Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Anna Karwowska

Mgr Anna Karwowska, nauczyciel w Zespole Szkół Akademickich przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.9.8
JEL: K31

Polityka zatrudnienia pracowników samorządowych w Polsce

 

In the recruitment of local government employees, the basic criterion is primarily qualifications, but also knowledge, skills, general abilities and predispositions. The process of employment policy of employees in local government units is extremely important for this sector to function properly: to pursue its objectives and be effective in its actions. The increasing importance of employees in local government administration units is also influenced by increasing social expectations. The process of capturing employees of local government units is complicated process and consists of many stages. The aim of the article is to show the mechanisms of employing and selecting local government employees. The article is a preliminary analysis of the process of employment policy of local government employees.

 

W rekrutacji pracowników samorządowych podstawowym kryterium są przede wszystkim kwalifikacje, ale także wiedza, umiejętności, zdolności ogólne i predyspozycje. Proces polityki zatrudnienia pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania tego sektora: realizacji jego celów i efektywnego działania. Wpływ na wzrost znaczenia pracowników w jednostkach administracji samorządowej mają również coraz większe oczekiwania społeczne. Proces pozyskiwania pracowników jednostek samorządu terytorialnego jest procesem skomplikowanym i składa się z wielu etapów. Celem artykułu jest ukazanie mechanizmów zatrudniania i selekcji pracowników samorządowych. Artykuł jest wstępną analizą procesu polityki zatrudnienia pracowników samorządowych.

Słowa kluczowe: employee; remuneration; seniority; public administration; office; law (pracownik; wynagrodzenie; staż pracy; administracja publiczna; biuro; prawo)