Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Joanna Pińkowska

Mgr Joanna Pińkowska, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego oraz z zakresu zarządzania w instytucjach publicznych. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół problematyki związanej z postępowaniem sądowym w zakresie ubezpieczeń społecznych.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.12.6
JEL: K31

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na prawne i faktyczne skutki uchybień informacyjnych pojawiających się w relacjach organu administracji publicznej i strony postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rozważania zostały oparte na dwóch stanach faktycznych będących przedmiotem postępowania przed organem rentowym, a następnie postępowania sądowego. W pierwszej z zaprezentowanych spraw przyjęto hipotezę, iż nie każda błędna informacja udzielona przez organ rentowy osobie zainteresowanej wszczęciem postępowania administracyjnego może zostać uznana za bezprawną, skutkującą odpowiedzialnością organu na gruncie prawa cywilnego. W drugiej wskazano na konsekwencje świadomego wprowadzenia w błąd organu wypłacającego świadczenia z tytułu ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa co do faktów rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: obowiązek informacyjny; informacja nieprawdziwa; odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd; postępowanie administracyjne; prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.10.5
JEL: K31

Artykuł odnosi się do problematyki związanej z możliwością cofnięcia wniosku o przyznanie emerytury, złożonego pod rządami przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Na tle stanu  faktycznego,  dotyczącego  kobiet   urodzonych w 1953 r., poddano analizie wybrane przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego oraz postępowania administracyjnego. Pozwoliło to na wypracowanie konkluzji, iż nie jest możliwe wycofanie wniosku o przyznanie emerytury w sytuacji prowadzącej do nie- uzasadnionego uprzywilejowania osób pierwotnie po- szkodowanych niekonstytucyjnymi przepisami. Za nie- uprawnione należy uznać domaganie się świadczenia znacznie wyższego od tego, które należałoby się innym osobom ubiegającym się o świadczenie w tym samym czasie i w takiej samej sytuacji faktycznej, tyle, że na podstawie przepisów zgodnych z Konstytucją.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; postępowanie administracyjne; wyrok Trybunału Konstytucyjnego; ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku; nieuprawnione korzystanie ze świadczeń