Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.8.5
JEL: K31
Dominik Łukowiak ORCID: 0000-0002-8539-1340 , e-mail: d.lukowiak|uw.edu.pl| |d.lukowiak|uw.edu.pl

Skutki orzeczonej niekonstytucyjności dla obliczania ekwiwalentu urlopowego funkcjonariuszy służb. Rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15

Przedmiotem artykułu jest omówienie prawnych następstw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 7/15, który podważył konstytucyjność dotychczasowych zasad ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, przysługującego policjantowi zwolnionemu ze służby. Powstała w wyniku orzeczenia luka prawna i związany z nią stan normatywnej niepewności, pogłębiony przez bezczynność prawodawcy w zakresie ustanowienia nowych regulacji, zrodziły liczne problemy dla praktyki stosowania prawa. Mierzą się z nimi obecnie już nie tylko organy administracji publicznej, lecz także sądy administracyjne. Autor stara się te problemy uchwycić i odwołując się do wypracowanego w nauce teoretycznego modelu skutków orzeczeń sądu konstytucyjnego wskazuje na możliwe sposoby ich rozwiązania. Poddawane analizie zagadnienia wykraczają poza proste konsekwencje wyroku, stąd stanowi on jedynie punkt wyjścia dla dalszych rozważań, w których posłużono się specyficznymi metodami wykładni prawa, m.in. koncepcją bezpośredniego stosowania konstytucji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: prawo do wypoczynku; ekwiwalent urlopowy; policjanci; funkcjonariusze służb; Trybunał Konstytucyjny

Bibliografia

Bibliografia/References

Brzozowski, W. (2017). Stopniowalność naruszeń konstytucji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79(4), 5–17. https://doi. org/10.14746/rpeis.2017.79.4.1

Florczak-Wątor, M. (2006). Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne. Poznań: Ars boni et aequi.

Florczak-Wątor, M. (2007). Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez prawodawcę. Przegląd Legislacyjny, 59(1), 46–62.

Florczak-Wątor, M. (2009). Roman Hauser, Janusz Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przegląd Sejmowy, 92(3), 225–229.

Florczak-Wątor, M. (2013). Zmiana normatywna jako skutek negatywnego wyroku zakresowego Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, 6(2), 91–110.

Florczak-Wątor, M. (2017). Intertemporalne skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. W: M. Laskowska (red.), Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy (97–126). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Garlicki, L. (2016). Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sądowy, (7–8), 7–25.

Garlicki, L. (2019). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gonera, K. i Łętowska, E. (2003). Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej. Państwo i Prawo, 691(9), 3–27.

Gonera, K. i Łętowska, E. (2008). Wieloaspektowość następstw stwierdzania niekonstytucyjności. Państwo i Prawo, 747(5), 20–37.

Gutowski, M. (2018). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(1), 93–109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.9

Hauser, R. i Trzciński, J. (2010). Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa: LexisNexis.

Jackowski, M. (2016). Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jaśkowska, M. (2001). Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla procesu stosowania prawa wobec zasady bezpośredniego stosowania konstytucji. W: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek i M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (277–283). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzywoń, A. (2017). Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kustra, A. (2011). Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego. Przegląd Sejmowy, 105(4), 49–74.

Niżnik-Mucha, A. (2014). Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Osajda, K. (2013). Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK. W: M. Bernatt, J. Królikowski i M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa (293–311). Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Podkowik, J. (2017). Kilka uwag na temat tzw. wyroków prawotwórczych Trybunału Konstytucyjnego. Studia i Analizy Sądu Najwyższego, (4), 82–100.

Podkowik, J. (2019). Niekonstytucyjność prawa i jej skutki cywilnoprawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sarnowiec-Cisłak, M. (2013). Skutki wyroków TK dla oceny zdarzeń administracyjnoprawnych. W: M. Bernatt, J. Królikowski i M. Ziółkowski (red.), Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa (41–54). Warszawa: Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Woś, T. (2017). Formy działania administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne. W: T. Woś (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne (87–133). Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę