Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 03/2018

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 03/2018

Plik do pobrania

 

Spis treści/Content list

 

Eliza Maniewska, Uniwersytet Warszawski

e-mail: e.maniewska@wpia.uw

O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka

 

Maciej Jakub Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

e-mail: maciej.zielinski@amu.edu.pl

Zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej a strategia i perspektywy jej ratyfikacji

 

Autor omawia zobowiązania wynikające z art. 12 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS) w kontekście możliwych strategii i oceny perspektywy jej ratyfikacji przez Polskę. Wskazuje, że w razie ratyfikowania art. 12 ZEKS niezbędne może stać się wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie odnoszącym się do świadczeń dla bezrobotnych oraz świadczeń emerytalnych. Zdaniem autora powinien to być istotny czynnik wpływający na decyzję w sprawie ratyfikacji art. 12 ZEKS bądź wypowiedzenia art. 12 Europejskiej Karty Społecznej, co w razie rezygnacji z tego pierwszego będzie niezbędne dla związania się postanowieniami ZEKS.

 

Słowa kluczowe: zobowiązania, ratyfikacja, Zrewidowana Europejska Karta Społeczna.

 

Obligations resulting from Article 12 of the Revised European Social Charter and the strategy and prospects for its ratification

 

The article discusses obligations resulting from Article 12 of the Revised European Social Charter in the light of possible strategies for its ratification by Poland and assessment of the prospects there of. Considerations contained herein show that in the event of ratification of Article 12 of the Revised European Social Charter, it may be necessary to introduce changes with respect to legislation on unemployment benefits and retirement benefits. It should an important factor when deciding on the ratification of Article 12 of the Revised European Social Charter or denunciation of Article 12 of the European Social Charter. which – in the event of resignation from the ratification of the former – will be necessary for Poland to be bound by the the Revised European Social Charter.

 

Keywords: obligations, ratification, Revised European Social Charter.

 

Bibliografia/References
Council of Europe. (1973). The European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions III. Strasbourg: Council of Europe.
Council of Europe. (1995). European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions I, 1969–1970. Strasburg: Council of Europe.
Council of Europe. (1997). The European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions XIII-4. Strasburg: Council of Europe.
Council of Europe. (1998). The European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions IV. Strasburg: Council of Europe.
Council of Europe (1998a). The European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions XIV-1. Strasburg: Council of Europe.
Council of Europe. (2003). European Social Charter — European Committee of Social Rights — Conclusion XVI-2. Strasburg: Council of Europe.
Council of Europe. (2014). European Social Charter. Committee of Independent Experts. Conclusions XX-2. Strasburg: Council of Europe, www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7898/1/1/GeneralIntoXX2_en.pdf (21.07.2017).
East, R. (1999). Social Security Law. Londyn.
European Commission. (2015). The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States. European Commission, ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf (23.07.2017).
Grabowski, A. Gizbert-Studnicki, T. (1995). Normy programowe w Konstytucji. W: J. Trzciński (red:), Charakter i struktura norm Konstytucji. Warszawa.
Jakubowska, I. (2017). Strategia ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej: błyskawiczna operacja czy długi marsz? Monitor Prawa Pracy, (6).
Jończyk, J. (1995). Europejska Karta Społeczna. Artykuł 12 Europejskiej Karty Społecznej — problemy europejskiej integracji, Materiały Informacyjne ZUS, (7).
Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków.
Kaczyński, L. (1986). Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5–6).
Kolasiński, K. (1969). Pojęcia i kryteria rozróżniania form zabezpieczenia społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).
Księżopolski, M. (1990). Zabezpieczenie społeczne. W: J. Auleytner (red.), Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Warszawa.
Lyon-Cean, G. (1955). Manuel de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale. Paryż.
Majkowska-Szulc, S. Zieleniecki, M. (2012). W: S. Majkowska- Szulc, M. Tomaszewska, M. Zieleniecki, Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej. Tom XX. Warszawa.
Matey, M. (1993). Europejskie prawo pracy. W: R. Blanpain, M. Matey, Europejskie prawo pracy w polskiej perspektywie. Warszawa.
Matey, M. (1997). Praca i polityka socjalna w regulacjach europejskich. W: M. Matey (red.), Nowy ład pracy w Polsce i w Europie. Warszawa.
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. (2016). Sprawozdanie z działań podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w celu realizacji postanowień Europejskiej Karty Społecznej. Artykuły: 3, 11, 12, 13, 14, za lata 2012–2015, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/2016/XVI%20sprawozdanie%20PL.pdf (25.08.2017).
Ostaszewski, W. (2012). W: M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), Społeczne ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Komentarz. Legalis.
Samuel, L. (1997). Droits sociaux fondamentaux. Jurisprudence de la Charte Sociale européenne. Editions du Conseil de l'Europe.
Schulin, B. (1993). Techniken und Instrumente der sozialen Sicherung. W: B. Baron v. Maydell, E-M. Hohnestein, Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Fragen und Lösungsansätze. Colloquium des Max-Planck-Instituts für ausländisches und international es Sozialrecht, München in Tutzing vom 1–12.02.1993. Berlin.
Szpor, G. (2003). Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego. W: System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe. Warszawa.
Świątkowski, A.M. (2000). Europejskie prawo socjalne, t. I. Warszawa.
Świątkowski, A.M. (2006). Zrewidowana Europejska Karta Społeczna — perspektywy ratyfikacji. Monitor Prawa Pracy — dodatek, (2).
Uścińska, G. (2005). Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie. Warszawa.
Valticos, N. (1970). La Charte sociale européenne; son contenu, le controle de son application. Droit Sociale, (26).
Vandamme, F. (1994). La révision de la Charte sociale européenne. Revue International du Travail, (5–6).
Wantoch-Rekowski, J. (2014). System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Warszawa.
Zacher, F. (1988). Sozialversicherung, soziale Sicherheit, Handwörterbuch der Versicherung. Karlsruhe.
Zieleniecki, M. (2005). Prawo do zabezpieczenia społecznego. Gdańskie Studia Prawnicze, (XIII).

 

Studia i opracowania

 

Marta Gąsiorek, Uniwersytet Jagielloński

e-mail: marta.gasiorek@student.uj.edu.pl

Pojęcie pracownika w nauce społecznej Kościoła

 

Autorka przestawia koncepcję postrzegania pracy ludzkiej, a w szczególności osoby pracownika, jako podmiotu pracy, z perspektywy nauczania społecznego Kościoła. Centralna zasada katolickiej nauki społecznej głosi, że pracy nie można traktować jako towaru oferowanego na rynku, który wyznacza jej cenę, gdyż jest ona bezpośrednim działaniem osoby ludzkiej i z tego względu podlega ocenie według zasad sprawiedliwości i słuszności, a tym samym z punktu widzenia społecznej roli, jaką odgrywa. W katolickiej nauce społecznej i wypracowanych przez nią rozwiązań, a przede wszystkim zdefiniowanych wartości istotnych dla świata ludzi pracy, na które niewątpliwie powoływano się w trakcie prac przygotowawczych nad Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r., można zatem odnaleźć fundamentalne wartości związane z rolą pracy w życiu człowieka i społeczeństwa, które pozwalają na ustalenie istoty prawa pracy i których realizacja jest zasadniczym elementem dobra wspólnego, a więc celem zarówno państwa jak i samego prawa pracy. Zdaniem autorki nie da się wyjaśnić racjonalności i aksjologii szeregu regulacji prawa pracy, w szczególności tych rangi ustawowej, w inny sposób jak poprzez rozpatrywanie pracy w kontekście dobra wspólnego.

 

Słowa kluczowe: pracownik, godność człowieka pracującego, wartość pracy ludzkiej, nauka społeczna Kościoła, dobro wspólne.

 

Employee in the light of Church’s social doctrine

 

The author presents concept of perceiving human work, in particular the employee, as an entity in work, from a perspective of Church’s social doctrine. The main principle of Catholic social teaching states that the work should not be treated as goods, offered on the market, which prices it, because it is a direct action of human person and therefore shall be assessed according to the principles of justice and equity, and thus from a point of view of the social role that plays. In the Catholic social teaching and developed solutions, and first of all defined intrinsic values for the world of working persons, to which undoubtedly referred in preparatory works on the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, it is possible to find the fundamental values associated with a role of work in the human life and society, which enables to determine the substance of labor law, and which implementation is a fundamental element of common good, hence purpose of the State and labor law. According to the author, it is impossible to explain the rationality and axiology of the number of labour law regulations, in particular those of statutory rank in other way than considering the work in the context of common good.

 

Keywords: employee, human dignity, value of human work, Church’s social doctrine, common good.

 

Bibliografia/References
Bartnik, Cz. (1977). Teologia pracy ludzkiej. Warszawa: PAX.
Borutka, T. (2007). Wielowymiarowość ludzkiej pracy. W: J. Mazur (red.), Praca kluczem polityki społecznej: materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II (61–66). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Buttiglione, R. (1993). Chrześcijaństwo a demokracja. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Dec, I. (1983). Elementy antropologiczne w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. W: J. Krucina (red), Jan Paweł II. Laborem exercens. Powołany do pracy (281–290). Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Dudek, D. (2009). Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Fel, S. Kupny, J. (2007). Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
Gałdziński, Z. (1983). Humanizacja pracy ludzkiej w encyklice. W: J. Krucina (red), Jan Paweł II. Laborem exercens. Powołany do pracy (267–279). Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Hauser, R. Niewiadomski, Z. Wróbel, A. (2015). System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Jan Paweł II, Laborem exercens (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2 (161–209). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Jan Paweł II, Centesimus annus (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2 (363–421). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (303–360). Rzym-Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Jan XXIII, Pacem in terries (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (361–401). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Jarocki, S. (1964). Katolicka nauka społeczna. Paris: Société d'éditions internationales.
Jedynak, W. (2013). Wartość ludzkiej pracy w społecznej nauce Kościoła katolickiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (33), 188–196.
Kampka, F. (1990). Istota związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Katechizm Kościoła katolickiego. (2009). Poznań: Pallottinum.
Klose, A. (1995). Katolicka nauka społeczna w zarysie. Tarnów: BIBLOS.
Kondziela, J. (1987). Osoba we wspólnocie. Z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej. Katowice: Księgarnia św. Jacka.
Leon XIII, Rerum nowarum (1996). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (63–92). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Lubaszka, S. (2003). Wartości humanistyczne i społeczne pracy ludzkiej. Seminare. Poszukiwania naukowe, (19), 221–230.
Majka, J. (1988). Chrześcijańska myśl społeczna. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
Majka, J. (1986). Rozważania o etyce pracy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
Mazurek, F.J. (1991). Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Mazurek, F.J. (1987). Prawa ludzi pracy w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. W: J. Gałkowski (red), Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarz (167–185). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Mazurek, F.J. (1993). Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Michalski, M. (2005). Człowiek, praca, kultura: o kulturowym wymiarze pracy ludzkiej. Poznań: Wyd. Poznańskie.
Papieska Rada Iustitia et Pax (2005). Kompendium nauki społecznej Kościoła. Kielce: Jedność.
Pater, J (2001). Prawa ludzi pracy w nauczaniu Kościoła. Łódzkie Studia Teologiczne, (10), 115–122.
Piechowiak, M. (2012). Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego. Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, XL, Monografie Konstytucyjne, (2).
Pius XI, Quadragesimo anno (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (105–146). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Pius XI, Divini redemptoris (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (169–200). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w dniu Zielonych Świąt 1 czerwca 1941 roku (1996a). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (245–258). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w wigilię Bożego Narodzenia 1942 roku (1996b). W: M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski (red.), Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 1 (259–277). Rzym–Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Piwowarczyk, J. (1963). Katolicka etyka społeczna. t. II. Londyn: Veritas.
Reda-Ciszewska, A. Włodarczyk, M. (2014). Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła II. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Schasching, J. (1998). Katolicka nauka społeczna o pracy. Communio, 18, (6/108), 102–112.
Sieg, J. (1973). Praca zawodowa jako wyraz wiary chrześcijanina obecnego w świecie. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, (6), 33–41.
Skorowski, H. (1996). Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodarczej i politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Sztachta, B. (2004). Słownik społeczny. Kraków: WAM.
Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Sobczyk, A. (2017). Państwo zakładów pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Strzeszewski, Cz. (1958). Definicja pracy ludzkiej. Zeszyty Naukowe KUL, (1), 52–69.
Strzeszewski, Cz. (1978). Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
Strzeszewski, Cz. (1978a). Praca ludzka. Zagadnienia społeczno-moralne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Weron, E. (1980). Teologia życia wewnętrznego ludzi świeckich. Poznań–Warszawa: Pallottinum.
Zwoliński, A. (1992). Katolicka nauka społeczna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

 

Wykładnia i praktyka

 

Mikołaj Rylski, Uniwersytet Szczeciński

e-mail: mikolaj.rylski@usz.edu.pl

Pracodawca jako płatnik składek za zleceniobiorców swego kontrahenta (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) - cz. 1

 

Przedmiotem artykułu jest ocena słuszności oraz poprawności dominującego aktualnie w orzecznictwie i literaturze poglądu, w myśl którego to pracodawca jest płatnikiem składek za pracowników, którzy wykonują na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią. Artykuł został podzielony na dwie części. Pierwsza koncentruje się na ukazaniu praktycznych konsekwencji takiego rozumienia art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dla interesów majątkowych pracodawcy oraz dla całego systemu prawnego. W drugiej części, która będzie opublikowana w następnym numerze PiZS, zostanie przeprowadzona krytyka najpopularniejszych argumentów podawanych na poparcie powyższej koncepcji oraz zaprezentowane racje przemawiające za przyjęciem odmiennego poglądu, w myśl którego to podmiot wypłacający pracownikowi wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej powinien być płatnikiem składek z tytułu tej więzi prawnej.

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, płatnik składek, trójkąt umów, ubezpieczenie pracownika, składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Employer as a contribution payer for contractor’s contractors. (art. 8 ust. 2a u.s.u.s.). Polemical remarks - part 1

 

The subject of this article was to assess the validity and correctness of the view currently prevailing in the judicature and literature, according to which the employer is a payer of contributions for employees who perform work for him under a civil-law agreement concluded with a third party. The article is divided into two parts. The first part focuses on showing the practical consequences of such an understanding of art. 8 ust. 2a u.s.u.s. for the employer's property interests and for the entire legal system. In the second part, the most popular arguments presented in support of the above concept were criticized and arguments were presented for adopting a different view, according to which the entity paying the employee remuneration under a civil law contract should be a contribution payer for this legal relationship.

 

Keywords: social insurance, contribution payer, contract triangle, employee insurance, social security contributions.

 

Bibliografia/References
Jędrasik-Jankowska, I. (2011). Konstrukcja uznania za pracownika w prawie ubezpieczenia społecznego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków.
Koczur, S. (2013). Beneficjent pracy jako kryterium objęcia systemem ubezpieczeń społecznych. Monitor Prawa Pracy, (7).
Kubot, Z. (2013). Uznanie za pracownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).
Prusinowski, P. (2011). Obowiązek zapłaty składek a definicja pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych. Monitor Prawa Pracy, (6).
Ślebzak, K. Kosonoga, J. (2016). Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne. Ius Novum, (3).
Wąsik, D. (2014). Rzecz o potrzebie nowelizacji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na przykładzie działalności leczniczej. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (4).

 

Anna Reda-Ciszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

email: a.reda@uksw.edu.pl

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych

 

Nowelizacją z 2014 r. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawodawca wprowadził profilowanie pomocy dla bezrobotnych. Autorka analizuje te rozwiązania ustawowe, które budzą wątpliwości w praktyce, zwracając uwagę głównie na zagadnienie ustalania i zmiany profilu pomocy dla bezrobotnego oraz zakresu form pomocy w poszczególnych profilach. Nawiązuje także do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów o profilowaniu pomocy z Konstytucją RP.

 

Słowa kluczowe: bezrobocie, osoba bezrobotna, profilowanie, rynek pracy.

 

Profiling unemployment aid

 

Amendments to the Act on Employment Promotion and Labour Market Institution enacted in March 2014 brought significant changes in the approach to combating unemployment. The author analyzes statutory solutions raising doubts, paying particular attention to the issue of determining and changing the profile of assistance for the unemployed the scope of forms of assistance in individual profiles. The article also referred to the Ombudsman's request to the Constitutional Tribunal.

 

Keywords: unemployment, unemployed, profiling, labour market.

 

Bibliografia/References
Drabek, A. (2014). Profilowanie pomocy dla bezrobotnych jako nowy sposób na walkę z bezrobociem. Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, (4).
Drabek, A. Ciołkiewicz, Ł. (2015). Bezrobotni do 30. roku życia jako nowa grupa szczególnego ryzyka na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, (59).
Góral, Z. (2016). Prawo pracy wobec różnych rodzajów bezrobocia. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa
Profesora Ludwika Florka. Warszawa.
Góral, Z. (2016a). W: Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz. Warszawa.
Koptiew, D. (2016). Polityka rynku pracy w Polsce na rzecz grup problemowych w kontekście zmian w przepisach prawa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, (257).
Kosut, A. (2010). Kilka uwag na temat dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych. W: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner. Warszawa.
Kukulak-Dolata, I. (2016). Nowe zasady działania publicznych służb zatrudnienia — szanse i zagrożenia. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (257).
Kwiatkowski, E. (2015). Podstawy teoretyczne zmian w polskiej polityce rynku pracy. Polityka Społeczna, (2).
Łukasiewicz, A. (2016). Profilowanie bezrobotnych — problemy i wyzwania. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace/Szkoła Główna Handlowa, (1).
Maksim, M. Wiśniewski, Z. (2015). Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych — nowe tendencje i sposoby działania. Polityka Społeczna, (7).
Maksim, M. Śliwicki, D. (2012). Wybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, XLIII, (2).
Maksim, M. Wojdyło-Preisner, M. (2015). Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce — perspektywa lokalna. Gospodarka Narodowa, (4).
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2016). Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przeklasa, D. (2015). Koncepcja profilowania pomocy dla osób bezrobotnych jako nowy instrument poprawy jakości usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, (4).
Wiśniewski, Z. Wojdyło-Preisner, M. (2015). Profilowanie bezrobotnych w Polsce i w Niemczech. Polityka Społeczna, (2).
Wojdyło-Preisner, M. (2013). Koncepcje profilowania bezrobotnych. Polityka Społeczna, (3).
Wojdyło-Preisner, M. (2009). Profilowanie bezrobotnych jako metoda przeciwdziałania długookresowemu bezrobociu. Toruń.
Wojdyło-Preisner, M. (2014). Zarys koncepcji metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. W: A. Bronk, Z. Wiśniewski i M. Wojdyło-Preisner (red.), Ryzyko długotrwałego bezrobocia w Polsce. Diagnoza i metody zapobiegania. Raport z prac badawczo-rozwojowych. Warszawa.

 

Marzena Szuba, Uniwersytet Jagielloński

e-mail: marzena.szuba@student.uj.edu.pl

Problematyka ograniczenia handlu w świetle zasad i wolności konstytucyjnych

 

Celem artykułu jest ocena ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w kontekście zgodności z podstawowymi zasadami i wolnościami konstytucyjnymi. Autorka analizuje przepisy ustawy w oparciu o art. 31 Konstytucji zezwalający na wprowadzenie ograniczeń praw i wolności oraz w świetle konstytucyjnej zasady równości i zasady demokratycznego państwa prawnego wynikających kolejno z art. 32 i art. 2 Konstytucji.

 

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, konsument, konstytucja, państwo prawa.

 

The issue of trade limitation in the light of principles and freedoms of Polish Constitution

 

The point of this articleis to evaluate the statue, that considers a trade limitation on Sundays and some other days, in the context of it’s compabilty with principles and freedoms of Polish Constitution. Indicated act, evokes a lot of controversy, most lybe causece it is connected to a lot of social and economic issues. It is extremaly importatnt to analize those controversis and decise wheat eror not they are justified. Indicated law was firstly analized in comparison with Art. 31 of Polish Constituion, that allowas to limit human rgiths and freedoms. Then it was assesed in the light of principle of equality and principle of a democraticstate of law, chich are presented in Art. 32 and Art. 2 of Polish Constitution.

 

Keywords: business activity, consumer, constitution, state of law.

 

Bibliografia/ Refernces
Borysiak, W. Bosek, L. (2016). W: L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Warszawa: C.H. Beck.
Ciapała, J. (2001). Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).
Garlicki, L. Wojtyczek, K. (2016). W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Gersdorf, M. (2014). W: M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
Kryszeń, G. Prokop, K. (2017). Aksjologia polskiej Konstytucji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Morawska, E. (2003). Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Toruń: TNOiK.
Niżnik-Mucha, A. (2014). Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Sarnecki, P. (2016). W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Sokolewicz, W. Zubik, M. (2016). W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Szydło, M. (2016). W: L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Warszawa: C.H. Beck.
Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw i wolności człowieka w Konstytucji RP. Kraków: Wolters Kluwer.
Ziółkowska, M. (2010). Franczyza. Nowoczesny model biznesu. Warszawa: CeDeWu.

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Aleksandra Ziętek-Capiga, Uniwersytet Warszawski

e-mail: a.zietek-capiga@wpia.uw.edu.pl

Rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika a dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność

 

W wyroku z 18 stycznia 2018 r. w sprawie C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero przeciwko Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal, Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się oceną środka krajowego umożliwiającego rozwiązanie stosunku pracy z powodu powtarzających się usprawiedliwionych nieobecności pracownika w świetle zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

Słowa kluczowe: równość traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, dyskryminacja pośrednia, rozwiązanie stosunku pracy.

 

The dismissal of an employee by reason of justified intermittent absences and indirect discrimination based on disability

 

In the judgment of 18 January 2018, C-270/16, case Carlos Enrique Ruiz Conejero vs. Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal, the Court of Justice of the EU analysed a provision of national law which provides that an employer may dismiss an employee on the grounds of justified intermittent absences in context of prohibition of discrimination based on disability.

 

Keywords: equal treatment in employment and occupation, prohibition of discrimination based on disability, indirect discrimination, termination of employment.

 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

Eliza Maniewska, Uniwersytet Warszawski

e-mail: e.maniewska@wpia.uw

Limit wysokości odszkodowania z art. 471 k.p.w przypadku wydłużonego okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p. – ewolucja orzecznictwa

 

Autorka przedstawia ewolucję orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie problematyki wysokości odszkodowania, o którym mowa w art. 45 k.p., w przypadku wydłużenia na podstawie umowy lub postanowienia układu zbiorowego pracy okresu wypowiedzenia ponad okresy wskazane w art. 36 § 1 k.p.

 

Słowa kluczowe: odszkodowanie, wypowiedzenie umowy o pracę, okres wypowiedzenia.

 

Limit of the compensation amount referred to in Art. 471 of the Labour Code in case of an extended period of notice exceeding the periods specified in Art. 36 § 1 of the Labour Code - evolution of case- law

 

The author presents the evolution of the Supreme Court's jurisprudence in the matter of the amount of compensation referred to in Art. 471 of the Labour Code in case of an extended period of notice exceeding the periods indicated in Art. 36 § 1 of the Labour Code, on the basis of a contract or a collective labour agreement.

 

Keywords: compensation, termination of employment contract with notice, period of notice.

 

Poniższe stałe rubryki nie mają charakteru artykułów naukowych/Permanent columns below do not have the status of scientific articles

 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

 

Zakaz handlu

 

Nowe przepisy

 

Przegląd Dzienników Ustaw z 2018 roku od poz. 298 do poz. 462

 

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 marca 2018 r.

60 lat „Podstawowych problemów prawa pracy”

 

Mija 60 lat od wydania opracowań naukowych Zbigniewa Salwy, Wacława Szuberta i Macieja Święcickiego pod wspólnym tytułem „Podstawowe problemy prawa pracy”. Z wielu względów zajmuje ono szczególne miejsce w piśmiennictwie polskiego prawa pracy.

 

Po okresie naśladowania w dużym stopniu teorii radzieckiej było to pierwsze opracowanie dotyczące podstaw prawa pracy, mające wyraźne walory naukowe. Podniosło ono też rangę prawa pracy jako samodzielnej dziedziny nauk prawnych. Niektóre z podejmowanych spraw wyznaczyły kierunek rozwoju nauki polskiego prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień ogólnych, jak przedmiot i zasady prawa pracy, stosunek pracy i jego podmioty czy ochrona pracy. W dużym stopniu zachowują one do dzisiaj swoją aktualność. Odnosi się to po części także do takich spraw jak odpowiedzialność pracownicza, wynagrodzenie za pracę czy rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy. Pierwsza grupa wymienionych tematów tworzyła zręby części ogólnej prawa pracy, potrzebnej dla zaznaczenia odrębności prawa pracy od innych pokrewnych działów prawa, w tym zwłaszcza prawa cywilnego.

 

To co budzi podziw i uznanie, w szczególności w opracowaniach Profesorów M. Święcickiego i W. Szuberta, to rozległość badań naukowych, na których oparte są ich wywody. Dotyczy to przede wszystkim obszernego i w pełni uzasadnionego wykorzystania dorobku nauki niemieckiej i francuskiej. Trzeba przy tym pamiętać o wyjątkowo dużych trudnościach docierania w owym czasie do źródeł zagranicznych. Kontrastuje to z brakiem materiału prawnoporównawczego lub powierzchownego jego wykorzystywania w wielu obecnych pracach naukowych, w warunkach łatwego dostępu do opracowań zagranicznych.

 

Obydwaj Profesorowie odznaczają się także wyjątkową wnikliwością w badaniach naukowych i starannością w przedstawianiu swoich poglądów. Są one głęboko przemyślane, wyważone i precyzyjnie opisane pięknym językiem prawniczym. Jest charakterystyczne, że przed publikacją omawiana praca była dyskutowana z udziałem wszystkich ówczesnych specjalistów prawa pracy, a także wybitnych cywilistów.

 

„Podstawowe problemy prawa pracy” zostały wydane w skromnej szacie graficznej, na papierze słabej jakości, co wyraźnie kontrastuje z ich zawartością merytoryczną. Nie przystaje to również do obecnego rynku wydawniczego, kiedy nierzadko mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

 

Praca powstała w ciągu kilku miesięcy po tzw. odwilży październikowej 1956 r. (oddana do składu w czerwcu 1957 r.). Pozwala to przypuszczać, że badania naukowe były prowadzone wcześniej, w niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Można się też domyślać, że Profesorowie mieli ugruntowane poglądy naukowe długo przed możliwością ich otwartego przedstawienia.

 

W dużym stopniu odrywa się ona od ówczesnego systemu politycznego i społeczno- gospodarczego. Jeżeli nawet w opracowaniach Profesorów przemknie gdzieś przymiotnik „socjalistyczny”, to widać wyraźnie, że jest to ozdobnik czy danina na rzecz tamtego systemu, z którego nie wyprowadzają oni wyraźnych następstw. W ten sposób próbowali oni tworzyć naukę o charakterze uniwersalnym, niepodporządkowaną panującej ideologii. Z tych też względów wiele z wywodów zawartych w omawianym opracowaniu zachowało swoją aktualność po zmianie sytemu politycznego i gospodarczego.

 

Ludwik Florek

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł