Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Karolina Bolesta
ORCID: 0000-0002-9668-5782

Mgr Karolina Bolesta, doktorantka w Szkole Doktorskiej na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek zespołu w projektach badawczych z zakresu rynku pracy i nierówności społecznych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. Staże badawcze na New York University oraz Georgetown University McDonough School of Business. Zainteresowania badawcze: polaryzacja rynku pracy, technicyzacja społeczeństwa.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.4
JEL: J26

Programy pasywnej polityki rynku pracy spowodowały na przełomie XX i XXI wieku dezaktywizację zawodową dużej grupy osób w wieku przedemerytalnym. Przyczyniło się to do utrwalania problemów i negatywnych tendencji dotyczących niskiej aktywności zawodowej osób starszych oraz znacznego obciążenia urzędów pracy obsługą osób bez pracy, ale niezainteresowanych jej podjęciem. Autorki dokonują oceny systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wdrożonych w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX w. we wskazanych wymiarach. Analizę uwarunkowań legislacyjnych uzupełniają o jednostkowe dane administracyjne pochodzące z hurtowni danych CeSAR. Pozwala to wskazać skalę problemu oraz możliwe konsekwencje bierności zawodowej.

Słowa kluczowe: : zasiłki przedemerytalne; świadczenia przedemerytalne; bierność zawodowa; aktywność zawodowa; rynek pracy