanie koncepcji stylu życia w typologii młodych konsumentów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 303, 134–151.

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: Statsoft.

Su, J. i Chang, A. (2018). Factors affecting college students' brand loyalty toward fast fashion. International Journal of Retail & Distribution Management, 1(46), 90–107. https://doi.org/10.1108/IJRDM-01-2016-0015

Szul, E. (2018). Prosumpcja młodych konsumentów — korzyści i wyzwania dla firm. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 88, 63–74.

Ulman, P. (red.). (2015). Statystyka pracy: wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Urban, W. i Siemieniako, D. (2008). Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Warszawa: PWN.

Wardzała, J. (2015). Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych. Marketing i Rynek. Konsumpcja i Innowacje, 2, 187–195.

Waśko, R. (2016). Wybrane aspekty różnicujące pokolenie X, Y i Z w kontekście użytkowania nowych technik i Internetu. W: Z. Rykla i J. Kinala (red.), Socjologia codzienności jako niebanalności. Rzeszów: Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko.

Woźny, D. (2013). Analiza kategorii młodych konsumentów z uwzględnieniem różnych kryteriów jej wyodrębniania. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, (30), 15–26.

Żarczyńska-Dobiesz, A. i Chomątowska, B. (2014). Pokolenie „Z” na rynku pracy — wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350. https://doi.org/10.15611/pn. 2014.350.36

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę