Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 04/2009

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2009 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
39.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Michał Raczkowski

Kilka uwag o cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy
Praktyka obrotu prawa pracy przyjmuje niemal bezdyskusyjnie dopuszczalność pociągania pracodawcy wobec pracownika do odpowiedzialności za szkodę na zasadach prawa cywilnego, i to właściwie we wszystkich przypadkach. Nawet wówczas, gdy szkoda może podlegać naprawieniu w reżimie prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych, sięga się po unormowania prawa cywilnego dla "uzupełnienia" odpowiedzialności pracodawcy. Autor podejmuje próbę zaprezentowania wątpliwości wobec szerokiego sięgania do cywilnoprawnych podstaw odpowiedzialności.

A Few Remarks About Employers' Civil Responsibility
It is being commonly accepted the employer is responsible to the employee for the damages not only according to labour law or social security law regulations but basing on civil code regulations as well. The author attempts to querry doubts whether it is so often justified. The analysis focues mainly on the damages sustained during an accident at work and resulting from fault dismissal. A conclusion is being inferred, that allowing employers' civil law responsibility breaks the responsibility system of labour law and threatens with the limitation of labour employment and the extention of civil employment instead.

Studia i opracowania

Adam Zych

Czy prawo pracy ogranicza wzrost zatrudnienia?
Autor polemizuje z propozycjami zawartymi w artykule prof. Wojciecha Muszalskiego pt. Czynniki prawa pracy ograniczające zatrudnienie - problem dyskusyjny, opublikowanym w numerze 12/2008 "Pracy i Zabezpieczenia Społecznego". Zdaniem autora, nie do przyjęcia jest propozycja poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw przez obniżenie poziomu najniższego wynagrodzenia, tym bardziej że na tle państw "starej Unii" wynagrodzenie to w naszym kraju jest i tak niskie. Zdecydowanie negatywnie autor ocenia również propozycję zmiany charakteru zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tak aby wypłaty z tego funduszu były uzależnione nie jak obecnie od sytuacji materialnej i życiowej pracownika, lecz od wyników pracy. Byłoby to jednoznaczne z faktyczną likwidacją funduszu socjalnego, który przy takiej konstrukcji zostałby przekształcony w element składowy funduszu wynagrodzeń. Autor nie dostrzega również destruktywnego rzekomo wpływu na stan naszej gospodarki wielu innych uprawnień pracowniczych, takich choćby jak tzw. urlop na żądanie, znaczne możliwości przywrócenia do pracy itd. Z rozpatrywanego w artykule punktu widzenia dyskusyjny charakter, zdaniem autora, ma jedynie dokonane przed kilku laty wydłużenie kodeksowej ochrony pracownika przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę - z dwóch do czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Does Labour Law Limit the Increase of Employment?
The author of the article polemicizes with a very popular, especially among businessmen, idea that reduction of some worker rights can influence positively on the pace of the economic growth which automatically results in increasing of employment. Such opinion was even presented in an article by Muszalski (PiZS No. 12/2008). According to the author this view is unacceptable. First of all it regards to the minimum wage. It would be a big mistake to improve the economic situation of a company by reduction of minimum wage which so or not is very small, especially when comparing to the "old Union" countries. The author proposes to reduce the highest wages rather than the minimal ones. The principles of social benefits can not also be changed. The benefits should be still paid to the poorest workers regardless of results of the work. The author is also opposed to abolition of some other worker rights.

Piotr Sak

Problematyka podsłuchu w stosunkach pracowniczych - artykuł dyskusyjny
Autor przedstawia budzące w praktyce wątpliwości związane z oceną legalności podsłuchiwania przez pracodawcę rozmów odbywających się bezpośrednio pomiędzy pracownikami, pracownikami i pracodawcami, a także innymi osobami, np. klientami czy kontrahentami, oraz z nagrywaniem rozmów telefonicznych pracowników przez pracodawcę. W tym celu wyszczególnia wiele przypadków, w których istnieje możliwość stosowania środków technicznych umożliwiających rejestrowanie rozmów pracowników, jak i sytuacje, w których podsłuchiwanie pracowników wymaga spełnienia dodatkowych wymogów po stronie pracodawcy. Wskazuje także negatywne konsekwencje dla pracodawcy związane ze stosowaniem nielegalnego podsłuchu oraz możliwe działania ukierunkowane na uniknięcie i wyeliminowanie narażenia się na ponoszenie odpowiedzialności przez pracodawcę w tym zakresie.

The Issue of Phone Tapping in Workers' Relations - a Debating Article
The focus of this article encompasses issues concerned with the evaluation of legality of wire tapping and recording phone conversations conducted by the employees (employee to employee, employee to employer, employee to other person, e.g. client or contractor) by the employer. The author of the said article details a number of cases in which there is a possibility of utilising technical means to allow recording conversations of the employees as well as situations in which tapping requires meeting additional demands on the side of the employer. Negative consequences of using illegal wire tapping by the employer are also presented. The article also mentions the issues concerning possible actions aimed at avoiding and eliminating exposure to taking responsibility by the employer in this matter.

Wykładnia i praktyka

Jacek Borowicz

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownika wykonującego wolny zawód
Unormowania prawne dotyczące tzw. wolnych zawodów, w przypadku których ustawodawca dopuszcza ich wykonywanie także w ramach stosunku pracy, z jednej strony wpływają modyfikująco na wynikającą z przepisów prawa pracy treść poszczególnych "tradycyjnych" praw i obowiązków stron stosunku pracy, z drugiej zaś strony wzbogacają katalog tych praw i obowiązków o ich szczególne kategorie związane bezpośrednio ze specyfiką wykonywania wolnych zawodów. Przykładem takiego oddziaływania wskazanych unormowań są analizowane w artykule przepisy wprowadzające specyficzne formy szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy ich wykonawców.

Special Protection of Employment Durability in Case of Employees Performing Professional Services
According to art. 19 item 1 of the act dated July 6, 1982 on legal advisors a termination of the employment relationship with notice with a legal advisor due to unsuitable performing of duties, as reffered to in the provisions of the above act, can be carried out by an organizational entity only on consulting regional association of legal advisors. On the other hand, according to art. 18 item 1 - 2 of the act dated May 17, 1989 on medical associations the employer cannot terminate with notice the employment agreement with a doctor fulfilling a function by appointment in bodies of medical associations during the term of mandate without the consent from a relevant medical association. In like manner were normed the rules of protecting durability of employment relationship with veterinary surgeons fulfilling a function by appointment in bodies of veterinary surgeons associations (art. 22 item 1- 3 of the act dated December 21, 1990 on the profession of veterinary surgeon and veterinary surgeons associations). Otherwise, still uniformly, was settled the question of special protection of durability of employment relationship with nurses, midwives (art. 11 item 1- 2 of the act dated April 19, 1991 on nurses and midwives association) and laboratory diagnosticians (art.52 item 1- 2 of the act dated July 27, 2001 on laboratory diagnostics) fulfilling a function by appointment in bodies of parent association as indicated by relevant legal provisions. Therefore, the employer cannot terminate with notice or terminate the employment agreement with an employee fulfilling a function by appointment in bodies of the association during the term of mandate and a year after its expiry without the consent of relevant association (a relevant regional nurses and midwives association and the National Laboratory Diagnosticians Asociation respectively).

Jerzy Kużniar

Objęcie ubezpieczeniem społecznym - zagadnienia wybrane - uwagi na tle orzecznictwa (cz. 1)
Autor, posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego, omawia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym rolniczym, kwestie związane z tzw. pierwszeństwem pracowniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego w sytuacji zbiegu różnych tytułów ubezpieczeń. Odnosi się także do kwestii związanych z najbardziej powszechnym ubezpieczeniem wynikającym z zatrudnienia, zwracając uwagę, że wynika ono z rzeczywistego zatrudnienia, a nie z samego faktu zawarcia umowy o pracę.

Obligation to Insure Under the Social Security Scheme - Selected Issues - in the Light of the Jurisprudence (Part 1)
The author, using the jurisprudence of the Supreme Court, presents the rules governing the obligation to insure individual under the national social security system, including the scheme covering farmers only; issues relating to the so-called priority of the occupational social security system in cases where more than one state-run social insurance scheme may be applied. The author refers also to issues concerning the most common source of the duty to insure under the compulsory social security system, which is the employment, pointing out that this duty stems from real and genuine occupational activity only and not from the conclusion of an employment contract alone.

Eliza Maniewska

Przegląd uchwał Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych za 2008 r.
Autorka prezentuje wszystkie uchwały Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w sprawach pracowniczych, które zapadły w 2008 roku. Artykuł zawiera również ich omówienia sporządzone na podstawie uzasadnień.

The Review of the Labour Cases Resolutions of the Supreme Court Labour Law, Social Security and Public Affairs Champer in the 2008
The author introduces all labour cases resolutions of the Supreme Court Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber reached in the year 2008. The Article also includes reviews made on the basis of their justifications.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2008 (obowiązek pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia)

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Praca podczas zwolnienia lekarskiego

Odprawa rentowa

Szkolenie bhp i badania wstępne u tego samego pracodawcy

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 34 z 4 marca 2009 r. do numeru 52 z 31 marca 2009 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 kwietnia 2009 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł