Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.8
JEL: K31

Wykonywanie zawodu farmaceuty-aptekarza w ramach stosunku pracy — zagadnienia wybrane

Rozważania prowadzane w artykule dotyczą relacji między zawodową samodzielnością farmaceuty aptekarza a jego podporządkowaniem pracowniczym w sytuacji wykonywania tego zawodu w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 1–2 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. Zdaniem autora aptekarz nie jest związany poleceniami pracodawcy w zakresie czynności objętych prawnymi gwarancjami samodzielności zawodowej, zaś pracodawca ma prawny obowiązek umożliwić mu samodzielne podejmowanie decyzji w granicach jego uprawnień zawodowych. W tym zakresie nie istnieje zatem obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy dotyczących pracy w rozumieniu art. 100 § 1 kodeksu pracy.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: farmaceuta; apteka; wolny zawód; zawód samodzielny; zawód zaufania publicznego; zawód medyczny; pracownik; pracodawca; podporządkowanie pracownicze; obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy

Bibliografia

Bibliografia/References

Bączyk-Rozwadowska, K. (2018). Samodzielność zawodowa pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego. Studia Iuridica Toruniensia, XII.

Borowicz, J., Piotrowska-Radziewicz, K. i Wiśniewski, M. (2021). Interpretacja przepisów Ustawy o Zawodzie Farmaceuty dotyczących samodzielności oraz niezależności zawodowej. Stanowisko Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), 9 czerwca 2021 r. https://aptekarze.org.pl/interpretacja-przepisow-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-dotyczacych-samodzielnosci-oraz-niezaleznosci-zawodowej/

Borowicz, J. (2011a). Wykonujący wolny zawód jako pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Borowicz, J. (2011b). Zakłady pracy dedykowane usługom wolnego zawodu. W: Z. Kubot i T. Kuczyński (Red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego: księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza. Warszawa.

Borowicz, J. (2020). Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim. Wrocław.

Duraj, T. (2013). Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach. Warszawa.

Jacek, A. (2019). Standard wykonywania zawodu fizjoterapeuty — ocena przyjętego stanu prawnego. Studia Prawnicze KUL, 2(78).

Jacyszyn, J. (2004). Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce. Warszawa.

Jacyszyn, J. (2015). Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna? Acta Universitatis Wratislaviensis — Przegląd Prawa i Administracji, C/1.

Karkowska, D. (2012). Podsumowanie. W: Zawody medyczne. https://sip.lex.pl/#/monograph/369250198/31?keyword=Karkowska&tocHit=1&cm=SREST (30.05.2022).

Kubot, Z. (2000). Szczególne formy zatrudnienia i samozatrudnienia. W: Z. Kubot (Red.), Szczególne formy zatrudnienia. Wrocław.

Kubot, Z. (2001). Prawne formy wykonywania pracy i usług przez pielęgniarki oraz położne. Prawo i Medycyna, (9).

Kuczyński, T. (1991). Ochrona twórczości artystycznej według prawa pracy i ubezpieczenia społecznego. Wrocław.

Nestorowicz, M. (2003). Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody. Prawo i Medycyna, (13).

Torbus, U. (2011). Podporządkowanie pracownika pracodawcy jako cecha stosunku pracy. W: L. Florek i Ł. Pisarczyk (Red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Wojtczak, K. (1999). Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Poznań.

Wyka, T. (2021). Współdziałanie pracownika i pracodawcy w wykonaniu zobowiązania — wybrane problemy. W: R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz, K. Stopka i A. Tomanek 

(Red.), Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przyszłość. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Herbertowi Szurgaczowi. Wrocław.

Zimmermann, A. (2021). W: M. Czech, M. Drozd, O. Fedorowicz, W. Miltyk, A. Owczarek i A. Zimmermann (Red.), Zawód farmaceuty. Komentarz. Warszawa. https://sip.lex.pl/#/commentary/587856530/653970/zimmermann-agnieszka-red-zawod-farmaceuty-komentarz?cm=URELATIONS

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę