Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.1
JEL: M31, 030, 032, 035

Zarządzanie innowacjami ukierunkowane na współtworzenie wartości w ramach partnerskich relacji

Wszystkie przedsiębiorstwa znajdują się w określonym otoczeniu, którego elementy mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie i rozwój. Przedsiębiorstwa wytwarzają produkty zaspokajające potrzeby klientów. W zamian klienci dostarczają przedsiębiorstwom wartość ekonomiczną, informacje oraz posiadaną wiedzę i doświadczenie. Między przedsiębiorstwami a elementami otoczenia (klientami) zachodzą więc ciągłe interakcje, którymi należy racjonalnie zarządzać, aby zachować niezbędną równowagę. Na burzliwe zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa powinny reagować zmianami wewnętrznymi. Tego typu zmiany przybierają postać innowacji, które dostarczają klientom określoną wartość. Aby wartość ta była oczekiwana, należy włączyć klientów do procesu współtworzenia innowacji. Kształtowanie wzajemnych relacji powinno mieć charakter modelowy. Działalność innowacyjna musi być objęta zarządzaniem na wzór zarządzania innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Uwaga kierowników powinna się skupiać nie tylko na tworzeniu innowacji produktowych i procesowych, ale także innowacji zarządczych, skierowanych na kreowanie społecznego kapitału innowacji oraz innowacyjnego środowiska doświadczeń. Chodzi o wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez racjonalne zarządzanie innowacjami. W praktyce istnieje znaczna luka między stanem postulowanym a rzeczywistością, dlatego celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie innowacjami może sprzyjać wzmacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz określenie możliwości wykorzystania modelu współtworzenia wartości dla klientów opartego na partnerskich relacjach do zwiększenia skuteczności wdrażania innowacji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: innowacja; marketing; przedsiębiorstwo; wartość; wiedza; zarządzanie

Bibliografia

Bibliografia/References

Arendra, P., Putri, K. A., Rumamby, I. i Mericia, R. (2018). Analysis Influence of Knowledge Management on Innovation and Performance of Organization. International Journal of Recent Engineering Research and Development, 03(04).

Barbaroux, P. (2012). Identifying collaborative innovation capabilities within knowledge-intensive enviroments. European Journal of Innovation Management, 15(2). DOI: 10.1108/14601061211220995.

Baruk, A. (2019). The effect of consumers' ethnocentric attitudes on their willingness for prosumption. Heliyon, 5. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02015

Baruk, J. (2010). Wybrane aspekty zarządzania innowacjami i przez innowacje. W: Budowa współpracy nauki z biznesem. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Baruk, J. (2014). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Baruk, J. (2018). Knowledge and innovations as factors of organizational development — an integrated approach. Marketing of Scientific and Research Organizations, 3(29). DOI: 10.14611/minib.29.09.2018.12.

Baruk, J. (2020). Miejsce innowacji marketingowych w polityce rozwojowej organizacji. Marketing i Rynek, (2). DOI 10.33226/1231-7853.2020.2.1

Buchel, B., Nieminen, L., Armbruster-Domeyer, H. i Denison, D. (2013). Managing stakeholders in team-based innovation. The Dynamics of knowledge and trust networks. European Journal of Innovation Management, 16(1). DOI: 10.1108/14601061311292841.

Chernetska, D. (2017). Expanding Frontiers of Customer Knowledge Management to Sustain Competitive Advantage: The Mediating Role of Predictive Analytics. Eurasian Journal of Business and Management, 5(1).

Dellaert, B. G. C. (2019). The consumer production journey: marketing to consumer as co-producers in the sharing economy. Journal of the Academy of Marketing Science, 47. https://doi.org/10.1007/s11747-018-0607-4 DOI: 10.15604/ejbm.2017.05.01.001.

Das, P., Verburg, R., Verbraeck, A. i Bonebakker, L. (2018). Barriers to innovation within large financial services firms. European Journal of Innovation Management, 21(1). DOI: 10.1108/EJIM-03-2017-0028.

Dołhasz, M., Fudaliński, J, Kosala, M. i Smutek, H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje — strategie — zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Griffin, R. W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Główny Urząd Statystyczny. (2019). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny.

Heij, C. V., Volberda, H. W., Van den Bosch, F. A. J. i Hollen, M. A. (2020). How to leverage the impast of R&D on product innovation? The moderating effect of management innovation. R&D Management, 50(2).

Kim, J. i Choi, H. (2019). Value co-creation through social media: a case study of a start-up company. Journal of Business Economics and Management, 20(1). https://doi.org/10.3846/jbem.2019.6262.

Korhonen, J. J. (2017). Stratify: Strategic Innovation Framework for Young Companies. http://platformvaluenow.org/wp-content/uploads/2016/12/Thu3.1.3_Korhonen.pdf (25.04.2020).

Lee, Ch. W. i Hidayat, N. (2018). The Influence of Knowledge Sharing on Service Innovation Performance: An Empirical Study on Hotel In North Borneo, Indonesia. Eurasian Journal of Business and Management, 6(2). DOI: 10.15604/ejbm.2018.06.02.003.

Lee, S. M., Olson, D. I. i Trimi, S. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational value. Management Decision, 50(5). DOI 10.1108/00251741211227528.

Odetunde, O. J. (2019). Employee Innovation Process: An Integrative Model. Journal of Innovation Management, 7(3). DOI: https://doi.org/10.24840/2183- 0606_007.003_0003.

OECD/European Communities. (2005). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie polskie: MNiSzW. Warszawa 2008.

OECD/Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation. OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

Piligrimiene, Z., Dovaliene, A. i Virvilaite, R. (2015). Consumer Engagement in Value Co-Creation: what Kind of Value it Creates for Company? Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(4). http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.4.12502

Prahalad, C. K. i Krishnan, M. S. (2010). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwo Profesjonalne PWN.

Prahalad, C. K. i Ramaswamy, V. (2005). Przyszłość konkurencji. Warszawa: PWE.

Romanowska, M. i Dworzecki, Z. (2001). Teoria i praktyka zarządzania. W: M. Romanowska (red.), Podstawy organizacji i zarządzania (13–34). Warszawa: Difin.

Schippers, M. C., West, M. A. i Dawson, J. F. (2012). Team Reflexivity and Innovation: The Moderating Role of Team Context. Journal of Management, XX(X). DOI: 10.1177/0149206312441210.

Shaw, E., O'Loughlin, A. i McFadzean, E. (2005). Corporate entrepreneurship and innovation part 2: a role — and process — based approach. European Journal of Innovation Management, 8(4). DOI 10.1108/14601060510627786.

Stefanowska Ceravolo, L. i Polenakovikj, R. (2016). Generations of innovation models and their characteristics — towards creating a new innovation model. Prague: International Conference on Innovative Technologies, In-Tech.

Świadek, A. (2017). Krajowy system innowacji w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

Waters, D. (2001). Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiechoczek, J. i Kieżel, M. (2018). Zaangażowanie (się) konsumentów a kształtowanie innowacji w sferze produktu i komunikacji marketingowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (357).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę