Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 02/2017

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
57.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 02/2017

 

Numer 02/2017 do pobrania w wersji PDF

 

Spis treści

 

Barbara Godlewska-Bujok
Przemoc w świecie pracy

 

Artykuł dotyczy zarówno przemocy w miejscu pracy, jak i przemocy związanej z pracą w ogóle, a w szczególności jej definiowania. W polskim prawodawstwie pracy zasadniczo nie ma definicji przemocy, choć przesłanki zachowań przemocowych występują w niektórych przepisach antydyskryminacyjnych. Wątpliwości budzi takie ich umiejscowienie ze względu na to, że przemoc w miejscu pracy nie musi się wywodzić z postaw dyskryminacyjnych, a jest pochodną czynników m.in. psychologicznych i społecznych.

 

Słowa kluczowe: przemoc w zatrudnieniu, prawo zatrudnienia, mobbing, dyskryminacja, konflikt.

 

Violence at work

 

The article concerns the phenomenon of violence both in the workplace and work-related violence and its defining. In the Polish labour legislation in principle, there is no definition of violence, although the conditions for violence-related behaviors exist in some of the anti-discrimination provisions. There are some doubts concerning their position in those provisions due to the fact that violence in the workplace does not necessarily have to be derived from discriminatory attitudes, and is derived from the psychological and social factors among others.

 

Keywords: violence at work, employment law, mobbing, discrimination, conflict.

 

Daniel Eryk Lach
Powszechne prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej

 

12 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące obowiązku uiszczenia kosztów świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego mimo braku prawa do świadczeń. Efektem zmiany jest zwolnienie osób nieuprawnionych z obowiązku zwrotu Narodowemu Funduszowi Zdrowia kosztów udzielonych im świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Autor przedstawia nową regulację i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy na jej tle można mówić o powszechnym prawie do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Sygnalizuje także szereg wątpliwości dotyczących tej kwestii.

 

Słowa kluczowe: świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, zwrot kosztów świadczeń uzyskanych przez osobę nieuprawnioną.

 

An universal right to the primary healthcare services

 

On January the 12th 2017 came into force the new rules on the obligation to pay the cost of healthcare services granted despite the absence of the right to them. The effect of the change is the release of unauthorized persons from the obligation to reimburse the Fund the costs of provided them primary healthcare services. Subject of the study is to present the new regulation and attempt to answer the question of whether its background can be defined an universal right to the primary healthcare services. The author also indicates some doubt on this issue.

 

Keywords: primary healthcare services, reimbursement of the cost of the services granted to unauthorized person.

 

Studia i opracowania

 

Aneta Tyc
Kształtowanie postanowień układów zbiorowych pracy w sposób mniej korzystny dla pracowników niż przewidziany w przepisach rangi ustawowej - ujęcie prawno porównawcze

 

Obecnie w Europie zauważalna jest tendencja do odchodzenia na niekorzyść pracownika od przepisów rangi ustawowej w układach zbiorowych pracy, co jest postrzegane jako gwarancja zapewnienia elastyczności prawa pracy. Celem artykułu jest porównanie różnych rozwiązań w wybranych krajach europejskich w zależności od stopnia rozluźnienia zasady nieodstępowania na niekorzyść pracowników. Analiza ta pozwala wyróżnić ścieżkę głębokiej, umiarkowanej i słabej liberalizacji. Autorka wyjaśnia powody, dla których wdrożono określone kierunki rozwoju. Podejmie także próbę oceny praktycznych konsekwencji odmiennych uregulowań. Mimo istnienia wyraźnych różnic między systemami poszczególnych państw, badania naukowe uświadamiają nam istnienie tendencji w kierunku neoliberalnego wzorca i schyłku zasady uprzywilejowania pracowników w Europie.

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, studium prawnoporównawcze, odchodzenie od ustaw na niekorzyść pracowników, odstępstwa wprowadzane w układach zbiorowych pracy, schyłek zasady uprzywilejowania pracowników.

 

Shaping the provisions of collective agreements in a manner less favourable to workers than provided for in the statutory law – a comparative overview

 

Nowadays, one can observe a European tendency to derogate in peius from the statutory law in collective agreements, which is perceived as a guarantee of the flexibility of labour law. The aim of the article is to compare different national patterns in countries selected according to the degree of relaxation of the category of inderogability. The analysis of regulations adopted by different countries enables us to distinguish: deep, moderate and low liberalization pathway. The author will try to explain why each regulatory path is chosen and provide some analysis of the practical consequences of the different rules. There are clear differences between each country's system, however, research makes us aware of a tendency towards a neo-liberal pattern and the decline of the favourability principle in Europe.

 

Keywords: labour law, comparative study, deviations in peius from the statutory law, derogations in collective agreements, decline of the favourability principle.

 

Wykładnia i praktyka

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska
Minimalne wynagrodzenie w umowach zlecenia i o świadczenie usług

 

Od 1 stycznia 2017 r. do polskiego porządku prawnego została wprowadzona instytucja minimalnego wynagrodzenia godzinowego w umowach zlecenia i o świadczenie usług. Konstrukcja tej instytucji jest oparta na częściowej implementacji do prawa cywilnego rozwiązań obowiązujących w stosunkach zatrudnienia regulowanych prawem pracy. Autorzy omawiają sposób tej implementacji. Przybliżają także siatkę pojęciową służącą do opisu tytułowej instytucji i odnoszą się do kluczowych problemów prawnych związanych z jej stosowaniem.

 

Słowa kluczowe: prawo cywilne, prawo zatrudnienia, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, wynagrodzenie minimalne w umowach zlecenia i o świadczenie usług, minimalna stawka godzinowa.

 

Minimum remuneration in mandate and services contracts

 

From January 1, 2017. a institution on the minimum hourly remuneration in mandate and services contracts was introduced to the Polish legal system. The concept of the institution is partially based on the implementation to the civil law of solutions, applicable to employment relationships governed by labour law. The authors discuss the manner of this implementation. They present a conceptual structure that has been used to describe the institution concerned and refer to the key legal issues associated with its application.

 

Keywords: civil law, employment law, mandate contract, services contract, minimum remuneration in mandate and services contracts, minimum hourly remuneration.

 

Krzysztof Ślebzak
Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia

 

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów, jakie składają się na problematykę kontroli przez ZUS ważności umowy o pracę jako tytułu do ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzone rozważania wskazują, że rozstrzygnięcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym, wymiaru składki bądź wysokości świadczenia odbywa się przede wszystkim w oparciu o regulacje składające się na ubezpieczenia społeczne, co sprawia, że instytucjom prawnym w nich unormowanym nadaje się autonomiczny charakter. Odwołanie się do przepisów prawa pracy staje się wystarczające, gdy chodzi o rozumienie stosunku pracy i zasady kształtowania wysokości wynagrodzenia. Taka perspektywa pozwala na uniknięcie konieczności odwoływania się do konstrukcji cywilistycznych, wykorzystywanych obecnie w toku kontroli prowadzonych przez ZUS.

 

Słowa kluczowe: kontrola, ważność, tytuł ubezpieczenia.

 

Exercising by the Social Security Institution control over all validity of employment contracts constituting entitlement for social security coverage - selected issues

 

The purpose of this paper is to present basic legal problems relating to exercising by the Social Security Institution control over all validity of employment contracts constituting entitlement for social security coverage. Considerations carried out herein indicate that the disputes relating to social security coverage, contribution payments and benefits amount should be resolved primarily according to social security provisions. Thus, legal institutions regulated thereby should have autonomous character. The reference to labour law is sufficient when it comes to understanding employment relationship and establishing salary amount. This perspective allows one to avoid references to civil law concepts, currently invoked in the course of inspections carried out by the Social Insurance Institution.

 

Keywords: control, validity, social security coverage.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Tryb ustalenia regulaminu wynagradzania

 

Autorka w sposób syntetyczny przedstawia orzecznictwo Sądu Najwyższego z ostatnich dwóch dekad dotyczące trybu wydania regulaminu wynagradzania.

 

Słowa kluczowe: regulamin wynagradzania, autonomiczne źródła prawa pracy.

 

Procedure for determining remuneration regulations

 

The author synthetically presents case-law of the Supreme Court from the past two decades relating to the procedure for determining remuneration regulations.

 

Keywords: remuneration regulations, autonomous sources of labour law.

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Świadectwo pracy po zmianach

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2016 r. od poz. 2261 do poz. 2306 i z 2017 r. od poz. 1 do poz. 199

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 lutego 2017 r.

Porozmawiajmy raz jeszcze o typizacji umów o pracę

 

Kodeks pracy od 1975 r., czyli od swego powstania, operuje zamkniętym katalogiem umów o pracę. Nadszedł jednak już czas na weryfikację tego stanu rzeczy i na dyskusję o typach (o typizacji) umów o pracę. Od lat postuluje na łamach naszego pisma prowadzenie takiej dyskusji prof. Jan Jończyk; na razie bez echa. Aktualnie toczą się prace nad nowym kodeksem pracy. Może to pozwoli na nowe spojrzenie na kontrakt pracowniczy. Ustawodawca już częściowo dokonuje owej typizacji, choćby przy umowie na zastępstwo czy umowie z agencją pracy tymczasowej. W literaturze od zawsze funkcjonuje pojęcie umowy o naukę zawodu. Chodzi jednak o to, by można było umownie zmieniać pewne elementy treści tych umów. Jak się okazuje, potrzebna jest już dziś umowa dla członków zarządu korporacji. Jej brak powoduje, że obowiązująca tzw. ustawa kominowa (art.5 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, DzU poz. 1202) mówi tylko o zatrudnieniu cywilnoprawnym (ściślej o umowie o świadczeniu usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej) tych osób w spółkach Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego etc.

 

I wreszcie asumpt do prowadzenia dyskursu daje praktyka częstego wykorzystywania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu. Umowy te nie mają zamkniętego katalogu i mogą wykorzystywać różne rozwiązania obligacyjne dla pożądanego dla stron ułożenia wzajemnych zobowiązań. Nie oznacza to, że standardowa umowa o pracę staje się nieistotna. Chodzi o to, by nietypowe formy zatrudnienia cywilnego były komplementarne z ową typową umową i stanowiły rodzaj mechanizmu adaptacji zatrudnienia w zmiennych warunkach gospodarczych. Już teraz nie tylko ustawodawca, ale i praktyka zmierzają do wykorzystywania instrumentów ochronnych prawa pracy do umów o charakterze cywilnoprawnym.

 

Niewątpliwie niestałość form prawnych jest obecna we wszystkich bez wyjątku gałęziach prawa. Wynika to z konieczności dostosowania całego systemu norm prawnych do filozofii zmieniającej się gospodarki, raz rynkowej, raz bardziej socjalnej, oraz zharmonizowania prawa polskiego z prawem unijnym i międzynarodowym. Wiąże się to także z przepływem kapitału i pracy, z funkcjonowaniem przedsiębiorstw transgranicznych i z drugiej strony z konkurencyjnością w podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych. Są to stałe wyzwania o charakterze globalizacyjnym i technologicznym dla polskiego prawa uzasadniające potrzebę dynamizmu rozwojowego. Jednak w prawie pracy zjawisko zmienności warte jest szczególnego podkreślenia. Prawo to jest niezmiernie silnie powiązane nie tylko z innymi dziedzinami prawa (administracyjne, cywilne) z uwagi na fakt, iż jest wyodrębnione w oparciu o kryterium stosunków prawnych nim regulowanych a nie metodę regulacji, a różne metody normowania zmuszają do wykorzystywania innych dziedzin prawa, lecz także z istotą gospodarki rynkowej. Sposób opłacania pracy, wysokość wynagrodzenia i pochodnych stanowi jeden z najważniejszych czynników kalkulacji i analiz rynkowych. Dlatego nierozłączną częścią etapu poprzedzającego różne rodzaje podejmowanych aktywności przez przedsiębiorców jest analiza stosunków zatrudnienia i ryzyk z nich wypływających dla inwestorów. Stąd trafne i wyważające interesy stron stosunku pracy dobre uregulowanie zatrudnienia, jego otoczki socjalnej jest tak istotne.

 

Małgorzata Gersdorf

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł