Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Urszula Widelska
Dr Urszula Widelska
ORCID: 0000-0002-4273-936X
Dr Urszula Widelska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Polska).   Redaktor naczelny miesięcznika "Marketing i Rynek".   Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki marketingu relacyjnego i orientacji na klienta. Realizator kilkunastu
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.1.2
JEL: J2, J4, J6

Celem artykułu jest ukazanie percepcji lokalnego rynku pracy z perspektywy osób młodych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie łomżyńskim. W procesie wnioskowania posłużono się wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród studentów z powiatu łomżyńskiego, a jako technikę badawczą wybrano analizę treści. Jak pokazują wyniki badań, konotacje osób młodych związane z postrzeganiem lokalnego rynku pracy sprowadzają się do opisu czynników subiektywnych oraz obiektywnych wpływających na przyczyny, skalę i zasięg badanego zjawiska.

Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy; sytuacja osób młodych; analiza treści
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.1
JEL: M31

Orientacja na klienta nadal pozostaje podstawową i integralną kompetencją współczesnej organizacji. Dokonując próby systematyzacji wiedzy dotyczącej orientacji na klienta można wyróżnić trzy podstawowe kierunki naukowej eksploracji: orientacja na klienta jako filozofia biznesu, orientacja na klienta jako obszar aktywności oraz orientacja na klienta jako koncepcja budowania wartości. Należy podkreślić, że zorientowanie na klienta, niezależnie od podejścia, pozostaje w zakresie aktywności menedżerskiej. Celem artkułu jest określenie sposobu postrzegania orientacji na klienta przez menedżerów najwyższego szczebla oraz identyfikacja wybranych czynników determinujących tę orientację. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy w zakresie orientacji na klienta.

Słowa kluczowe: orientacja na klienta; menedżer najwyższego szczebla; determinanty orientacji na klienta
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.1
JEL: A11, L21, L22

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest szeroko eksplorowana w naukach o zarządzaniu. Widoczna jest ewolucja w podejściu do przedsiębiorczości akademickiej, a w konsekwencji w jej definiowaniu. Uwidaczniają się w tym obszarze zasady typowe dla zachowań rynkowych, opartych na wzajemności, znajomości potrzeb poszczególnych stron wymiany. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie relacyjnego kontekstu przedsiębiorczości akademickiej oraz identyfikacja relacyjnego zakresu przedsiębiorczości akademickiej (czynników, narzędzi i barier) postrzeganej z perspektywy przedsiębiorców i podmiotów wsparcia. Jako metodę badań przyjęto IDI (ang. Individual In-depth Interview) z przedsiębiorcami akademickimi oraz przedstawicielami instytucji wsparcia, tworzącymi szeroko pojęty ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka; jakość relacji; ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej
Dr Urszula Widelska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Polska).
 
Redaktor naczelny miesięcznika "Marketing i Rynek".
 
Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących głównie problematyki marketingu relacyjnego i orientacji na klienta. Realizator kilkunastu projektów badawczych, w tym projektów międzynarodowych. Kierownik grantu NCN. Prowadzi zajęcia z przedmiotów (m.in.) marketing, marketing międzynarodowy, badania marketingowe, także na studiach podyplomowych w tym MBA.
 
Realizowane projekty: Realizator kilkunastu projektów badawczych o zasięgu krajowym (w tym m.in.: kierownik projektu badawczego „Sytuacja kobiet na rynku pracy w woj. podlaskim”, „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”) dydaktycznych (m.in.: „e-Manager – projekt staży menedżerskich na kierunku zarzadzanie” w ramach środków NCBiR) oraz projektów międzynarodowych (NANO2ALL projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020 oraz „GoSmart” w ramach Interreg Baltic Sea). Kierownik grantu NCN pt.: „Przywództwo a orientacja na klienta w przedsiębiorstwie innowacyjnym”. Odbyty zagraniczny staż naukowy w Kauno Kolegija w Kownie oraz krajowy staż naukowy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 
 
Osiągnięcia i nagrody: nagroda Rektora Politechniki Białostockiej za działalność naukowo-dydaktyczną w latach 2013-2018.
 
Wykaz wybranych publikacji:
 
1. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska (red.), Zarzadzanie marketingowe małymi firmami usługowymi, WSFiZ w Białystoku, Białystok 2009.
2. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska (red.), Zarzadzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, WSFiZ w Białystoku, Białystok 2007.
3. U. Widelska, L. Jeseviciute-Ufartiene, Z. Tuncikiene, Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise—a contribution to further exploration, “Engineering Management in Production and Services” 2018, Vol. 10, Issue 4, s. 21-33;
4. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Motivating managers – expectations and reality (Polish experiences), „Journal Acta Oceanomica Selye” 2014, vol. 3 nr 2, s. 186 – 196
5. G. Michalczuk, U. Widelska, Concentration and Consolidation as Determinants of External Competitiveness of Enterprises in Food Industry, “Journal of Management Policy and Practice”, 2012, Vol. 13, Iss. 4.
6. U. Widelska, L. Jeseviciute-Ufartiene, Z. Tuncikiene, Leadership versus customer orientation in an innovative enterprise—a contribution to further exploration, “Engineering Management in Production and Services” 2018, Vol. 10, Issue 4, s. 21-33.
7. J. Ejdys, A. Gudanowska, K. Halicka, A. Kononiuk, A. Magruk, J. Nazarko, Ł. Nazarko, D. Szpilko, U. Widelska, Foresight in higher education institutions: evidence from Poland, “Foresight and STI Governace” 2019, Vol. 13, No 1, s. 77-89.
8. A. Dyhdalewicz, U. Widelska, Accouting and Marketing Dimensions of Innovations, “E-Finanse”, 2017, Vol. 13, nr 2, s. 1-13.
9. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Empowerment in management practice – the experience of polish enterprises, „International Journal of Research Science & Management, 2015 no 2 (7), s. 15-19
10. U. Widelska, A. Dyhdalewicz, Bariery integracji marketingowej i rachunkowej funkcji w przedsiębiorstwie w obszarze innowacji, „Handel Wewnętrzny”, 2016 nr 3, s. 374-387.
11. U. Widelska, Zdolności relacyjne przedsiębiorstw sektora transportu oraz handlu i usług elektronicznych (na przykładzie województwa podlaskiego), „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015 nr 229, s. 180-193.