Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 03/2011

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

SPIS TREŚCI
 
Krzysztof Stefański
Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w administracji
16 grudnia 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013. Prezydent RP Bronisław Komorowski 7 stycznia 2011 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności tej ustawy z Konstytucją. Oczekując na orzeczenie Trybunału, warto – ze względu na wagę i charakter ustawy - poddać analizie cel oraz niektóre zawarte w niej rozwiązania.
The Act on Rationalization of Employment in the Administration
On 16th December 2010 Polish parliament passed the Act on rationalization of employment in the administration. The law was challenged before the Constitutional Court by the President. The new regulation comes down to having to lay off about 10% of officials. The author of the article examines the new law, criticizing its provisions and pointing to the non conformity with the constitutional principle of law and the need to ensure a professional fair, impartial and politically neutral discharge of the State obligations by the corps of civil servants.
 

Studia i opracowania
Lidia Bucka
Prawnokarna ochrona prawa do informacji i konsultacji na przykładzie art. 39 pkt 1 ustawy o europejskich radach zakładowych
Artykuł jest poświęcony analizie wykroczeń z art. 39 pkt 1 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych. Autorka stawia tezę, że ich rodzajowym przedmiotem ochrony jest prawo pracowników do informacji i konsultacji. Podejmuje próbę określenia znamion strony przedmiotowej i podmiotowej oraz podmiotu wskazanych wykroczeń. Formułuje wniosek, że wady zastosowanej przez prawodawcę techniki legislacyjnej, w szczególności naruszenie zasady określoności czynu, nie prowadzą do realnej i skutecznej ochrony wyróżnionego przez nią dobra prawnego, i postuluje podjęcie interwencji ustawodawczej zmierzającej do poprawienia aktualnego stanu.
Legal and Penal Protection of the Right of Employees to the Information and Consultation
This paper analyzes petty offences under Article 39, point 1 of the Law of 5 April 2002 on European Works Council. The author hereof advances the theses that it is the right of employees to the information and consultation, which marks the type of an object protected as far as the said offences are concerned. The author attempts to define both aspects of the offences as to the doer and as to the deed, and doers. The author then concludes that defects in the legislative technique applied by the legislator, these including in particular the principle of the offence legality, do not allow for real and effective protection, and calls for legislative improvement intervention.


Paulina Wysocka, Aneta Tyc
Pierwsze Seminarium Szubertowskie. Sprawozdanie
Seminarium przypomniało życie i twórczość Profesora Wacława Szuberta. Wiele uwagi poświęcono nie tylko zasługom Profesora Szuberta w porównawczej i historycznej analizie rozwiązań prawnych, ale także jego niezwykłej wytrwałości w obronie swoich poglądów oraz ich aktualności, pomimo głębokich przemian społeczno-gospodarczych, które miały miejsce. Odwołując się do rozległych badań W. Szuberta z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i polityki społecznej – Seminarium było okazją do dyskusji na temat współczesnych problemów pojawiających się w wymienionych dziedzinach.
The Report From the First Seminar Dedicated to Professor Wacław Szubert
The Seminar served to remind us of Professor Wacław Szubert`s life and work. Much attention was devoted not only to Professor`s considerable merits of comparative and historical analysis of legal regulations but also to his remarkable persistence in protecting his views and to their widespread currency, notwithstanding profound social and economic changes, which were taking place. Referring to Wacław Szubert`s extensive research into labour law, social insurace and social policy – the Seminar was an occasion to discuss the contemporary problems arising in mentioned fields.


Wykładnia i praktyka
Jacek Borowicz
Wykonujący wolny zawód jako pracodawca w rozumieniu art. 3 k.p.
Autor zwraca uwagę, że zagadnienie wykonywania wolnego zawodu w ramach stosunku pracy nie wyczerpuje zakresu możliwych powiązań pomiędzy takim zawodem a sferą prawa pracy. Interesującym aspektem wykonywania wolnego zawodu jest również sytuacja, w której jego wykonawca będzie występował w roli pracodawcy w rozumieniu art. 3 k.p. Autor stawia tezę, że w świetle obowiązującego polskiego ustawodawstwa dwa rozważane przez niego przypadki: 1) zatrudnianie przez wykonawcę wolnego zawodu personelu pomocniczego, administracyjno-biurowego, oraz 2) zatrudnienie przez niego innego wykonawcy tego samego wolnego zawodu, należy - co do zasady - uznać za dopuszczalne. Jednak sytuacja prawna takiego pracodawcy będzie się kształtować w sposób szczególny.
A Person Practising Self-Employed Profession as Employer Within the Meaning of Article 3 of Labour Code – Background
In the following atricle the author notes that the controversy raising question of admissibility of practising self-employed profession under the employment relationship does not exhaust the range of potential connections between such a profession and the field regulated by labour law. The interesting aspect of performing self-employed profession is when the contractor shall act as employer within the meaning of Article 3 of Labour Code. A situation like this shall be evaluated both from the perspective of the very notion ‘self-employed profession’ as well as specific rules regulating its practice. The lack of normative definition of self-employed profession brings about various typological approaches to it and causes a debate whether to define other particular occupations as ‘self-employed professions’. Some characteristics prescibed to self-employed profession commonly include personal and independent character of its performance. On the basis of presented ideas the author argues that, as Polish law currently stands, two following situations shall be regarded as admissible. Firstly, when the self-employed professional employs associated, administrative personnel, and, secondly, when he employs other contractor of the same self-employed profession. Beyond any doubt, the legal situation of this employer shall be of particular nature. He shall be under a number of obligations stipulated both by the provisions of labour law and, additionally, by regulations defining the ways of performing some particular self-employed professions.


Michał Raczkowski
Pojęcie konkurenta pracodawcy
Prawo pracy nie wypracowało samodzielnego rozumienia zjawiska konkurencji. Powstaje zatem pytanie: kogo można uznawać za konkurenta pracodawcy? O ile prawo gospodarcze, które posługuje się tym terminem, odnosi się z zasady do przedsiębiorców, o tyle prawo pracy obejmuje zatrudnienie pracownicze tak w sferze działalności gospodarczej, jak i poza nią. Ten oraz kilka innych interesujących aspektów związanych z pojęciem konkurenta pracodawcy są przedmiotem rozważań autora.
Employer’s Competitor
Labour law has not established an independent definition of competition. It does, however, use this term in the regulation of non-competition clause (art. 1011–1014 of the Labour code). The author attempts to present possible meanings of ths term (basing on both legal and language definitions) and present other aspects of being employer’s competitor.


Bartosz Murak
Problem dyskryminacji płacowej przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
Artykuł przybliża konstrukcje prawne prac interwencyjnych i robót publicznych jako elementów systemu aktywnych instrumentów rynku pracy. W perspektywie wyżej wymienionych uregulowań prawnych z zakresu promocji zatrudnienia autor wskazuje na realne zagrożenie dyskryminacją płacową osób zatrudnionych na subsydiowanych przez państwo stanowiskach pracy. Znaczenie tego problemu – pogłębiającego społeczne wykluczenie bezrobotnych, a więc istotnego także z punktu widzenia polityki społecznej – może w najbliższym czasie zdecydowanie wzrosnąć. Podstawą tego wzrostu może być nie tylko ogólna reorientacja polityki zatrudnienia w kierunku większego wykorzystania aktywnych instrumentów rynku pracy, ale także i jednorazowe działania ustawodawcy podjęte chociażby w związku z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Autor przedstawia propozycje zapobiegania zjawiskom dyskryminacji oraz sposoby dochodzenia przez osoby dyskryminowane swoich uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego, a także prezentuje możliwe kierunki rozwiązań legislacyjnych.
The Problem of Salarian Discrimination at Intervention and Public Works
The article deals with the legal constructions of intervention and public works as the elements of the system of labour market active instruments. In the perspective of legal regulations mentioned above, and concerning employment promotion, the author points to the real danger of salarial discrimination of the people occupying the posts subsidized by the state. The significance of this problem – intensifying the social exclusion of the unemployed, hence crucial also from the perspective of social policy – can grow dramatically in the near future. The basis of this growth may be not only general reorientation of the employment policy towards wider use of the active labour market instruments, but also single actions of the legislator, like at least an attempt to eliminate the effects of 2010 flood. In conclusion the author presents the proposals of preventing the discrimination phenomenon, as well as the ways of vindicating the rights by the people discriminated, on the strength of currently binding legal status, and brings forward possible directions of legislative solutions.


Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek
The Prohibition of Age Discrimination

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Koszty za czynności adwokata w sprawie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę
The Fees Connected With Barrister's Actions in the Matter of the Compensation in the Case Where the Employer Terminate an Employment Relation in Breach of the Law
 

Skutki naruszenia przez pracodawcę obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika
The Consequences of the Breach of the Duty (Obligation) to Keep a Record of the Employee's Working Time by the Employer
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Wynagrodzenie za pracę
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Rodzicielstwo – wybrane zagadnienia
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 20 z 28 stycznia 2011 r. do numeru 40 z 24 lutego 2011 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 marca 2011
 
Felieton

FELIETON

 

„Umowy śmieciowe”?

Przepisy prawa pracy przewidują różne formy elastycznego zatrudnienia, czyli zatrudnie­nia odbiegającego od standardu umowy na czas nieokreślony. Chodzi tu w szczególności o wykonywanie pracy na podstawie umów terminowych, o zatrudnienie tymczasowe czy też o telepracę. Celem owych elastycznych form zatrudnienia jest stworzenie ram dla moż­liwości angażowania zawodowego pracowników w okolicznościach dynamicznie zmieniają­cych się warunków społeczno–ekonomicznych określających zapotrzebowanie na pracę, czy też zmian techniczno–technologicznych i organizacyjnych, w których praca skooperowana może być świadczona. Są więc one odpowiedzią na obiektywne zapotrzebowania.

Jest oczywiste, że elastyczne formy zatrudnienia, których istota polega na rozluźnieniu tradycyjnego paradygmatu pracy w ramach stosunku pracy opartego na umowie na czas nieokreślony, stwarzają pokusę ich nadużywania w celu zmniejszenia bezpośrednich czy też pośrednich kosztów zatrudnienia. W największym stopniu dotyczy to angażowania pracow­ników na podstawie umowy na czas określony, dlatego też w kodeksie pracy wprowadzono w art. 251 unormowania prawne, które mają przeciwdziałać nadużywaniu umów na czas określony w celu obejścia rygorów wynikających z zatrudnienia na czas nieokreślony. Są one odpowiedzią na konieczność aplikacji na grunt prawa polskiego dyrektywy 99/70 z 28 czerwca 1999 r. w sprawie Porozumienia Ramowego dotyczącego pracy na czas określony zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC. Dyrektywa ta zawiera rozwiązania prawne mają­ce zapobiegać nadużyciom umowy na czas określony. W tym celu państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wprowadzić regulacje zapobiegające owym nadużyciom, wyko­rzystując co najmniej jeden z następujących środków prawnych:

§  obiektywne powody uzasadniające odnowienie takich umów

§  maksymalną łączną długość kolejnych umów o pracę na czas określony,

§  liczbę odnowień takich umów.

Zgodnie z art. 251 k.p. zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równo­znaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony na nastę­pujące po sobie okresy, o ile przerwa pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca. Reguła ta nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych:

§  w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

§  w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Porównując nasze regulacje z wymogami dyrektywy 99/70, wypada stwierdzić, iż aplikują one w pełni jej wytyczne, wykorzystując obiektywne powody uzasadniające odnowienie umów na czas określony oraz liczbę odnowień takich umów.

Trudno więc zrozumieć, dlaczego ostatnio w debacie publicznej pojawił się termin „umo­wy śmieciowe” stosowany w odniesieniu do podstaw legalnego, elastycznego zatrudnienia, zwłaszcza umowy na czas określony. To dyskredytujące określenie jest poniżające nie tyl­ko dla pracowników pracujących w ramach elastycznego zatrudnienia, lecz podważa także autorytet państwa stanowiącego prawne ramy takiego zatrudnienia. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że temat „umów śmieciowych” jest elementem nadchodzącej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje się, że lepiej byłoby się zająć źródłami mizerii, która prowadzi do patologii w społecznych stosunkach pracy. Jestem przekonany, że niezależnie od tego, która siła polityczna dojdzie do władzy po jesiennych wyborach parla­mentarnych, elastyczne formy zatrudnienia nie zostaną zlikwidowane, a temat ich likwidacji zostanie zamrożony do następnej elekcji.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł