Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 03/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2010 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Walerian Sanetra


Źródła europejskiego prawa pracy po zmianach traktatowych
Zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony dotyczą między innymi systemu źródeł europejskiego prawa pracy. Znalazło w nich wyraz dążenie do podniesienia znaczenia dialogu społecznego i umów zbiorowych zawieranych przez partnerów społecznych na poziomie unijnym. Została wyróżniona kategoria aktów ustawodawczych, zaś obok tego wprowadzono nowe kategorie aktów prawnych, a mianowicie rozporządzenia, dyrektywy i decyzje delegowane oraz akty prawne wykonawcze. Liczba rodzajów aktów pochodnego prawa unijnego wyraźnie zatem wzrosła, prowadząc do dodatkowego skomplikowania i niejasności w całym systemie prawa unijnego. Zaciemnieniu uległa także hierarchia aktów tego prawa, co z pewnością utrudni prawidłowe ich rozumienie i stosowanie w praktyce.

Sources of European Community Labour Law Following Changes in the Lizbon Treaty
Changes introduced by the Lizbon Treaty impact, among others, the system of European Community Labour Law sources. The changes reflect the aspiration to raise the importance of social dialogue and collective agreements between social partners at the Community level. A category of legislative acts was distinguished, and in parallel, new categories of legal acts were implemented, namely regulations, directives, delegated acts, and legal implementing acts. Thus, the number of types of Community secondary law acts increased significantly, which leads to further complication and ambiguity of the whole Community legal system. Also, the hierarchy of legal acts of the said law has become more unclear, which will certainly hinder their correct interpretation and practical application.

Studia i opracowania

Przemysław Kuźma


Jakie zmiany w wojskowym systemie emerytalnym?
Przedmiotem artykułu są proponowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej zmiany w wojskowych przepisach emerytalnych. Omówienie projektowanych zmian zostało poprzedzone krótkim rysem historycznym wojskowego systemu emerytalnego oraz przedstawieniem najistotniejszych argumentów przemawiających za wyodrębnieniem tego systemu. Ponadto, odnosząc się do wskazywanych w literaturze przedmiotu czynników wymuszających zmiany w systemach emerytalnych, autor ocenił ich oddziaływanie na regulacje prawa emerytalnego żołnierzy zawodowych. Zapowiadane zmiany dotyczę przede wszystkim wydłużenia wysługi lat koniecznej do nabycia uprawnień emerytalnych, przyjęcia jako podstawy wymiaru świadczenia średniego uposażenia z ostatnich dwunastu miesięcy służby oraz faktyczne obniżenie minimalnej emerytury. Oceny proponowanych zmian dokonano w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego oraz w kontekście ewentualnych skutków dla zainteresowania zawodową służbą wojskową. Rozważa się także możliwości innych rozwiązań, odwołując się do przykładów z innych krajów. Autor wskazuje, że zmiany w prawie emerytalnym powinny być skorelowane z przepisami pragmatyki służbowej zawierającymi podstawy zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, a termin wprowadzenia znowelizowanych przepisów powinien się zbiegać w czasie z zakończeniem procesu profesjonalizacji i przemian organizacyjnych w armii.

New Changes in Military Retirement System?
The content of the article are changes in regulations of military retirement system which are proposed by Minister of National Defence. Discussion of changes is preceded short historical outline of military retirement system and presentation the most important arguments which appeal to separation of this retirement system. Additionally, to refer to indicated factors in literature of subject which extort changes in retirement systems, author has judged influence of its on regulations of military retirement system. Declare changes mainly relate to extension years of service what is necessary for acquire retirement's rights, admission as a grounds average dimension of payments from latest twelve month and real reduction of minimal retirement pension. Judgment of proposed changes had been realized as the law now stands and in view of eventual effects to excite interest of military service. It's also considered the possibility of other solutions with references to examples from other country. Author indicate that changes in retirement's law should be correlated with regulations of official pragmatism which include grounds of exemption from military service and the term of amended regulations should coincide with the end of transformation in army.

Wykładnia i praktyka

Joanna Unterschütz, Ewa Podgórska-Rakiel


Rady pracowników po nowelizacji - wybrane zagadnienia
Dokonana 22 maja ub. r. nowelizacja ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji była konieczna w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca 2008 r. Ustawodawca zdecydował się na najprostsze rozwiązanie, to jest uchylenie zakwestionowanych przez Trybunał przepisów i pozostawienie jednego, jakie skutki spowodują te zmiany w praktyce tworzenia rad pracowników: czy doprowadzą do ich stopniowego zaniku, czy też zapoczątkują proces umacniania się i rozszerzenia kompetencji tego niezależnego od związków zawodowych organu przedstawicielskiego, a także czy przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie było jedynym możliwym, zwłaszcza w świetle acquis communautaire.

Works Councils and the Act Information and Consultation of Employees After Amendments - Selected Issues
The amendments introduced to the act on information and consultation of employees was necessary in the view of the Constitutional Court judgement of July 2008. The legislator has chosen the simplest solution possible by derogating all provisions questioned by the tribunal and leaving only one procedure to create works council - by employees' election. It is now possible to foresee whether it leads to gradual atrophy of works councils or does it induce a process of strengthening and widening of competence of this representatives body fully independent and detached from trade unions. At the same time it is worth considering if the solution chosen by the legislator was the only possible one, especially in the light of acquis communautaire.

Małgorzata Zając


Spółka partnerska jako pracodawca
Definicja pracodawcy, sformułowana w art. 3 k.p., w praktyce może wywoływać wiele trudności w określeniu podmiotu, któremu przysługuje status pracodawcy. Sytuacja taka ma zwłaszcza miejsce, gdy podmiotem zatrudniającym są jednostki organizacyjne, a do takich jednostek należy spółka partnerska. Autorka podejmuje próbę wyjaśnienia statusu samej spółki, partnerów oraz spółki i partnerów łącznie w ramach stosunku pracy. Po przedstawieniu genezy i charakterystyki spółki partnerskiej autorka wskazuje, kto w spółce partnerskiej ma zdolność zatrudniania pracowników i dokonywania czynności wywołujących skutki prawne w stosunku do pracowników. Zasady ponoszenia odpowiedzialności są istotne zarówno dla pracowników, jak i partnerów - stąd nie mogą być pomijane przy rozważaniach na temat spółki partnerskiej jako pracodawcy.

Limited Liability Partnership as an Employer
Article 3 Labor Code contains a definition of a employer. Qualification an entity as an employer may cause some difficulties in practice. There is such a situation especially when an organizational unit becomes an employer. One of organizational units is a limited liability partnership. In this article the Author tries to explain a status of a limited liability partnership, partners, and partnership together with partners within relation under labor law. After a description of origins and features of a limited liability partnership the Author considers who in the partnership has a capacity to employ and to do effective legal actions with the employees. Liability rules are very important to employees and partners as well -therefore they cannot be omitted while considering a limited liability partnership as a employer.

Eliza Maniewska


Przegląd uchwał Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych za 2009 r.
Autorka prezentuje wszystkie uchwały Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych, które zapadły w 2009 r. Artykuł zawiera również ich omówienia sporządzone na podstawie uzasadnień.

The Review of the Labour Cases Resolutions of the Supreme Court Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber in the 2009
The author introduces all labour cases resolutions of the Supreme Court Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber reached in the year 2009. The article also includes reviews made on the basis of their justifications.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (międzynarodowe stosunki pracy)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2008

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Przemysław Ciszewski


Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 listopada 2006 r. (II UK 101/06) dotyczącego wypadku w drodze do miejsca świadczenia pracy

Comment to the Supreme Court's Judgement of November 26th, 2006 Concerning the Accident on the Way to the Place Where the Work is Performed

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Odwołanie z funkcji dyrektora szkoły a rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Urlop dla poratowania zdrowia a urlop macierzyński

Konsultacje i wyjaśnienia

Wynagrodzenia pracowników

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 14 z 1 lutego 2010 r. do numeru 29 z 26 lutego 2010 r.

Wskaźniki i składki ZUS

według stanu na 1 marca 2010 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł