Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Ewa Flaszyńska
ORCID: 0000-0003-1554-1400

Dr Ewa Flaszyńska, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentką. Od ponad dwudziestu lat łączy z powodzeniem pracę naukową z praktyką jako wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, obecnie Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Autorka kilku monografii i ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i poza granicą. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz rad naukowych kilku czasopism. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki długotrwałego bezrobocia.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.4
JEL: J26

Programy pasywnej polityki rynku pracy spowodowały na przełomie XX i XXI wieku dezaktywizację zawodową dużej grupy osób w wieku przedemerytalnym. Przyczyniło się to do utrwalania problemów i negatywnych tendencji dotyczących niskiej aktywności zawodowej osób starszych oraz znacznego obciążenia urzędów pracy obsługą osób bez pracy, ale niezainteresowanych jej podjęciem. Autorki dokonują oceny systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wdrożonych w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX w. we wskazanych wymiarach. Analizę uwarunkowań legislacyjnych uzupełniają o jednostkowe dane administracyjne pochodzące z hurtowni danych CeSAR. Pozwala to wskazać skalę problemu oraz możliwe konsekwencje bierności zawodowej.

Słowa kluczowe: : zasiłki przedemerytalne; świadczenia przedemerytalne; bierność zawodowa; aktywność zawodowa; rynek pracy