Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 04/2024

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 68
Rok wydania: 2024
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.1
JEL: C55

Wpisy użytkowników portali społecznościowych są cennym źródłem informacji marketingowej, z których z powodzeniem korzysta wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Jedną z kluczowych informacji jest wiek autorów wpisów. Wiedza ta pozwala przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, władzom centralnym i lokalnym odkryć różnice między użytkownikami. Umożliwia dostosowanie do nich odpowiedniej oferty produktowej, kanałów dystrybucji czy działań marketingowych. Pozwala na analizę emocji, jakie wywołują podejmowane decyzje, zmiany lub wprowadzane reformy. Autorzy treści zamieszczonych w portalach społecznościowych często nie podają swojej daty urodzenia, co znacząco ogranicza możliwości ich wykorzystania. Z badań językowych wynika, że przedstawiciele różnych grup wiekowych posługują się odmiennym słownictwem i formami gramatycznymi. Różnicują je także powszechnie stosowane w wypowiedziach na portalach społecznościowych znaki graficzne, takie jak emotikony, emoji, piktogramy i inne. Znaki graficzne mogą być tylko prostym uzupełnieniem czy podkreśleniem części werbalnej, ale mogą nadawać jej także nowe znaczenie. Mogą także samodzielnie stanowić całą wypowiedź. Celem prezentowanych badań jest próba oceny, który typ przekazu, werbalny czy niewerbalny, częściej występuje w wiadomościach na platformie X (dawniej Twitterze) i czy oba te typy przekazu są zgodne.

Słowa kluczowe: X (Twitter); emoji; komunikacja cyfrowa; komunikacja werbalna i niewerbalna
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.2
JEL: M14

Inicjatywy społecznej odpowiedzialności organizacji – co wpływa na społecznie odpowiedzialne zachowania konsumentów

The aim of the article is to evaluate the impact of an organization's social responsibility initiatives on consumer socially responsible behaviour. The article singles out and researches among consumers such organizational social responsibility initiatives as economic responsibility, ethical responsibility, ecological responsibility and philanthropic responsibility. Questionnaire survey was made using approved scales in scientific literature. A reliable study is being conducted with 339 Lithuanian adults as consumers. The regression results of the study showed that an organization's environmental initiatives are statistically significant and strongly related to consumer socially responsible behaviour, while an organization's economic, ethical or philanthropic responsibility initiatives are only partially related to consumer socially responsible behaviour. This study was limited to only a few other purchase motives that determine the consumers' behaviour in choosing socially responsible goods, such as price, quality, price-quality ratio, ecological evaluation. Developing further research could contribute to other purchase motives. Previous researches showed that the active socially responsible policies pursued by organizations have significant impact upon society. This research encloses that social responsibility initiatives are  less important and do not influence consumers’ decisions to behave in a socially responsible way. Thus, a company must first offer its customers a good value for money.

Celem artykułu jest ocena wpływu inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji na społecznie odpowiedzialne zachowania konsumentów. W artykule wyodrębniono i zbadano takie inicjatywy społecznej odpowiedzialności organizacji, jak odpowiedzialność ekonomiczna, etyczna, ekologiczna i filantropijna. W badaniu wzięło udział 339 dorosłych litewskich konsumentów. Wyniki analizy regresji wykazały, że inicjatywy środowiskowe organizacji są statystycznie istotne i silnie powiązane ze społecznie odpowiedzialnymi zachowaniami konsumentów, podczas gdy inicjatywy organizacji w zakresie odpowiedzialności ekonomicznej, etycznej lub filantropijnej są tylko częściowo powiązane ze społecznie odpowiedzialnymi zachowaniami konsumentów. W badaniu ograniczono się jedynie do kilku motywów zakupowych, które determinują zachowania konsumentów przy wyborze dóbr społecznie odpowiedzialnych, takich jak cena, jakość, stosunek ceny do jakości, ocena ekologiczna. Dalsze badania mogą przyczynić się do ustalenia innych motywów zakupowych. Wcześniejsze analizy wykazały, że aktywna, społecznie odpowiedzialna polityka prowadzona przez organizacje ma znaczący wpływ na społeczeństwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że inicjatywy w zakresie odpowiedzialności społecznej są mniej istotne i nie wpływają na decyzje konsumentów dotyczące społecznie odpowiedzialnych zachowań. Dlatego firma musi najpierw zaoferować swoim klientom dobry stosunek jakości do ceny.

Słowa kluczowe: organizational social responsibility; economic responsibility; ethical responsibility; ecological responsibility; philanthropic responsibility; consumer behaviour (społeczna odpowiedzialność organizacji; odpowiedzialność ekonomiczna; etyczna; ekologiczna; filantropijna; zachowania konsumentów)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.3
JEL: D12, D91, D19

Postrzeganie gazetek promocyjnych dyskontów przez konsumentów pokolenia Z

Current trends in the market, growing popularity of discount stores, changing forms of marketing communication aimed at precisely reaching current and potential consumers, became the rationale for undertaking a study aimed at identifying and assessing which sources of information about current discount store promotions influence the interest of generation Z consumers, as well as comparing the way in which advertising magazines and the information they contain are perceived. An indirect interview technique CAWI (Computer-Assisted Web Interview) was used to collect data. The results of the survey conducted among generation Z consumers regarding perceptions of promotional brochures were varied. For generation Z consumers, promotional brochures are still a very important part of marketing activities among discount stores. The future of promotional newspapers is seen by generation Z as digital, due to quick access to information, apps or newspaper comparison sites. The environmental aspect is becoming increasingly important for this generation.

Obecne trendy na rynku, rosnąca popularność dyskontów, zmieniające się formy komunikacji marketingowej ukierunkowane na precyzyjne dotarcie do obecnych i potencjalnych konsumentów stały się przesłankami do podjęcia badań, których celem była identyfikacja i ocena, które źródła informacji o aktualnych promocjach dyskontów wpływają na zainteresowanie konsumentów pokolenia Z, a także porównanie sposobu postrzegania gazetek reklamowych i zawartych w nich informacji. W celu realizacji badań przeprowadzono badanie marketingowe techniką wywiadów pośrednich z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej CAWI. Uzyskane wyniki badania przeprowadzonego wśród konsumentów generacji Z dotyczące postrzegania gazetek promocyjnych były zróżnicowane. Dla konsumentów z generacji Z gazetki promocyjne wciąż są bardzo istotnym elementem działań marketingowych sklepów typu dyskont. Przyszłość gazetek promocyjnych widziana jest przez pokolenie Z w wersji cyfrowej ze względu na szybki dostęp do informacji, aplikacji czy porównywarek gazetek. Coraz ważniejszy dla przedstawicieli tego pokolenia staje się również aspekt środowiskowy.

Słowa kluczowe: consumer preferences; consumer behaviour; promotional brochure; generation Z; marketing materials (preferencje konsumenta; zachowania konsumenta; gazetka reklamowa; pokolenie Z; materiały marketingowe)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.4
JEL: M31

Analiza dynamiki bojkotów – rola emocji konsumentów i aktywizmu w mediach społecznościowych

The purpose of this paper is to explore the phenomenon of consumer boycotts and the impact that the engagement of social media users – triggered by the highly socially appealing situation – has on their development, growth, and dynamics. The research has been conducted using the current armed conflict brought on by Russia's aggression against Ukraine as a case study. Within a more general theoretical structure, authors have used the Actor–Network Theory as a conceptual framework for understanding human behaviour in this specific context. In times of conflict, consumer boycotts can serve as a powerful tool for individuals to express their beliefs and, at the same time, exert pressure on corporate policies. The research involved analysing the content posted on Facebook, the platform most frequently used by Polish-speaking consumers, to gain insight into their perceptions and attitudes towards brands that, according to publicly available information, have not decided to stop doing business on the territory of Russia. The method used to analyse the content was sentiment analysis, which involves examining the language used in the posts to determine whether it expresses positive or negative emotions or opinions about an issue, and how customers feel about companies in this very specific situation.

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zjawiska bojkotów konsumenckich oraz wpływu zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych na ich rozwój i dynamikę. W ramach przeprowadzonych badań wykorzystano aktualny konflikt zbrojny wywołany agresją Rosji przeciwko Ukrainie jako studium przypadku. Ponadto, dla lepszego zrozumienia zachowań konsumentów, autorki zastosowały koncepcję ANT – Actor–Network Theory. W czasach konfliktu bojkoty konsumenckie mogą służyć jako potężne narzędzie, pozwalające jednostkom wyrazić swoje przekonania i jednocześnie wywierać presję na politykę podmiotów, przeciwko którym są skierowane. Przeprowadzone badania obejmowały analizę treści opublikowanych na Facebooku – platformie najczęściej używanej przez polskojęzycznych użytkowników – aby pozyskać wgląd w zawarte w nich opinie i postawy wobec marek, które według ogólnodostępnych informacji nie zdecydowały się zakończyć działalności na terytorium Rosji po wybuchu konfliktu zbrojnego. Metoda analizy treści opierała się na analizie sentymentu, która polega na badaniu języka używanego w postach w celu określenia, czy wyraża on pozytywne, czy negatywne emocje lub opinie na temat danej kwestii, oraz oceny, jak klienci czują się w tej bardzo konkretnej sytuacji.

Słowa kluczowe: social media users engagement; consumer boycott; online boycotts; content analysis; sentiment analysis (zaangażowanie użytkowników mediów społecznościowych; bojkot konsumencki; bojkoty online; analiza treści; analiza sentymentu)
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.5
JEL: M53, I25, D83

Zmiany technologiczne oraz społeczne wymagają stosowania w obszarze kształtowania kompetencji pracowniczych innowacyjnych rozwiązań za zakresu systemów szkoleniowych wykorzystujących nowoczesne technologie. Przykładem takich rozwiązań są platformy e-learningowe typu MOOC (Massive Open Online Courses — masowe otwarte kursy internetowe), które cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród dostawców usług, jak również wśród użytkowników. Różnorodność tematyczna oferowanych szkoleń na platformach e-learningowych typu MOOC pozwala dość szeroko wykorzystywać je do kształtowania kompetencji zespołów pracowniczych i zespołów projektowych przy minimalizacji kosztów ich pozyskania. Celem niniejszego artykułu jest analiza, na bazie studium przypadków, wykorzystania szkoleń e-learningowych na platformach typu MOOC do kształtowania kompetencji zespołów pracowniczych, w tym zespołów projektowych. Sukces platformy e-learningowej typu MOOC udostępnionej przez CBA czy też platformy Akademia PARP, udostępnionej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które umożliwiają kształtowanie kompetencji pracowników rozumianych jako wiedza, umiejętności oraz postawy/cechy osobowości pracownika w różnych obszarach życia społeczno- -gospodarczego, wskazuje na zwiększającą się rolę tego typu narzędzi w badanym obszarze.

Słowa kluczowe: e-learning; platformy MOOC; kompetencje
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł