Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak
ORCID: 0000-0001-9020-8486

Dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH, pracuje w Katedrze Ekonomii I, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2021). Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i CERGE-EI Foundation. Otrzymała m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców. Wyjazdy naukowe na Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, Universidad de Huelva, Humboldt-Universität zu Berlin. Zainteresowania badawcze: ekonomia pracy i polityka społeczna.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.4
JEL: J26

Programy pasywnej polityki rynku pracy spowodowały na przełomie XX i XXI wieku dezaktywizację zawodową dużej grupy osób w wieku przedemerytalnym. Przyczyniło się to do utrwalania problemów i negatywnych tendencji dotyczących niskiej aktywności zawodowej osób starszych oraz znacznego obciążenia urzędów pracy obsługą osób bez pracy, ale niezainteresowanych jej podjęciem. Autorki dokonują oceny systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wdrożonych w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX w. we wskazanych wymiarach. Analizę uwarunkowań legislacyjnych uzupełniają o jednostkowe dane administracyjne pochodzące z hurtowni danych CeSAR. Pozwala to wskazać skalę problemu oraz możliwe konsekwencje bierności zawodowej.

Słowa kluczowe: : zasiłki przedemerytalne; świadczenia przedemerytalne; bierność zawodowa; aktywność zawodowa; rynek pracy