Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Laima Jeseviciute-Ufartiene
ORCID: 0000-0001-9054-368X
Dr Laima Jesevičiūtė-Ufartienė Ma doktorat z zarządzania i pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kownie. Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie i rozwój organizacji, a także zachowania konsumenckie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.6.1
JEL: M11, M31

Sposoby zwiększenia świadomości marki na rynku pieczywa i wyrobów cukierniczych

 

Research purpose. The current business environment is characterized by extreme competitiveness and consumer bargaining power due to the amount of information available, which makes it increasingly difficult for brands to stand out from the competition and attract new clients. Despite great efforts to create a unique value proposition to respond to changing consumption habits and preferences, a brand will not achieve its goals without the basic and primary value stage which is the creation of awareness. Well-known brands gain advantage over the unknown ones because they seem more trustworthy to the consumer and are therefore more commonly purchased (Shabbir et al., 2017). Increasing awareness allows to convey to the consumer valuable brand-related information, which is consciously combined with certain image-shaping associations. Brand awareness becomes even more important in the market that is filled by many brands with a similar value proposition. The market of such everyday consumer goods, as bread and pastry products, is one of these. The purpose of this article is to identify solutions allowing to increase the brand awareness of bread and pastry products.

Design/Methodology/Approach. Analysis of statistical databases and online sampling were chosen as research methods. A questionnaire for sampling was developed applying validated scales of brand awareness, consumer habits, and positioning of the brand in the market.

Findings. Empirical research has revealed that such elements of the marketing complex, as the product range (i.e., the product and its attributes related to quality, health benefits and packaging), distribution of bakery products in a diversity of outlets, as well as marketing communication tools (advertising on TV, at the point-of-sale, on social networks, outdoor advertising) and sales promotion (discounts) receive the greatest attention from the consumers of bakery products. Recommendations for raising awareness include development of the brand personality by appointing a brand ambasador that is in line with the core concept and values of the brand and is attractive and close to the identity of a target consumer. It is suggested to use non-standard and outstanding boards at the point of sale, outdoor advertising in the busiest places of cities and on the main roads. It is also proposed to use paid advertising on social networks, combining it with content marketing and placing not only brand-related entries, but also general, consumer-relevant information about the bread and pastry market. Sales promotion activities should be in line with marketing communication tools. These recommendations would contribute to raising the awareness of brands in the bread and pastry market, as the study revealed that consumers have little knowledge of brands in this market and do not attribute them to their respective manufacturers, which influences their purchasing decision.

Originality/Value/Practical implications. Analysis of statistical data and consumer opinion surveys allows to make assumptions about the bread and pastry market brand awareness management in Lithuania. These insights can be useful for companies engaged in producing and selling food products in the Lithuanian market.

Cel badania. Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach ekstremalnej konkurencji oraz dużej siły przetargowej klientów. Taka sytuacja sprawia, że markom coraz trudniej jest się wyróżnić na tle innych, konkurencyjnych, a tym samym pozyskać nowych odbiorców. Stworzenie unikalnej propozycji wartości, właściwej dla danej marki, będącej odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby nabywców, nie może się odbyć bez kreowania świadomości marki. Znane marki zyskują przewagę nad tymi nieznanymi, ponieważ konsumentom wydają się być bardziej godne zaufania, co przedkłada się na częstszy zakup (Shabbir i in., 2017). Kształtowanie świadomości marki oznacza przekazanie konsumentowi ważnych z jego punktu widzenia informacji związanych z marką, powodujących pewne skojarzenia wizerunkowe. Świadomość marki staje się problemem jeszcze ważniejszym w sytuacji, gdy na danym rynku dominują marki charakteryzujące się zbliżonym systemem wartości. Takim właśnie rynkiem jest litewski rynek pieczywa i wyrobów cukierniczych. Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie świadomości marki wśród nabywców pieczywa i wyrobów cukierniczych na tym rynku.

Metodyka. W realizacji celu posiłkowano się analizą statystyczną baz danych oraz doborem próby online. Opracowano kwestionariusz doboru próby, wykorzystując zwalidowane skale świadomości marki, nawyków konsumenckich oraz pozycjonowania marki na rynku.

Wyniki. Badania empiryczne wykazały, że elementy kompozycji marketingowej, takie jak: asortyment produktów (tj. produkt i jego cechy związane z jakością, walorami zdrowotnymi i opakowaniem), dystrybucja produktów piekarniczych uwzględniająca zróżnicowane punkty sprzedaży oraz narzędzia komunikacji marketingowej w postaci reklamy telewizyjnej, reklamy w punktach sprzedaży, reklamy w sieciach społecznościowych oraz reklamy zewnętrznej i promocja sprzedaży, cieszą się największym zainteresowaniem nabywców pieczywa. Rekomenduje się podjęcie działań z obszaru podnoszenia świadomości marki, zorientowanych na rozwój osobowości marki, oparty o ambasadora marki, wyrażającego koncepcję oraz wartość marki. Sugeruje się także zastosowanie niestandardowych i wyróżniających się tablic w miejscu sprzedaży oraz reklamy zewnętrznej. Zaleca się również wykorzystanie płatnej reklamy w sieciach społecznościowych, połączonej z content marketingiem. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych badań, wskazane rekomendacje przyczyniłyby się do podniesienia świadomości marek na rynku pieczywa i wyrobów cukierniczych na rynku litewskim. Okazuje się, że konsumenci mają niewielką wiedzę na ich temat, nie identyfikują producentów, co znacznie determinuje ich decyzje zakupowe.

Oryginalność/Wartość/Praktyczne implikacje. Analiza danych statystycznych i badań opinii konsumentów pozwala na sformułowanie wstępnych założeń dotyczących zarządzania świadomością marki na rynku pieczywa i wyrobów cukierniczych w Litwie. Te spostrzeżenia mogą być przydatne w implementowaniu działań z obszaru kształtowania świadomości marki przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów piekarniczych i cukierniczych na rynku litewskim.

Słowa kluczowe: brand awareness; brand image; elements of brand identity; marketing communication (świadomość marki; wizerunek marki; elementy tożsamości marki; komunikacja marketingowa)
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.9.2
JEL: M11, M31

Wpływ ekologicznych opakowań na zachowania zakupowe konsumentów

Product packaging is a major environmental problem that causes waste pollution and has a negative impact on flora and fauna. Nowadays consumers are becoming more socially responsible, they are concerned about environmental issues. Therefore, brands are embarking on the development of green marketing. However, research shows that there is a gap between the consumer's intention to buy eco-friendly products and the actual buying practice. The issue under investigation in this paper is related to the impact of the eco-product packaging on the consumer's purchasing behavior; we seek to identify the factors influencing the green purchasing behavior of consumers. The article analyzes the concept of consumer purchasing behavior, the types of consumer purchasing behavior and the factors influencing consumer purchasing behavior, discusses the decision-making process and identifies factors affecting the purchase of green packaging products. This paper provides a conceptual framework of factors affecting the purchase of green packaging products. The methods employed in this research are: analysis of literature and other references, synthesis and logical analysis of information, comparison of information, systemization and visualization.

Opakowania są rodzajem odpadów i powodują negatywny wpływ na środowisko naturalne. Współczesny konsument staje się coraz bardziej odpowiedzialny i świadomy problemów związanych z ekologią. To zjawisko dostrzegane jest również przez przedsiębiorstwa, które w odpowiedzi na występujące trendy stosują coraz częściej marketing środowiskowy. Jednocześnie wyniki dotychczasowych badań wskazują na przykład, że zamiar nabycia produktu z ekologicznym opakowaniem nie zawsze jest zgodny z rzeczywistymi zachowaniami zakupowymi. Różnice pomiędzy zamiarem dokonania zakupu przez konsumenta a jego zachowaniem zakupowym nie są całkowicie wyjaśnione. Powstaje pytanie, w jaki sposób ekologiczne opakowania determinują zachowania konsumentów. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zachowania zakupowe konsumentów. Autorki przedstawiają koncepcję, typy oraz determinanty zachowań zakupowych nabywców oraz skupiają się na identyfikacji czynników wpływających na zakup produktów w ekologicznym opakowaniu. Określają także koncepcyjny model czynników wpływających na zakup produktów w opakowaniu tego typu. W realizacji celu posłużono się metodą analizy systemowej i badaniami literaturowymi.

Słowa kluczowe: eco packaging; eco-friendly packaging; consumer behawior (opakowania ekologiczne; produkt ekologiczny; zachowanie zakupowe konsumenta)

Dr Laima Jesevičiūtė-Ufartienė

Ma doktorat z zarządzania i pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kownie. Jej zainteresowania naukowe to zarządzanie i rozwój organizacji, a także zachowania konsumenckie oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.