Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marta Zbucka-Gargas
ORCID: 0000-0003-4013-0531

Dr Marta Zbucka-Gargas, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych i LLM w zakresie prawa. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz globalnymi łańcuchami dostaw w spółkach z sektora energetycznego i offshore.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.3.4
JEL: K31

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Brazylii

The purpose of this article is to analyze the relationship between the innovations introduced into Brazilian law with Process 4.0 and Artificial Intelligence and access to timely and satisfactory judicial protection. The authors indicate how Artificial Intelligence is regulated and applied by Brazilian courts and the National Council of Justice, and what impact it has on labor courts and workers' rights. A deductive, qualitative method based on bibliographic research was used to develop the article.

Celem artykułu jest analiza relacji pomiędzy innowacja mi wprowadzonymi do prawa brazylijskiego wraz z Procesem 4.0 i Sztuczną Inteligencją a dostępem do terminowej i satysfakcjonującej ochrony sądowej. Autorzy wskazują, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest uregulowana i stosowana przez brazylijskie sądy i Krajową Radę Sprawiedliwości oraz jaki wpływ wywiera na sądy pracy i prawa pracowników. Do opracowania artykułu wykorzystano metodę dedukcyjną, w ujęciu jakościowym, opartą na badaniach bibliograficznych.

Słowa kluczowe: Access to Justice. Artificial Intelligence; Process 4.0; labor court (dostęp do wymiaru sprawiedliwości; sztuczna inteligencja; czwarta rewolucja przemysłowa; sąd pracy)
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.11.5
JEL: K31

Rewolucja przemysłowa 4.0, prawo pracy i procesowe prawo pracy 4.0

This article aims to analyze the correlation between the 4th Industrial Revolution, Labor Law 4.0 and  procedural Labor Law 4.0, performing a historiography of the work, as well as demonstrating how this new revolution on work and workers is causing real and significant structural shocks, both in Material Law and in Labor Procedural Law. For the elaboration of this article, the deductive method was used, from a qualitative perspective, from the bibliographic research.

Artykuł ma na celu analizę korelacji pomiędzy czwartą rewolucją przemysłową, prawem pracy i proceduralnym prawem pracy 4.0. Autorzy przybliżają historiografię pracy, a także wskazują w jaki sposób rewolucja powoduje rzeczywiste i znaczące zmiany strukturalne, zarówno w obszarze prawa materialnego, jak i procesowego prawa pracy. Do opracowania niniejszego artykułu posłużono się metodą dedukcyjną w perspektywie jakościowej oraz wynikami badań literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: Labor Law 4.0; Procedural Labor Law 4.0; 4th Industrial Revolution (Prawo pracy 4.0; proceduralne prawo pracy 4.0; 4. rewolucja przemysłowa)
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.7.6
JEL: K31

Autorka omawia zagadnienie naruszania praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw międzynarodowych przedsiębiorstw. Przedstawia szczegółowo projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz proponowane zmiany w prawie międzynarodowym prywatnym. Inicjatywa ta jest pierwszym tak kompleksowym uregulowaniem na terytorium UE i nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki mające na celu ochronę socjalnych praw człowieka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w całym łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ochrona praw pracowników; dyrektywy UE; łańcuch wartości; należyta staranność; dochodzenie roszczeń
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.2.3
JEL: K39

Praca zdalna i jej znaczenie we współczesnym społeczeństwie: idea tzw. zielonej umowy o pracę w budowaniu sprawiedliwości klimatycznej

This publication aims to point out the importance of remote work and the role it plays in modern society. In discussing its growing importance in the world of work, the authors draw on the experience of Brazil and the changes introduced in the labor law in 2017. The regulation recognized this new model of work, connecting millions of workers and confirmed that we now live in a digital and cyber age. The conclusions of this article point to the need to think about the implementation of the green labor contract as a support for the realization of climate justice and how telecommuting can contribute to this new path of work. Remote work is an expression of progress; it is a new legal, normative, economic, and social pathway. The new regulations are already a new type of employment relationship for employees and employers that democratizes the work scenario, which should contribute to solving socio-environmental issues. This contribution will take place in the legal field, in the doctrinal, jurisprudential and legal perspective, as well as in the social field, bringing many benefits to workers.

Celem artykułu jest wskazanie znaczenia pracy zdalnej i roli, jaką odgrywa we współczesnym społeczeństwie i w świecie pracy. Autorzy opisują doświadczenia Brazylii i wprowadzone w tym kraju w 2017 roku zmiany w prawie pracy (ujednolicony kodeks pracy — CLT). Praca zdalna to wyraz postępu, to nowa ścieżka prawna, ekonomiczna i społeczna. Akt prawny uregulował nowy model pracy łączący miliony pracowników oraz potwierdził, że żyjemy w erze cyfrowej i cybernetycznej. Wprowadzone regulacje normują nowy rodzaj stosunku pracy, który demokratyzuje świadczenie pracy, co powinno się przyczyniać do rozwiązania kwestii społeczno-środowiskowych i poprawy sytuacji pracowników. Wnioski płynące z wprowadzonych zmian wskazują na potrzebę zastanowienia się nad wdrożeniem tzw. zielonej umowy o pracę, której celem byłoby wsparcie realizacji sprawiedliwości klimatycznej.

Słowa kluczowe: labor; society; teleworking; digital world; normative advance (praca; społeczeństwo; praca zdalna; świat cyfrowy; rozwój prawa)
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.12.7
JEL: K31

Autorka porusza zagadnienie ochrony praw pracowników w globalnych łańcuchach dostaw. Omawia problem wpływu biznesu na prawa człowieka i pracownika, który jest bardziej złożony w przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych. Istotnym jego elementem jest kwestia odpowiedzialności za powodowane naruszenia praw pracowników w państwie siedzibie spółki dominującej. Wsparciem są tu regulacje międzynarodowe, europejskie, regulacje wewnętrzne (prawo krajowe) obowiązujące w poszczególnych państwach oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.

Słowa kluczowe: ochrona praw pracowników; łańcuch dostaw; prawo pracy międzynarodowe