Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.4
JEL: G00, G30, C38, R58
Ewelina Nycz ORCID: 0000-0002-4363-9205 , e-mail: e.nycz|prz.edu.pl| |e.nycz|prz.edu.pl

Idea klastrów ze szczególnym uwzględnieniem klastrów spożywczych na przykładzie Klastra „Podkarpackie Smaki”

Klastry pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarczym i stanowią szansę zarówno dla wzmocnienia lokalnej przedsiębiorczości, jak i gospodarki całego kraju. Celem artykułu jest ocena obecnego stanu klastrów w Polsce. Za punkt odniesienia posłużył przykład klastra spożywczego działającego w województwie podkarpackim — Klastra „Podkarpackie Smaki”. Wnioskowanie poparto wynikami badań własnych. Zastosowano metodę badań jakościowych, a jako wiodącą wybrano technikę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Za narzędzie badawcze przyjęto scenariusz wywiadu. Jak wynika z przeprowadzonego badania, klaster mimo wielu działań i stworzonego łańcucha wartości boryka się z zarządzaniem, finansowaniem swoich działań i ich profesjonalizacją, a także szansami i zagrożeniami, które są obserwowane w sektorze rolno-spożywczym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: klaster; przedsiębiorczość; ekonomia; finanse; rozwój regionalny

Bibliografia

Bibliografia/References

Bąkowski, A. i Mażewska, M. (red.). (2018). Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018. Poznań-Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. http://www.sooipp.org.pl/static/files/raport_2018.pdf

Bembenek, B. (2017). Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami. Marketing i Zarządzanie (d. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu), 47(1), 83–103. https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-08

Borgiasz-Stepaniuk, M. (2019). Postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. Przedsiębiorczość — Edukacja, 15(1), 47–60. https://doi.org/10.24917/20833296.151.4.

Buczyńska, G., Frączek, D. i Kryjom, P. (2016). Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Citkowski, M. (red.). (2020). Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.

European Clusters Excellence (2009). https://www.cluster-analysis.org/cluster-management-excellence

European Commission (2016). Smart Guide to Cluster Policy. How to support SME Policy from Structural Funds. Belgium: European Union.

European Commission (2019). Cluster programmes in Europe and beyond, European Observatory for Clusters and Industrial Change. Belgium: European Commission. https://clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/cluster_programmes_in_europe_and_beyond_0.pdf

European Secretariat for Cluster Analysis, https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new/?country=ed15687ffd114de6818221ea1d15b21b (4.07.2021).

Flick, U. (2010). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Hamburg: Rowohlts Enzyklopädie.

Frączek, D. i Kryjom, P. (2015). Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach — edycja 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jakubowski, E. (2017). Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju Polski zachodniej. Marketing i Rynek, 10(CD), 209–220.

Kaczmarek, M., Olejnik, I. i Springer, A. (2013). Badania jakościowe. Metody i zastosowania. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.

Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Koecker, G., Schneider, K. i Sedlmayr, B. (2021). Cluster Development Guide — A Practitioners Guide for Cluster Policy, Strategy and Implementation Cluster Development. German: European Development Cooperation.

Komarnicka, A., Mickiewicz, P. i Mickiewicz, B. (2020). Interdisciplinarity and Multidimensional of Entrepreneurship: Review of The Main Definitions. 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4–5 November 2020, Granada, Spain. https://www.researchgate.net/publication/349055062_Interdisciplinarity_and_Multidimensional_of_Entrepreneurship_Review_of_The_Main_Definitions

Kowalski, A. M. (2012). Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego. W: M. A. Waresa i K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.

Leigh, N. i Blakely, E. (2016). Planning Local Economic Development: Theory and Practise. New York: Sage Publications.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (2021). Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Program na lata 2021–2027. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/lista-kkk

Nicpoń, M. i Marzęcki, R. (2010). Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych. W: D. Mikułocka-Wójtowicz (red.), Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów (245–252). Kraków: Wydawnictwo Libron. https://www.academia.edu/6214524/Pog%C5%82%C4%99biony_wywiad_indywidualny_w_badaniach_politologicznych

Nycz, E. (2020). Traditional and Organic Products on Example of „Figa” Family-Owned Organic Farm from Podkarpackie Province. Modern Management Review, XXV(27), 99–111. http://doi.prz.edu. pl/pl/publ/zim/439. https://doi.org/10.24917/20833296.151.4

Nycz, E. i Pieniążek, A. (2015). Alpejsko-Karpacki Most Współpracy. Promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych. Rzeszów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Palmen, L. i Baron, M. (2016). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Piotrowski, M. (2016). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Piotrowski, M. (2019). Definicja klastra w kontekście uregulowań prawnych wybranych krajów unijnych i pozaunijnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Piotrowski, M. (red.). (2014). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2020). Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 oś priorytetowa: II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Warszawa: PARP.

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-11336-1

Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe.

Samorząd Województwa Podkarpackiego (2020). https://www.podkarpackie.pl/index.php/strategia/7812-strategia-rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2030-przyjeta-przez-sejmik-wojewodztwa-podkarpackiego

Szajna, W. (red.). (2011). Jak stworzyć klaster. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Tom Martin & Associates/TMA (2004). Innovation networks. Dublin: Forfás.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (2021). Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. https://innowacyjni.mazovia. l/upload/pages/2238/2238-0

Wielec, Ł. (red.). (2018). Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2018 — Raport ogólny. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wüihrer, G. A. i Werani, T. (2001). Integration of qualitative and quantitative research approaches in business-to-business marketing. W: A. G. Woodside (red.), Getting Better at Sensemaking (Advances in Business Marketing and Purchasing, Vol. 9, 467–489.). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S1069-0964(00)09017-7

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę