Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Koncepcja pracownika w dyrektywie PE i Rady (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej a pojęcie pracownika w polskim prawie pracy

Celem artykułu jest nie tylko określenie zakresu podmiotowego nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podjęcie refleksji nad pojęciem pracownika (worker) funkcjonującym w prawodawstwie unijnym. W tym celu autorzy dokonali przeglądu występowania pojęcia pracownika na gruncie kluczowych dla tego zagadnienia aktów prawa unijnego oraz wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na tej podstawie wskazali szereg cech, jakimi charakteryzuje się pracownik w prawie Unii, a następnie zestawili je z przesłankami występującymi w polskim ustawodawstwie krajowym. Wskazali także na niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z odmiennym rozumieniem podobnych przesłanek występującym w prawie unijnym i krajowym.

Słowa kluczowe: pojęcie pracownika; TSUE; Unia Europejska; przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Bowery, L. (2013, 8 kwietnia). What is the difference between a worker and an employee? Pozyskano z https://www.personneltoday.com/hr/what-is-thedifference-between-a-worker-and-an-employee/

Gersdorf, M. (2014). Art. 22. W: M. Gersdorf, M. Raczkowski i K. Rączka (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Pozyskano z SIP Lex.

Kubot, Z. (2009). Kierownictwo zlecającego jako pojęcie prawne. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora H. Lewandowskiego. Pozyskano z SIP Lex.

Parlament Europejski i Rada (2017, 21 grudnia). Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. COM/2017/0797 final — 2017/0355 (COD). Pozyskano z https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0797

Pisarczyk, Ł. (2008). Ryzyko pracodawcy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Sobczyk, A. (2018). Podmiotowość pracy i towarowość usług. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stelina, J. (2017). Art. 22. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz (s. 95). Warszawa: C.H. Beck.

Strzyczkowski, K. (2005). Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa. W: C. Kosikowski (red.), Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji (s. 25). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę