Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jacek Borowicz
ORCID: 0000-0002-1833-4020

Dr hab. Jacek Borowicz, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Autor monografii pt. „Wykonywanie wolnych zawodów w ramach stosunku pracy w prawie polskim” oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących problematyki prawa pracy, prawnej regulacji wykonywania wolnych zawodów, prawnych i organizacyjnych zagadnień ochrony informacji (m.in. tajemnic pracodawcy, tajemnic przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji niejawnych).

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.8
JEL: K31

Rozważania prowadzane w artykule dotyczą relacji między zawodową samodzielnością farmaceuty aptekarza a jego podporządkowaniem pracowniczym w sytuacji wykonywania tego zawodu w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 1–2 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. Zdaniem autora aptekarz nie jest związany poleceniami pracodawcy w zakresie czynności objętych prawnymi gwarancjami samodzielności zawodowej, zaś pracodawca ma prawny obowiązek umożliwić mu samodzielne podejmowanie decyzji w granicach jego uprawnień zawodowych. W tym zakresie nie istnieje zatem obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy dotyczących pracy w rozumieniu art. 100 § 1 kodeksu pracy.

Słowa kluczowe: farmaceuta; apteka; wolny zawód; zawód samodzielny; zawód zaufania publicznego; zawód medyczny; pracownik; pracodawca; podporządkowanie pracownicze; obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy