Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marta Zbucka-Gargas
ORCID: 0000-0003-4013-0531
Dr Marta Zbucka-Gargas, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych i LLM w zakresie prawa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz globalnymi łańcuchami dostaw w spółkach z sektora energetycznego i offshore.
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.6
JEL: K31

Autorka omawia zagadnienie naruszania praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw międzynarodowych przedsiębiorstw. Przedstawia szczegółowo projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz proponowane zmiany w prawie międzynarodowym prywatnym. Inicjatywa ta jest pierwszym tak kompleksowym uregulowaniem na terytorium UE i nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki mające na celu ochronę socjalnych praw człowieka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w całym łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ochrona praw pracowników; dyrektywy UE; łańcuch wartości; należyta staranność; dochodzenie roszczeń
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.2.3
JEL: K39

Praca zdalna i jej znaczenie we współczesnym społeczeństwie: idea tzw. zielonej umowy o pracę w budowaniu sprawiedliwości klimatycznej

This publication aims to point out the importance of remote work and the role it plays in modern society. In discussing its growing importance in the world of work, the authors draw on the experience of Brazil and the changes introduced in the labor law in 2017. The regulation recognized this new model of work, connecting millions of workers and confirmed that we now live in a digital and cyber age. The conclusions of this article point to the need to think about the implementation of the green labor contract as a support for the realization of climate justice and how telecommuting can contribute to this new path of work. Remote work is an expression of progress; it is a new legal, normative, economic, and social pathway. The new regulations are already a new type of employment relationship for employees and employers that democratizes the work scenario, which should contribute to solving socio-environmental issues. This contribution will take place in the legal field, in the doctrinal, jurisprudential and legal perspective, as well as in the social field, bringing many benefits to workers.

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia pracy zdalnej i roli, jaką odgrywa we współczesnym społeczeństwie i w świecie pracy. Autorzy opisują doświadczenia Brazylii i wprowadzone w tym kraju w 2017 roku zmiany w prawie pracy (ujednolicony kodeks pracy — CLT). Praca zdalna to wyraz postępu, to nowa ścieżka prawna, ekonomiczna i społeczna. Akt prawny uregulował nowy model pracy łączący miliony pracowników oraz potwierdził, że żyjemy w erze cyfrowej i cybernetycznej. Wprowadzone regulacje normują nowy rodzaj stosunku pracy, który demokratyzuje świadczenie pracy, co powinno się przyczyniać do rozwiązania kwestii społeczno-środowiskowych i poprawy sytuacji pracowników. Wnioski płynące z wprowadzonych zmian wskazują na potrzebę zastanowienia się nad wdrożeniem tzw. zielonej umowy o pracę, której celem byłoby wsparcie realizacji sprawiedliwości klimatycznej.

Słowa kluczowe: labor; society; teleworking; digital world; normative advance (praca; społeczeństwo; praca zdalna; świat cyfrowy; rozwój prawa)
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.7
JEL: K31

Autorka porusza zagadnienie ochrony praw pracowników w globalnych łańcuchach dostaw. Omawia problem wpływu biznesu na prawa człowieka i pracownika, który jest bardziej złożony w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych. Istotnym jego elementem jest kwestia odpowiedzialności za powodowane naruszenia praw pracowników w państwie siedzibie spółki dominującej. Wsparciem są tu regulacje międzynarodowe, europejskie, regulacje wewnętrzne (prawo krajowe) obowiązujące w poszczególnych państwach oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

Słowa kluczowe: ochrona praw pracowników; łańcuch dostaw; prawo pracy międzynarodowe

Dr Marta Zbucka-Gargas, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych i LLM w zakresie prawa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz globalnymi łańcuchami dostaw w spółkach z sektora energetycznego i offshore.