Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Anna Piszczek
ORCID: 0000-0001-9967-6796
Dr Anna Piszczek, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, dotyczących m.in. prawnych podstaw zatrudnienia, zatrudnienia nietypowego oraz rozwiązania stosunku pracy.
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.8.3
JEL: K31

Prawo pracy w dobie transformacji klimatycznej

Progressing unfavourable climate change — rising temperatures, changing precipitation patterns, melting glaciers and snow, rising average global sea level, is a reality. To mitigate climate change, emissions must be reduced or prevented. Certain workplaces and industries will undergo changes or disappear altogether as a result of climate change, while others will come into being as we move towards 'greener' economies. Labour law, although not a natural ally in the fight against global warming, can become a very strong partner for environmental law. The Authors point to the obligations of the parties to the employment relationship, which should be reinterpreted to become an effective instrument in this fight. Thus, they start a discussion on the role of labour law in combating climate change.

Postępujące niekorzystne zmiany klimatu — wzrost temperatury, zmiany w strukturze opadów, topnienie lodowców i śniegu, podnoszenie się średniego poziomu mórz na świecie — są faktem. Aby złagodzić zmiany klimatu, należy ograniczyć te emisje lub im zapobiegać. Niektóre miejsca pracy i gałęzie przemysłu ulegną zmianom lub całkowicie znikną w wyniku zmian klimatu, podczas gdy inne powstaną w miarę przechodzenia do bardziej ekologicznych gospodarek. Prawo pracy, mimo że nie jest naturalnym sprzymierzeńcem walki z ociepleniem klimatu, może stać się bardzo silnym partnerem dla prawa ochrony środowiska. Autorzy wskazują na obowiązki stron stosunku pracy, które powinny ulec reinterpretacji, aby stały się skutecznym instrumentem w tej walce. Tym samym rozpoczynają dyskusję o roli prawa pracy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Słowa kluczowe: environmental protection; climate change; employment; duties of parties to an employment relationship (ochrona środowiska; zmiany klimatyczne; zatrudnienie; obowiązki stron stosunku pracy)
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.2.6
JEL: K39

Artykuł jest poświęcony problematyce dowodu z przesłuchania pracodawcy, gdy w procesie po stronie pracodawczej występuje podmiot inny niż osoba fizyczna. Powstaje wówczas problem kogo można przesłuchać w charakterze takiej strony. Zagadnienie to ma złożony charakter, ponieważ kształtują je zarówno regulacje procesowe, jak i materialnoprawne. Prezentowane w artykule kwestie, mimo istotnego znaczenia dla teoretyków i praktyków prawa, dotąd nie doczekały się szerszego opracowania.

Słowa kluczowe: pracodawca; dowód z przesłuchania stron; postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.3
JEL: K31

21 stycznia 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE za pośrednictwem platformy MS Teams. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony środowiska akademickiego, jak i praktyków prawa. Wzięło w niej udział 110 uczestników reprezentujących 15 ośrodków naukowych, a także Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NSZZ „Solidarność”.

Słowa kluczowe: COVID-19; praca zdalna; home office; polecenie pracodawcy; bezpieczeństwo i higiena pracy
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.7.5
JEL: K31

Celem artykułu jest analiza roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, która uprzednio została, również z naruszeniem przepisów prawa, wypowiedziana. Autorka prezentuje zmieniające się podejście orzecznictwa do możliwego zbiegu roszczeń oraz proponuje własne rozwiązanie powyższej kwestii.

Słowa kluczowe: rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem; rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia; roszczenia pracownika; odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Dr Anna Piszczek, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, asystent sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, dotyczących m.in. prawnych podstaw zatrudnienia, zatrudnienia nietypowego oraz rozwiązania stosunku pracy.