Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Karolina Stopka
ORCID: 0000-0003-1199-9350

Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy, w tym komentarza do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.5.5
JEL: K31, K39

Celem opracowania jest analiza regulacji prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art. 1 ustawy z 13 października 1998 r., tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm. (dalej jako: ustawa systemowa), dotyczących sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem stanowiącej tytuł do ubezpieczenia społecznego oraz okoliczność warunkującą prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, dokonana z perspektywy czynników i uwarunkowań czyniących (mogących czynić) sprawowanie opieki nad dzieckiem okolicznością istotną dla prawa ubezpieczeń społecznych i jego kształtu. Sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem nie ma w prawie ubezpieczeń społecznych jasnego, zrozumiałego znaczenia. Stan ten tylko do pewnego stopnia uznać można za naturalny i uzasadniony różnymi kontekstami, w jakich zwrot ten występuje, czy też problemami ze wskazaniem czynników determinujących takie a nie inne unormowanie tej kwestii.

Słowa kluczowe: opieka nad dzieckiem; ubezpieczenia społeczne; tytuł do ubezpieczenia; świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
DOI: 10.33226/0032-6186.2023.10.5
JEL: K31

Celem opracowania jest wskazanie istoty i uwarunkowań ochrony czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz wskazanie na ich konsekwencje dla sposobu jej ukształtowania oraz praktyki stosowania przepisów, które jej dotyczą, zwłaszcza art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. z 2022, poz. 1732 ze zm., zwanej dalej: „ustawą zasiłkową”). Realizację celu opracowania oparto na trzech podstawowych założeniach: 1) ubezpieczenie chorobowe jest systemem ochrony na wypadek zajścia określonego ryzyka socjalnego w ramach systemu (prawa) ubezpieczeń społecznych, będącego jedną z form prawnych realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego, 2) świadczenie z ubezpieczenia chorobowego ma zabezpieczać skutek zdarzenia losowego i rekompensować wynagrodzenie (przychód) utracone z powodu niezdolności do świadczenia pracy wskutek choroby, 3) przepisów określających wyjątki od uregulowań ogólnych nie należy interpretować rozszerzająco. Podjęcie rozważań na temat tytułowej ochrony uzasadnia nie tylko stan dotychczasowej dyskusji na jej temat, ale również jej wymiar praktyczny.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne; zasiłek chorobowy; czasowa niezdolność do pracy; ustanie tytułu ubezpieczenia
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.9.5
JEL: K31

Instytucja przedłużonej ochrony w ubezpieczeniu chorobowym, rozumiana jako ochrona wynikająca z wcześniejszego tytułu do ubezpieczenia i dotycząca zdarzeń zachodzących po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, ukazuje swoistość ochrony w ramach społecznego ubezpieczenia. Jak dotychczas nie była jednak przedmiotem pogłębionej analizy teoretycznej i dogmatycznej. Autorka artykułu, mając za podstawę regulację prawną określającą warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego, wskazuje na zróżnicowaną konstrukcję oraz charakter tej ochrony. Podejmuje również próbę wyjaśnienia i oceny występujących w tym zakresie odrębności.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie chorobowe; zasiłek macierzyński; zasiłek chorobowy; ryzyko socjalne