Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 03/2009

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
39.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Artur Rycak

Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych
Normy prawa pracy kreujące ochronę trwałości stosunków pracy, w tym ograniczające pracodawców przed swobodnym rozwiązywaniem umów o pracę czy też zobowiązujące do zapłaty na rzecz pracowników odszkodowań i odpraw, są traktowane przez wielu ekonomistów, polityków czy prawników w krajach Europy Zachodniej, a także w Polsce, jako jedna z głównych przyczyn bezrobocia i niskiej produktywności przedsiębiorstw. Autor podważa powyższe hipotezy, prezentując wyniki badań ekonometrycznych przeprowadzonych w krajach OECD w latach 1990-2007 mających za przedmiot badanie wpływu norm prawa pracy stabilizujących zatrudnienie (ang. employment protection legislation) na przeciętne stopy bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw. Zdaniem autora, przedstawione w artykule wyniki badań powinny być brane pod uwagę w dialogu pomiędzy stroną rządową a partnerami społecznymi w zakresie kreowania polityki rynku pracy w naszym kraju.

The Influence of Legal Protection of Employment Relationship Durability on the Level of Unemployment, Employment and Enterprises' Productivity in the Light of International Econometric Researches
Labour law regulations creating protection of employment relationship durability, including limiting the discretionary power of the employers to terminate employment contracts in an arbitrary manner, or obligating them to pay compensations and severance pays, are treated by many economists, politicians or lawyers in Western Europe as well as in Poland as one of the main reasons of unemployment and enterprises' low productivity. The author questions the above hypotheses in the present article by presenting results of econometric research conducted in OECD countries in the years 1990-2007 aiming at the influence of employment protection legislation on enterprises' average unemployment rate, employment and productivity. The research results presented by the author stop multiannual discussions on the effect of protection of employment relationship durability on the indicated phenomena, and at the same time ought to be taken into account in a dialogue between the government and social partners in the sphere of shaping the labour market policy.

Studia i opracowania

Irena Sawa

Uprawnienie do waloryzacji emerytur i rent w polskim systemie ubezpieczenia społecznego
Prawo do emerytury i renty obejmuje również uprawnienie do waloryzacji tych świadczeń. Obowiązek waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych należy do standardów międzynarodowych, określonych w konwencjach nr 102, 121 i 128 Międzynarodowej Organizacji Pracy, oraz do standardów prawa europejskiego, wynikających w szczególności z Europejskiej Karty Społecznej i Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego. Autorka omawia m.in. pojęcie waloryzacji i rewaloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz mechanizmy i wybór formuły waloryzacji.

The Entitlement to the Valorisation of Pensions and Annuities in the Polish Social Insurance System
The right to pension and old age/disability pension also includes the entitlement to valorisation of these benefits. The valorisation obligation of pension and old disability pension benefits belongs to international standards defined in the Conventions of the International Labour Organisation No. 102, No. 121 and No. 128 as well as to standards of the European law, in particular resulting from the European Social Charter and the European Code of Social Security.

Wykładnia i praktyka

Łukasz Pisarczyk

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych
Artykuł analizuje rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o pracownikach samorządowych. Akcentowane są przede wszystkim założenia i cele regulacji oraz najważniejsze zmiany, jakie obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. pragmatyka wprowadziła w zakresie podstaw zatrudnienia pracowników samorządowych, zasad naboru, pozycji pracodawców samorządowych czy wreszcie praw i obowiązków stron stosunku pracy, w tym ocen okresowych czy czasu pracy. W artykule podkreśla się poszerzenie sfery autonomii jednostek samorządowych, które uzyskały większe możliwości w zakresie kształtowania polityki kadrowej oraz poziomu wynagrodzeń. Autor omawia przyjęte w ustawie modele zatrudnienia pracowników samorządowych, oceniając ich przydatność z punktu widzenia celu, jakim jest budowa nowoczesnych i sprawnych struktur administracji publicznej.

The New Law on Local Government Employees
The purpose of this article is to present the new law concerning local government employees. The law came into force on 1 January 2009. The legislator retains the separate status for these employees who are engaged in carrying out duties of a public nature. However, taking into account the needs of efficiency and flexibility, some new regulations have been introduced included the following: the removal of the nomination act from the list of employment relationship sources, the modifications within the procedure connected with engaging new employees or the modifications in the process of the evaluation of public servants. The list of basic duties and rights remains almost unchanged. The new law is more flexible than the previous one. It limits the role of the government and extends the independence of employers who can partially regulate such issues as the requirements for candidates or principles of remuneration. Unfortunately, some regulations are unclear or ambiguous which may cause interpretational problems.

Jarosław Marciniak

Prawa pracownika jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k.
Celem artykułu jest określenie przedmiotu ochrony z art. 218 § 1 k.k. Przepis ten ani żaden inny przepis kodeksu karnego nie zawiera katalogu praw, których naruszenie może skutkować penalizacją. Konieczne jest zatem sięgnięcie do praw pracownika określonych w Konstytucji RP i kodeksie pracy. Należy podkreślić, że nie ma zamkniętego katalogu praw pracownika wynikających ze stosunku pracy. Nie jest więc możliwe precyzyjne wskazanie wszystkich uprawnień pracowniczych. Jedynie część z praw pracowniczych wynika wprost z treści przepisów. Brak taksatywnego wyliczenia takich praw jest związany z postępującym rozwojem stosunków pracy, zmianą stosunków społecznych, pojawianiem się nowych instytucji prawnych, np. pracodawca użytkownik, mobbing, telepraca. Szerokie i niedostatecznie skonkretyzowane określenie strony przedmiotowej występku z art. 218 § 1 k.k. narusza jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, a mianowicie zasadę nullum crimen sine lege. Ustawodawca nie może wymagać od obywatela uświadomienia sobie zakresu zakazu karnego i przestrzegania go, jeżeli sam nie jest w stanie określić wyraźnie jego granic. Zdaniem autora, de lege ferenda należałoby postulować zawężenie zakresu penalizacji naruszenia praw pracownika jedynie do praw wyraźnie, precyzyjnie i konkretnie sformułowanych w aktach prawnych rangi ustawowej, w szczególności w kodeksie pracy.

The Rights of the Employee as the Object of Protection on the Power of Art. 218 § 1 of the Penal Code
The paper attempts to determine the object of protection on the power of art. 218 § 1 of the Penal Code. Neither the above-mentioned regulation nor any other one included in the Penal Code contains a catalogue of laws whose violation may result in penalization. On account of this it becomes indispensable to refer to the rights of the employee defined in the Constitution of the Republic of Poland, as well as mentioned in the Labor Code. It should be noticed that there is no closed catalogue of the rights of the employee that would result from the nature of the employment. It is not possible to precisely determine all the rights held by the employee. It is only a part of them that are determined directly by the content of the regulations. The lack of taxative listing of such rights is connected with a progressing development of work relations, with a change in social relationships, and also with the appearance of new legal institutions and phenomena, e.g. employer-user, mobbing, tele-work. The too broad and insufficiently concrete determination of the object of the crime referred to in Art. 218 § 1 of the Penal Code violates one of the fundamental principles of a democratic law-abiding state, that is the one of nullum crimen sine lege. The law-maker can not demand that the citizen should be aware of the scope of the penal prohibition, or abide by it, if they are themselves unable to clearly delineate its limits. It should be postulated, de lege ferenda, that the scope of penalization of violation of the employee's rights should be narrowed solely to those clearly, precisely and concretely formulated in legal laws of the rank of parliamentary acts, particularly those contained in the Labor Code.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (zasada równego traktowania pracowników - cd.)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2008

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Grupowe zwolnienia a umowa na czas określony

The Collective Redundancies and Fixed-Term Employment Contract

Wojciech Ostaszewski Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18 marca 2008 r. (II PZP 2/08) w sprawie stosowanie art. 177 par. 1 k.p.

Gloss to the Ruling of the Supreme Court of March 18, 2008 in the Matter of Application of Art. 177 § 1 of the Labour Code

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Czas pracy (2)

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 17 z 2 lutego 2009 r. do numeru 33 z dnia 28 lutego 2009 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 marca 2009 r.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł