Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewa Cichowicz
ORCID: 0000-0002-9379-9127

Dr Ewa Cichowicz, adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego SGH, doktor w dyscyplinie ekonomia (2013). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS). Uczestnik (z wystąpieniem lub jako moderator lub panelista) w ponad 55 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zainteresowania badawcze: wykluczenie finansowe, świadomość finansowa i edukacja ekonomiczna, bankowość i nowoczesne technologie w bankowości, społeczna odpowiedzialność biznesu, efektywność w sektorze publicznym, ubezpieczenia społeczne i polityka społeczna.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.4
JEL: J26

Programy pasywnej polityki rynku pracy spowodowały na przełomie XX i XXI wieku dezaktywizację zawodową dużej grupy osób w wieku przedemerytalnym. Przyczyniło się to do utrwalania problemów i negatywnych tendencji dotyczących niskiej aktywności zawodowej osób starszych oraz znacznego obciążenia urzędów pracy obsługą osób bez pracy, ale niezainteresowanych jej podjęciem. Autorki dokonują oceny systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wdrożonych w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX w. we wskazanych wymiarach. Analizę uwarunkowań legislacyjnych uzupełniają o jednostkowe dane administracyjne pochodzące z hurtowni danych CeSAR. Pozwala to wskazać skalę problemu oraz możliwe konsekwencje bierności zawodowej.

Słowa kluczowe: : zasiłki przedemerytalne; świadczenia przedemerytalne; bierność zawodowa; aktywność zawodowa; rynek pracy