Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Initiatives of organizational social responsibility: What makes impact on consumer socially responsible behaviour

Inicjatywy społecznej odpowiedzialności organizacji – co wpływa na społecznie odpowiedzialne zachowania konsumentów

The aim of the article is to evaluate the impact of an organization's social responsibility initiatives on consumer socially responsible behaviour. The article singles out and researches among consumers such organizational social responsibility initiatives as economic responsibility, ethical responsibility, ecological responsibility and philanthropic responsibility. Questionnaire survey was made using approved scales in scientific literature. A reliable study is being conducted with 339 Lithuanian adults as consumers. The regression results of the study showed that an organization's environmental initiatives are statistically significant and strongly related to consumer socially responsible behaviour, while an organization's economic, ethical or philanthropic responsibility initiatives are only partially related to consumer socially responsible behaviour. This study was limited to only a few other purchase motives that determine the consumers' behaviour in choosing socially responsible goods, such as price, quality, price-quality ratio, ecological evaluation. Developing further research could contribute to other purchase motives. Previous researches showed that the active socially responsible policies pursued by organizations have significant impact upon society. This research encloses that social responsibility initiatives are  less important and do not influence consumers’ decisions to behave in a socially responsible way. Thus, a company must first offer its customers a good value for money.

Celem artykułu jest ocena wpływu inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji na społecznie odpowiedzialne zachowania konsumentów. W artykule wyodrębniono i zbadano takie inicjatywy społecznej odpowiedzialności organizacji, jak odpowiedzialność ekonomiczna, etyczna, ekologiczna i filantropijna. W badaniu wzięło udział 339 dorosłych litewskich konsumentów. Wyniki analizy regresji wykazały, że inicjatywy środowiskowe organizacji są statystycznie istotne i silnie powiązane ze społecznie odpowiedzialnymi zachowaniami konsumentów, podczas gdy inicjatywy organizacji w zakresie odpowiedzialności ekonomicznej, etycznej lub filantropijnej są tylko częściowo powiązane ze społecznie odpowiedzialnymi zachowaniami konsumentów. W badaniu ograniczono się jedynie do kilku motywów zakupowych, które determinują zachowania konsumentów przy wyborze dóbr społecznie odpowiedzialnych, takich jak cena, jakość, stosunek ceny do jakości, ocena ekologiczna. Dalsze badania mogą przyczynić się do ustalenia innych motywów zakupowych. Wcześniejsze analizy wykazały, że aktywna, społecznie odpowiedzialna polityka prowadzona przez organizacje ma znaczący wpływ na społeczeństwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej są mniej istotne i nie wpływają na decyzje konsumentów dotyczące społecznie odpowiedzialnych zachowań. Dlatego firma musi najpierw zaoferować swoim klientom dobry stosunek jakości do ceny.

Słowa kluczowe: organizational social responsibility; economic responsibility; ethical responsibility; ecological responsibility; philanthropic responsibility; consumer behaviour (społeczna odpowiedzialność organizacji; odpowiedzialność ekonomiczna; etyczna; ekologiczna; filantropijna; zachowania konsumentów)

Bibliografia

References/Bibliografia

Alhouti, S., & D'Souza, G. (2018). Benefits of corporate social responsibility. Journal of Consumer Marketing, 35(3) 277–286. https://doi.org/10.1108/JCM-08-2016-1895

Al-Khatib, J. A., Stanton, A. A., & Rawwas, M. Y. (2005). Ethical segmentation of consumers in developing countries: A comparative analysis. International Marketing Review, 22, 225–246. https://doi.org/10.1108/02651330510593287

Anderson, M. (2018). Fair trade and consumer social responsibility: exploring consumer citizenship as a driver of social and environmental change. Management Decision, 56(3), 634–651. https://doi.org/10.1108/MD-01-2017-0013

Aras, G., & Crowther, D. (2010). Sustaining business excellence. Total Quality Management, 21(5), 565–576. https://doi.org/10.1080/14783363.2010.481527

Becker-Olsen, K. L., & Cudmore, B. A. (2006). The impact of perceived corporate social responsibility on consumer behavior. Journal of Business Research, 59(1), 46–53. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.01.001

Boccia, F., & Sarno, V. (2019). Socially responsible food behavior: Perspectives from empirical evaluations. Food Research International, 121, 91–96. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.03.027

Castro-González, S., Bande, B., Fernández-Ferrín, P., & Kimura, T. (2019). Corporate social responsibility and consumer advocacy behaviors: The importance of emotions and moral virtues. Journal of Cleaner Production, 231, 846–855. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.238

Chang, H. H. (2017). Consumer socially sustainable consumption: The perspective toward corporate social responsibility, perceived value, and brand loyalty. Journal of Economics and Management, 13(2), 167–191.

Chang, H., & Yeh, Ch. (2017). Corporate social responsibility and customer loyalty in intercity bus services. Transport Policy, 59, 38–45. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.07.001

Cudjoe, A. G., Anim, P. A., & Nyanyofio, J. G. (2015). Service quality and customer satisfaction in the Ghanaian banking industry (A case of Ghana commercial bank). European Journal of Business and Management, 7(3), 123–140.

Eshra, N., & Beshir, N. (2011). Impact of corporate social responsibility on consumer buying behavior in Egypt. World Review of Business Research, 7(1), 32–44. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.238

Fukukawa, K., Balmer, J., & Gray, E. (2007). Mapping the interface between corporate identity, ethics and corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 76(1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9277-0

Gao, Y., & He, W. (2017). Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice. Management Decision, 55(2), 294–309. https://doi.org/10.1108/MD-05-2016-0284

Gižiene., V., Palekiene., O., & Simanavičiene., Ž. (2011). Valstybes socialine atsakomybe žiniu ekonomikos kontekste. Ekonomika ir vadyba, (16), 485–492.

Green, T., & Peloza, J. (2011). How does corporate social responsibility create value for consumers? Journal of Consumer Marketing, 28(1), 48–56. https://doi.org/10.1108/07363761111101949

Hurtt, R. K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29(1), 149–171. https://doi.org/10.2308/aud.2010.29.1.149    

Hwang, J., Cho, S. B., & Kim, W. (2019). Philanthropic corporate social responsibility, consumer attitudes, brand preference, and customer citizenship behavior: Older adult employment as a moderator. Social Behavior and Personality: An international Journal, 47(7), 1–10. https://doi.org/10.2224/sbp.8111

Iglesias, O., Markovic, S., Bagherzadeh, M., & Singh, J. J. (2020). Co-creation: A key link between corporate social responsibility, customer trust, and customer loyalty. Journal of Business Ethics, 163(1). https://doi.org/10.1007/s10551-018-4015-y

Iwannanda, R., & Adiputra, I. (2017). Philanthropic corporate social responsibility: A case study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(6), 876–886.

Jusčius, V., & Maliauskaite., D. (2015). Socialiai atsakingą vartojimą lemiantys veiksniai ir ji ribojanèios priežastys. Regional Formation and Development Studies, 1(15), 65–72. https://doi.org/10.15181/rfds.v15i1.980

Kim, M., Kim, B., & Oh, S. (2018). Relational benefit on satisfaction and durability in strategic corporate social responsibility. Sustainability, 10(4), 1104. https://doi.org/10.3390/su10041104

Kolodinsky, R. W., Madden, T. M., Zisk, D. S., & Henkel, E. T. (2010). Attitudes about corporate social responsibility: Business student predictors. Journal of Business Ethics, 91(2), 167–181. https://www.jstor.org/stable/27749788

Lim, J. S., & Greenwood, C. A. (2017). Communicating corporate social responsibility (CSR): Stakeholder responsiveness and engagement strategy to achieve CSR goals. Public Relations Review, 43(4), 768–776. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.06.007

Liu, Y. (2017). Corporate Social Responsibility (CSR) communication in Japan: A case study of green advertisements. Magazine Nikkei Ecology. In: 20th International Public Relations Research Conference (136–148). https://www.instituteforpr.org//wp-content/uploads/IPRRC20-proceedings_Final.pdf

Maqbool, S., & Zameer, M. N. (2018). Corporate social responsibility and financial performance: An empirical analysis of Indian banks. Future Business Journal, 4(1), 84–93. https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.12.002

Marquina Feldman, P., & Vasquez-Parraga, A. Z. (2013). Consumer social responses to CSR initiatives versus corporate abilities. Journal of Consumer Marketing, 30(2), 100–111. https://doi.org/10.1108/07363761311304915

Mauriciene., I., & Paužuoliene., J. (2014). Imoniu socialines atsakomybes svarba: visuomenes požiuris. Regional Formation and Development Studies, 10(2), 123–132. https://doi.org/10.15181/rfds.v10i2.148

Navickiene., V., Dockevičiue., L., & Sedlioriene., R. (2016). Imoniu socialines atsakomybes itaka vartotoju pirkimo elgsenai. Studies in Modern Society, 7(1). https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eue&AN=116572684&site=ehost-live

Nguyen, N., & Pervan, S. (2020). Retailer corporate social responsibility and consumer citizenship behavior: The mediating roles of perceived consumer effectiveness and consumer trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102082. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102082

Ni, A., & Van Wart, M. (2015). Corporate Social Responsibility: Doing well and doing good. In: Building Business-Government Relations. A Skills Approach (175–196). Routledge.

Palihawadana, D., Oghazi, P., & Liu, Y. (2016). Effects of ethical ideologies and perceptions of CSR on consumer behavior. Journal of Business Research, 69(11), 4964–4969. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.060

Park, E., Kim, K. J., & Kwon, S. J. (2017). Corporate social responsibility as a determinant of consumer loyalty: An examination of ethical standard, satisfaction, and trust. Journal of Business Research, 76, 8–13. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.017

Pasricha, P., Singh, B., & Verma, P. (2018). Ethical leadership, organic organizational cultures and corporate social responsibility: An empirical study in social enterprises. Journal of Business Ethics, 151(4), 941–958. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3568-5

Pérez, A., & Bosque, I. R. (2015). Corporate social responsibility and customer loyalty: Exploring the role of identification, satisfaction and type of company. Journal of Services Marketing, 29(1), 15–25. https://doi.org/10.1108/JSM-10-2013-0272

Piligrimiene., Ž. (2016). Marketingo tyrimu duomenu analize SPSS programa. Technologija.

Pivato, S., Misani, N., & Tencati, A. (2008). The impact of corporate social responsibility on consumer trust: the case of organic food. Business Ethics: A European Review, 17(1), 3–12. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8608.2008.00515.x

Raosoft. (n.d.). http://www.raosoft.com/samplesize.html (accessed in 2020).

Servera-Francés, D., & Piqueras-Tomás, L. (2019). The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value. Economic Research – Ekonomska istraživanja, 32(1), 66–84. https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1547202

Smith, B. G., Kendall, M. C., & Knighton, D. (2018). Rise of the brand ambassador: Social stake, corporate social responsibility and influence among the social media influencers. Communication Management Review, 3(1), 6–29. https://doi.org/10.1108/JCM-08-2016-1895

Zahid, N. M., Khan, J., & Tao, M. (2023). Exploring mindful consumption, ego involvement, and social norms influencing second-hand clothing purchase. Current Psychology, 42. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02657-9

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę