Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Urszula Widelska
Dr Urszula Widelska
ORCID: 0000-0002-4273-936X
Redaktor naczelna czasopisma naukowego Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Marketing i Rynek”. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Akademii Łomżyńskiej, zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Finansów. Autorka kilkudziesięciu publikacji, głównie z zakresu marketingu relacyjnego oraz orientacji na klienta. Kierownik i ekspert wielu projektów badawczych.
 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.9.2
JEL: M31, D11, D12

Praktyka gospodarcza wymusza na nauce ciągłą koncentrację na potrzebach klientów senioralnych. Z jednej strony taki stan rzeczy jest konsekwencją sytuacji demograficznej, z drugiej jednak widoczne są ciągłe zmiany w zachowaniach rynkowych seniorów, a tym samym w zakresie zbioru czynników te zachowania kształtujących. Dodatkowo coraz większe znaczenie przypisuje się ekologizacji konsumpcji. Celem opracowania jest zbudowanie ekosystemu czynników determinujących zachowanie konsumentek senioralnych na rynku ekologicznych produktów kosmetycznych oraz określenie zależności pomiędzy tymi czynnikami. Za ekosystem czynników przyjęto pewien ich zbiór, określający postępowanie rynkowe właściwe dla zdefiniowanej grupy nabywców. Do jego stworzenia posłużono się metodą analizy strukturalnej, stosowanej jako narzędzie do porządkowania i analizowania zbiorów, w których występuje bardzo duża liczba różnych czynników o wzajemnym oddziaływaniu. Wyniki badań umożliwiły zbudowanie ekosystemu i wyodrębnienie w jego strukturze pięciu grup czynników (czynników celów, czynników rezultatów, czynników pomocniczych, czynników regulujących oraz czynników zewnętrznych) oraz umożliwiły określenie zależności między nimi. Dodatkowym celem jest poznanie istoty i trendów właściwych dla rynkowych zachowań klientów-seniorów z uwzględnieniem procesów rynkowych ekologizacji.

Słowa kluczowe: rynkowe zachowania seniorów; ekosystem czynników; analiza strukturalna; ekologizacja zachowań konsumenckich
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.1.2
JEL: J2, J4, J6

Celem artykułu jest ukazanie percepcji lokalnego rynku pracy z perspektywy osób młodych oraz przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie łomżyńskim. W procesie wnioskowania posłużono się wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród studentów z powiatu łomżyńskiego, a jako technikę badawczą wybrano analizę treści. Jak pokazują wyniki badań, konotacje osób młodych związane z postrzeganiem lokalnego rynku pracy sprowadzają się do opisu czynników subiektywnych oraz obiektywnych wpływających na przyczyny, skalę i zasięg badanego zjawiska.

Słowa kluczowe: lokalny rynek pracy; sytuacja osób młodych; analiza treści
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.11.1
JEL: M31

Orientacja na klienta nadal pozostaje podstawową i integralną kompetencją współczesnej organizacji. Dokonując próby systematyzacji wiedzy dotyczącej orientacji na klienta można wyróżnić trzy podstawowe kierunki naukowej eksploracji: orientacja na klienta jako filozofia biznesu, orientacja na klienta jako obszar aktywności oraz orientacja na klienta jako koncepcja budowania wartości. Należy podkreślić, że zorientowanie na klienta, niezależnie od podejścia, pozostaje w zakresie aktywności menedżerskiej. Celem artkułu jest określenie sposobu postrzegania orientacji na klienta przez menedżerów najwyższego szczebla oraz identyfikacja wybranych czynników determinujących tę orientację. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy w zakresie orientacji na klienta.

Słowa kluczowe: orientacja na klienta; menedżer najwyższego szczebla; determinanty orientacji na klienta
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.8.1
JEL: A11, L21, L22

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej jest szeroko eksplorowana w naukach o zarządzaniu. Widoczna jest ewolucja w podejściu do przedsiębiorczości akademickiej, a w konsekwencji w jej definiowaniu. Uwidaczniają się w tym obszarze zasady typowe dla zachowań rynkowych, opartych na wzajemności, znajomości potrzeb poszczególnych stron wymiany. Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy w zakresie relacyjnego kontekstu przedsiębiorczości akademickiej oraz identyfikacja relacyjnego zakresu przedsiębiorczości akademickiej (czynników, narzędzi i barier) postrzeganej z perspektywy przedsiębiorców i podmiotów wsparcia. Jako metodę badań przyjęto IDI (ang. Individual In-depth Interview) z przedsiębiorcami akademickimi oraz przedstawicielami instytucji wsparcia, tworzącymi szeroko pojęty ekosystem przedsiębiorczości akademickiej.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość akademicka; jakość relacji; ekosystem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej