Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 04/2008

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.70
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Jan Jończyk

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
W polityce zdrowotnej od kilku lat była mowa o konieczności wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, pierwsza natomiast prawna konkretyzacja (w postaci projektu ustawy) przedstawiona została w styczniu 2008 r. wraz z towarzyszącymi projektami ustaw - nowej wersji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy o ochronie praw pacjenta. Podstawowe znaczenie w tym reformatorskim zamierzeniu mają dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, promowane w celu instytucjonalizacji znacznego w Polsce finansowania opieki zdrowotnej ze środków prywatnych. Mają to być ubezpieczenia w sferze działalności ubezpieczeniowej, a zatem dobrowolne i komercyjne, poddane jednak, wraz z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, merytorycznej kontroli pod względem legalności, rzetelności i celowości ze strony nowego urzędu nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych. Jest to koncepcja regulowanego rynku ubezpieczeń zdrowotnych, której uzupełnieniem ma być regulowany rynek świadczeniodawców (świadczeń opieki zdrowotnej). Nowy urząd rzecznika ma stanąć na straży indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta, w czym uwydatnia się publiczny charakter opieki zdrowotnej. Projektowany model ochrony zdrowia jest zatem hybrydą prawa prywatnego i publicznego, testowaną w różnych konfiguracjach i na ogół bez powodzenia w innych krajach, która w literaturze przedmiotu poddawana jest istotnej krytyce.

Complementary Health Insurance
The idea of complementary health insurance was present in Polish health policy since a couple of years, a draft statute on this subject, however, was shown in January 2008 together with a new version of the Health Care Establishments Statute (legislated initially in 1991) and an additional regulation on patient's rights. The key role has the complementary health insurance which is to institutionalise the relatively high, partly informal, private health care cost sharing in Poland (1/3 of the total - about 6% GNP - health expenditure). This new insurance is expected to function on commercial and competitive basis, under a strict administrative control, however. It is in some way a concept of a regulated market of insurers and health care establishments, the latter to be transformed into private (commercial) law corporations. The patient will have a quasi-public status, to be protected by a new authority - the patient's "individual and collective rights" ombudsman. The draft regulation looks like a public-private hybrid, experimented already in some countries, which in insurance and health care theory evokes much criticism.

Wykaz publikacji prof. dr. hab. Zbigniewa Salwy

List of Publications of Professor Zbigniew Salwa

Studia i opracowania

Jarosław Jankowiak

Transpozycja art. 8 ust. 3-5 dyrektywy 89/391/EWG dotyczącej bhp
W przepisach art. 8 ust. 3-5 dyrektywy nr 89/391/EWG są uregulowane różne aspekty dotyczące prawa pracownika do uchylenia się od niebezpieczeństwa przy pracy. Autor przedstawia treść norm prawnych podlegających zrekonstruowaniu z tych przepisów. Następnie rozważa, czy sposób transpozycji wspólnotowej regulacji do polskiego kodeksu pracy, który został przyjęty w ministerialnym projekcie nowelizacji kodeksu z 19 lutego 2008 r., jest właściwy zarówno z punktu widzenia potrzeby usunięcia luki transpozycyjnej, jak i mając na względzie celowość częściowego zmodernizowania dziś już archaicznego ujęcia polskich przepisów kodeksowych o bhp.

A Question of the Transposition of the Provisions paragraphs 3-5 of the article 8 of the EC directive no. 89/391/EEC to the Polish Labour Code
In the provisions of the paragraphs 3-5 of the article 8 of the EC directive no. 89/391/EEC various aspects of the right of the worker to remove himself from danger at work are regulated. The author presents the content of the legal norms reconstructed from these provisions. Afterwards the author deliberates, wherever the method of transposition of these provisions to the Polish Labour Code undertaken in the ministerial legal act draft issued 10th of September 2007 is correct bearing in mind the necessity for the transposition gap elimination as well as purposefulness of partial modernization of outdated today Polish health and safety at work code regulation.

Wykładnia i praktyka

Marcin A. Mielczarek

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta w świetle konstytucyjnej zasady wolności religii
Mimo iż od wejścia w życie kodeksu pracy minęły już 33 lata, redakcja przepisów odnoszących się do pracy w niedziele i święta rodzi ciągle wiele wątpliwości. Autor zastanawia się nad zgodnością regulacji dotyczącej świadczenia pracy w niedziele i święta z konstytucyjną zasadą wolności religii.

The Admissibility of the Work on Sundays and Public Holidays in the Light of the Constitutional Principle of the Freedom of Religion
Despite the fact that the Labour Code came into force 33 years ago, the wording of the provisions concerning the work on Sundays and public holidays is still criticized. The author of the paper considers their compatibility with the constitutional principle of the freedom of religion.

Jacek Chaciński

Uchwały rad nadzorczych niektórych osób prawnych prowadzące do zatrudniania członków zarządu
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie nawiązania stosunku pracy na podstawie uchwał organów niektórych osób prawnych. Pomimo licznych wypowiedzi doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego kwestia ta w dalszym ciągu rodzi wiele kontrowersji w praktyce stosowania prawa. W szczególności istotne jest pytanie o sposób podjęcia i skutki prawne uchwały, na mocy której ma dojść do nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do katalogu zdarzeń prawnych określonych w art. 2 kodeksu pracy. Zagadnienia te są omówione na przykładzie uchwał rad nadzorczych spółek prawa handlowego, rad nadzorczych spółdzielni i uchwał rad gmin.

Resolutions of the Supervisory Board of Same Legal Persons Bringing About the Employment Members of the Management Board
This article concerns the employment of members of management board by resolutions of supervisory board of same legal persons. The author focuses on commercial companies, co-operatives and municipalities. The main issue is legal consequences of a resolution according to acts of law referred to in Article 2 Labuor Code. In the author's opinion this resolution is a legal act that together with declaration of will of member of management board establishes relationship under labour law. Addictional declaration of will is not required.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2007 (ochrona zdrowia pracowników podczas pracy; czas pracy)

The Review of Labour Law Jurisdiction in 2007

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Stosowanie art. 38 i art. 45 k.p. do wypowiedzenia zmieniającego po rozwiązaniu układu zbiorowego pracy w razie niezawarcia nowego układu

The Application of art. 38 and art. 45 Labour Code to the Notice to Change the Terms of Work or Pay After the Termination of the Employee Collective Argmeement in the Case of Not Signing a New One

Konsultacje i wyjaśnienia

Pozakodeksowy czas pracy - służba zdrowia

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 35 z 3 marca 2008 r. do numeru 53 z 28 marca 2008 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 kwietnia 2008 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł