Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Michał Pawłucki
ORCID: 0000-0003-0266-6861
Dr Michał Pawłucki, w październiku 2019 roku obronił rozprawę doktorską pt. Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy przygotowaną pod opieką naukową prof. dra hab. Arkadiusza Sobczyka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.3.4
JEL: K3

Celem artykułu jest nie tylko określenie zakresu podmiotowego nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podjęcie refleksji nad pojęciem pracownika (worker) funkcjonującym w prawodawstwie unijnym. W tym celu autorzy dokonali przeglądu występowania pojęcia pracownika na gruncie kluczowych dla tego zagadnienia aktów prawa unijnego oraz wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na tej podstawie wskazali szereg cech, jakimi charakteryzuje się pracownik w prawie Unii, a następnie zestawili je z przesłankami występującymi w polskim ustawodawstwie krajowym. Wskazali także na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z odmiennym rozumieniem podobnych przesłanek występującym w prawie unijnym i krajowym.

Słowa kluczowe: pojęcie pracownika; TSUE; Unia Europejska; przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

Dr Michał Pawłucki, w październiku 2019 roku obronił rozprawę doktorską pt. Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy przygotowaną pod opieką naukową prof. dra hab. Arkadiusza Sobczyka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie.