Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Instytucja obowiązku informacyjnego w postępowaniu administracyjnym z zakresu ubezpieczeń społecznych

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na prawne i faktyczne skutki uchybień informacyjnych pojawiających się w relacjach organu administracji publicznej i strony postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Rozważania zostały oparte na dwóch stanach faktycznych będących przedmiotem postępowania przed organem rentowym, a następnie postępowania sądowego. W pierwszej z zaprezentowanych spraw przyjęto hipotezę, iż nie każda błędna informacja udzielona przez organ rentowy osobie zainteresowanej wszczęciem postępowania administracyjnego może zostać uznana za bezprawną, skutkującą odpowiedzialnością organu na gruncie prawa cywilnego. W drugiej wskazano na konsekwencje świadomego wprowadzenia w błąd organu wypłacającego świadczenia z tytułu ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa co do faktów rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: obowiązek informacyjny; informacja nieprawdziwa; odpowiedzialność za wprowadzenie w błąd; postępowanie administracyjne; prawo ubezpieczeń społecznych; prawo cywilne

Bibliografia

Bibliografia/References

Bagińska, E. (2006). Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publiczne. C.H.Beck.

Bagińska, E. & Parchomiuk, J. (2010). Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 12. C.H.Beck.

Bińczycka-Majewska, T. (1988). Naganne zachowanie ubezpieczonego jako przesłanka ograniczenia ochrony w prawie ubezpieczenia społecznego. W: H. Lewandowski (Red.) Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa prof. W. Szuberta. Warszawa–Łódź 1988

Jedlikowski, R. (2017). Interoperacyjność jako kluczowy czynnik rozwoju cyfrowych usług publicznych. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (2).

Kaczmarek, A. & Krajewski, M. (2017). Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego – analiza obecnego stanu prawnego oraz koncepcja budowy nowego modelu. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (2).

Kasprowski, Sz. (2018). Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka (4).

Kmieciak, Z. (2000). Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego. PWN.

Kukuła, Z. (2018). Czynniki kryminogenne przestępczości socjalnej. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (4).

Lachowicz, L. (Red.). (2018). Przestępstwa i wykroczenia na szkodę Zakładu Ubezpieczeń społecznych – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo ,,Dom Organizatora”.

Lasocki, T. (2017). Wybrane problemy kształtowania tytułów ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (3).

Pacud, R. (2017). Rola przymusu w ubezpieczeniach społecznych. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (3).

Pietrzykowski, K. (2019). W: A. Marciniak (Red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. C.H.Beck, wydanie 6.

Przybysz, P. (2012). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Lexis Nexis.

Ryś, K. (2017).Wybrane problemy ubezpieczenia społecznego z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka (3).

Safjan, M. (2004). Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej. Warszawa 2004

Susskind, R. (2021). Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości. Wolters Kluwers.

Ziółkowski, M. (2021). Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Studium prawa konstytucyjnego. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę