Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katarzyna Wieczorek
ORCID: 0000-0003-1433-7643
Mgr Katarzyna Wieczorek, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z zakresu prawa pracy. Uczestniczy w dwóch grantach badawczych Narodowego Centrum Nauki nt. autonomicznych źródeł prawa pracy oraz Europejskich Porozumień Ramowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozprawę doktorską pisze o transgranicznym przejściu zakładu pracy, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.1
JEL: K31

Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania oraz praktykę zakładowych układów zbiorowych. Punkt wyjścia stanowi analiza przepisów kształtujących zakładowe układy zbiorowe, w tym zasady ich zawierania, mechanizm obowiązywania oraz relacje do innych autonomicznych źródeł prawa pracy. Na tym tle prezentowane są dane dotyczące liczby zawieranych i obowiązujących układów zakładowych oraz zakresu objęcia pracowników i innych osób, do których układy zbiorowe są stosowane. Prezentowane dane stanowią efekt badań przeprowadzonych w okręgowych inspektoratach pracy oraz zestawienia analiz i sprawozdań przygotowywanych przez Główny Inspektorat Pracy. Autorzy podejmują próbę oceny potencjalnej i rzeczywistej roli układów zakładowych w kształtowaniu warunków zatrudnienia, zwłaszcza wobec całkowitego załamania się rokowań wielozakładowych.

 

Słowa kluczowe: zakładowy układ zbiorowy pracy; ponadzakładowy; dialog społeczny; objęcie pracowników postanowieniami układów zbiorowych; warunki zatrudnienia; układy obowiązujące; kryzys

Mgr Katarzyna Wieczorek, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją z zakresu prawa pracy. Uczestniczy w dwóch grantach badawczych Narodowego Centrum Nauki nt. autonomicznych źródeł prawa pracy oraz Europejskich Porozumień Ramowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozprawę doktorską pisze o transgranicznym przejściu zakładu pracy, a jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na europejskim oraz międzynarodowym prawie pracy. Prawem pracy zajmuje się również od strony praktycznej.