Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Dominik Łukowiak
ORCID: 0000-0002-8539-1340

Mgr Dominik Łukowiak, doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.5
JEL: K31

Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, który podważył konstytucyjność dotychczasowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przysługującego policjantowi zwolnionemu ze służby. Powstała w wyniku orzeczenia luka prawna i związany z nią stan normatywnej niepewności, pogłębiony przez bezczynność prawodawcy w zakresie ustanowienia nowych regulacji, zrodziły liczne problemy dla praktyki stosowania prawa. Mierzą się z nimi obecnie już nie tylko organy administracji publicznej, lecz także sądy administracyjne. Autor stara się te problemy uchwycić i odwołując się do wypracowanego w nauce teoretycznego modelu skutków orzeczeń sądu konstytucyjnego wskazuje na możliwe sposoby ich rozwiązania. Poddawane analizie zagadnienia wykraczają poza proste konsekwencje wyroku, stąd stanowi on jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których posłużono się specyficznymi metodami wykładni prawa, m.in. koncepcją bezpośredniego stosowania konstytucji.

Słowa kluczowe: prawo do wypoczynku; ekwiwalent urlopowy; policjanci; funkcjonariusze służb; Trybunał Konstytucyjny