Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 04/2011

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Spis treści numeru 4/2011

 
Gertruda Uścińska
Problemy współczesnych systemów emerytalnych – kierunki rozwiązań w zakresie wieku emerytalnego
Autorka omawia uwarunkowania prawne i pozaprawne w zakresie wyznaczania granicy wieku emerytalnego. Przedstawia obecny stan prawny w Polsce oraz dotychczasowe propozycje zmiany wysuwane przez różne podmioty (rządowe, pozarządowe). Prezentuje standardy międzynarodowe w tym obszarze oraz rozwiązania w innych krajach Unii Europejskiej. W uwagach końcowych przedstawia kierunki działań na przyszłość.
Directions in the Field of Retirement Age. Currently Suggested Solutions
The paper attempts to outline the legal and extralegal determinants of the retirement age. It presents the currently proposed solutions that many diverse bodies (governmental and non-governmental) put forward and promote. It discusses the international standards in this area as well as the solutions adopted in the Member States of the European Union. In the conclusions the paper presents possible directions of the future changes in the retirenment age. 
 

Studia i opracowania
Anna Wolak-Danecka
Mobbing – terroryzm psychiczny i molestowanie moralne w pracy
Współcześnie zjawisko mobbingu w miejscu pracy traktowane jest jako ważny problem społeczny. W istotny sposób jest ono związane z nieprawidłowym sposobem zarządzania w środowisku pracy, doprowadzającym do stosowania zastraszania, nękania, przemocy czy też agresji. Każdy przypadek mobbingu jest tragedią w wymiarze indywidualnym – naruszeniem godności i dóbr osobistych ofiary. Z drugiej strony jest także poważnym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Autorka podejmuje próbę przedstawienia zjawiska mobbingu w kontekście prawnych regulacji, w tym jego kształtowania w relacji interpersonalnej. Szczególną uwagę poświęca osobie poszkodowanej, jako jednostce wyizolowanej i psychicznie zawłaszczonej, której w samotności trudno się skutecznie bronić.
Mobbing – Psychological Terrorism and Moral Harassment at Work
Nowadays the phenomenon of mobbing or bullying in the workplace is regarded as an important social problem. This problem is significantly associated with an abnormal way of managing the work environment, which leads to using: intimidation, harassment, violence or aggression. Each case of bullying is an individual tragedy of a victim; violating his/her dignity and personal rights. On the other hand, it is also a serious offence against the employee rights. The article presents an attempt to approach the phenomenon of bullying in the context of legal regulations, including its formation in interpersonal relationships. Particular attention was paid to a victimized person, recognized as an isolated and psychologically appropriated individual, who finds it difficult to effectively defend themselves when being alone.

 
Wykładnia i praktyka
Herbert Szurgacz
Niektóre prawne zagadnienia premiowania
Prawidłowe stosowanie premiowania może istotnie wpływać na efektywność systemów wynagradzania i przez to na wyniki pracowników i całego zakładu pracy. Stosowane w praktyce systemy premiowania nasuwają wiele zastrzeżeń, również natury prawnej. Dotychczasowa krytyka niektórych rozwiązań z punktu widzenia prawa pracy nie wpłynęła na zmianę praktyki stosowania premii. Zdaniem autora, argumentacja prawna wymaga wzbogacenia i poszerzenia.
Legal Problems Connected with Employee Bonuses
In the paper the author analyses three major issues related to bonus:1) separation bonus from prize, which on the basis of the Polish labor law is important, 2) the use of discretionary bonuses, 3) using bonuses as a penalty for misconduct. In the latter case, unlike in the existing literature, the author allows their use but only if the proper attitude to responsibilities meets a condition for granting the bonus.
 

Dariusz Makowski
Prawo wstępu inspekcji pracy na miejsce kontroli
Autor podejmuje próbę oceny zgodności polskich przepisów dotyczących prawa wstępu inspekcji pracy na miejsce kontroli z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami konwencji nr 81 i 129 Międzynarodowej Organizacji Pracy. W tym celu poddaje analizie odpowiednie przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Szczególną uwagę poświęca problemom związanym z wykonywaniem kontroli przedsiębiorców.
The Right to Access of Labour Inspection to the Workplace
The aim of this article is to analyse and estimate the provisions of Polish law concerning the right to access of labour inspection to the workplace on the background of the relevant applicable provisions of Convention No. 81 and 129 ILO. The author of the paper analyses provisions of the Act of 13 April 2007 on the National Labour Inspectorate and of 2 July 2004 on freedom of economic activity. This paper is to be an attempt to explain the problems concerning entrepreneurs’ controls.
 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Informacja i konsultacja pracowników. Ochrona przedstawicieli pracowników
Informing and Consulting Employees. Protection of Employees’ Representatives
 

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
Przywileje pracownicze w pakietach socjalnych a art. 8 k.p.
The Benefits Included in Social Packages and Art. 8 Labour Code
Ryszard Sadlik
 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2008 r. (I UK 207/07) – renta rodzinna dla studenta na ostatnim roku studiów podyplomowych
Gloss to the Supreme Court Judgement of 22 January 2008 (I UK 207/07) – the Family Pension for Last Year Postgraduate Student
 

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
Prawo pracy nauczycieli
 

Konsultacje i wyjaśnienia
Urlop wypoczynkowy – wybrane problemy
 

Nowe przepisy
Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 41 z 25 lutego 2011 r. do numeru 63 z 24 marca 2011 r.
 

Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na 1 kwietnia 2011 r.
 
Felieton

FELIETON

 

Czy powraca widmo domniemania istnienia stosunku pracy?

Po implementacji norm standardów europejskich dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu (ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – DzU nr 254, poz. 1700) szykuje się kolejny projekt ustawy zmierza­jący do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE przewidu­jącej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168, s. 24-32). Zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy 2009/52, jej transpozycja powinna nastąpić do 20 lipca 2011 r. Stąd konieczny jest pośpiech. Kary za brak synchronizacji z prawem unijnym są ogromne. W chwili obecnej nie ma jeszcze ostatecznego tekstu ustawy na stro­nach Ministerstwa Pracy, ale są jego założenia, które przewidują, że ustawa wejdzie w życie w lipcu 2011 r.

Celem dyrektywy jest ograniczenie zjawiska nielegalnej imigracji do państw UE przez zmniejszenie atrakcyjności zatrudnienia obywateli państw trzecich przebywających wbrew przepisom, a tym samym ograniczenie szarej strefy w gospodarce. Dyrektywa ma także zagwarantować jednolitość karania za nielegalne zatrudnienie we wszystkich krajach człon­kowskich. Dyrektywa dotyczy tylko obywateli państw trzecich, którzy przebywają w pań­stwie członkowskim nielegalnie. Nie ma zatem zastosowania do osób przebywających w kra­ju członkowskim legalnie, niezależnie od tego, czy mają bądź też nie zezwolenie na pracę.

W preambule dyrektywy czytamy m.in., że w każdym przypadku pracodawca powinien być zobowiązany do wypłaty obywatelom krajów trzecich wszelkiego zaległego wynagro­dzenia za wykonaną pracę oraz wszelkich należnych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli nie można ustalić kwoty wynagrodzenia, należy domniemywać, że wynosi ono co najmniej tyle, ile płaca przewidziana w mających zastosowanie przepisach o płacach minimalnych, w układach zbiorowych lub zgodnie z praktyką ustaloną w odpowiednich sek­torach zatrudnienia. Pracodawca powinien być również zobowiązany do pokrycia – w sto­sownych przypadkach – wszelkich kosztów wynikających z przesłania zaległego wynagro­dzenia do kraju, do którego nielegalnie zatrudniony obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. Państwa członkowskie powinny ponadto ustanowić domniemanie ist­nienia stosunku pracy przez okres przynajmniej trzech miesięcy, tak aby ciężar dowodu spoczywał na pracodawcy przynajmniej w odniesieniu do określonego okresu. Pracownik, miedzy innymi, powinien również mieć możliwość udowodnienia istnienia stosunku pracy i wykazania okresu jego trwania.

Wszystkie te zalecenia realizują założenia do projektu polskiej ustawy. Ważne jest to, że wprowadzają one poza sankcjami nakładanymi na imigrantów ochronę ich wynagrodzenia.

Co więcej i co zasadnicze dla konstrukcji stosunku pracy, projektowana ustawa, śladem dyrektywy, wprowadza domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres trzech mie­sięcy. Domniemanie ma się odnosić tylko do zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie obalane. Zdaniem projektodawców proponowane rozwiązania są zgodne z dyrek­tywą, a jednocześnie nie naruszają zasady swobody umów obowiązującej w prawie polskim, gdyż są obalane. A ponadto takie konstrukcje zaleca dyrektywa.

Nie jestem pewna, czy jest to wystarczające wyjaśnienie kwestii równości w prawie. Inni pracujący na czarno nie będą bowiem mogli powoływać się na owo domniemanie i być może trzeba będzie je wprowadzić także dla nich, co już wielokrotnie dyskutowa­no w Polsce. Chyba że projektodawca uzasadni odmienne traktowanie innymi ważnymi względami, na co czekamy.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł