Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Jacek Kosonoga
ORCID: 0000-0001-7348-944X
Dr hab. Jacek Kosonoga, prof. UŁa, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor około 120 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki środków przymusu procesowego, gwarancji procesowych oraz prawa dowodowego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.11.5
JEL: K31

W artykule poruszono problematykę prawnokarnej reakcji na naruszenie zakazu powierzenia pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem wbrew zakazowi. Poza analizą ustawowych znamion przepisów karnych obowiązujących w tym zakresie, odniesiono się do najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Autor podziela i rozwija tezę, że przeważająca działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, to także taka działalność, która za swój przedmiot ma wyłącznie jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów. Opowiada się również za formalnym charakterem wpisu do właściwego rejestru wyznaczającego taką działalność.

Słowa kluczowe: zakaz handlu w niedziele i święta; powierzenie wykonywania pracy wbrew zakazowi; prawnokarna ochrona praw pracownika

Dr hab. Jacek Kosonoga, prof. UŁa, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor około 120 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki środków przymusu procesowego, gwarancji procesowych oraz prawa dowodowego.