Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

The employment policy of local government employees in Poland

Polityka zatrudnienia pracowników samorządowych w Polsce

 

In the recruitment of local government employees, the basic criterion is primarily qualifications, but also knowledge, skills, general abilities and predispositions. The process of employment policy of employees in local government units is extremely important for this sector to function properly: to pursue its objectives and be effective in its actions. The increasing importance of employees in local government administration units is also influenced by increasing social expectations. The process of capturing employees of local government units is complicated process and consists of many stages. The aim of the article is to show the mechanisms of employing and selecting local government employees. The article is a preliminary analysis of the process of employment policy of local government employees.

 

W rekrutacji pracowników samorządowych podstawowym kryterium są przede wszystkim kwalifikacje, ale także wiedza, umiejętności, zdolności ogólne i predyspozycje. Proces polityki zatrudnienia pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania tego sektora: realizacji jego celów i efektywnego działania. Wpływ na wzrost znaczenia pracowników w jednostkach administracji samorządowej mają również coraz większe oczekiwania społeczne. Proces pozyskiwania pracowników jednostek samorządu terytorialnego jest procesem skomplikowanym i składa się z wielu etapów. Celem artykułu jest ukazanie mechanizmów zatrudniania i selekcji pracowników samorządowych. Artykuł jest wstępną analizą procesu polityki zatrudnienia pracowników samorządowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: employee; remuneration; seniority; public administration; office; law (pracownik; wynagrodzenie; staż pracy; administracja publiczna; biuro; prawo)

Bibliografia

Bibliografia/References

Armstrong, M. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna.

Baran, K. W. (2014), Prawo urzędnicze. Lex Wolters Kluwer business.

Baron, A., & Armstrong, M. (2008). Zarządzanie kapitałem ludzki. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Wolters Kluwer.

Bąk-Grabowska, D. (2008). Kształtowanie kompetencji pracowników samorządowych. Wolters Kluwer Business.

Bieniok, H. (2006). System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. Karol Adamiecki Academy of Economics.

Borkowska, S. (2006). Strategie wynagrodzeń. Oficyna Ekonomiczna.

Czarnecki, P., Reda-Ciszkowska, A., & Surdykowska, B. (2020). Zatrudnianie pracowników samorządowych. OpenLex.

Czerwiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., & Apanowicz, J. (2001). Zarządzanie organizacjami. TNOiK Dom Organizatora.

Dale, M. (2001), Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Oficyna Ekonomiczna.

Dubisz, S. (2006). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Tom 4. PWN.

Duchniewicz, S. (2007), Metody organizacji i zarządzania. PTM.

Jagielski, J., & Rączka, K. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. LexisNexis Polska.

Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Juchnowicz, M. (2007). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Difin.

Karna, W. (2011). Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Knosala, E. (2004). Zarys nauki administracji. Zakamycze.

Kozioł, L., Piechnik-Kurdziel, A., & Kopeć, J. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka. Biblioteczka Pracownicza.

Król, H., & Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji. PWN.

Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Liber.

Listwan, T. (2010). Zarządzanie kadrami. C.H. Beck.

Mróz, M. (2004). Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz. Informacja nr 746.

Oleksyn, T. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna.

Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody. PWE.

Sajkiewicz, A. (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Poltext.

Sedlak, K. (1997) (Ed.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń. Profesjonalna Szkoła Biznesu.

Stelina, J. (2015). Podstawy zatrudnienia pracowników samorządowych. Gdańskie Studia Prawnicze, XXXIV.

Stoner, J., & Wanker, Ch. (1992). Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Suchar, M. (2003). Kariera i rozwój. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Trocki, M. (2004). Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN.

Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność. Kadr.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę