Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i zabezpieczenie społeczne Nr 05/2008

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
35.70
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Eliza Maniewska

Obowiązek informacyjny pracodawcy wobec pracownika a pojęcie informacji
Autorka prowadzi rozważania nad obowiązkiem informacyjnym pracodawcy wobec pracownika. W szczególności analizuje samo pojęcia informacji i osadza je w siatce pojęciowej teorii prawa. Precyzuje także, w których przypadkach, gdy przepis używa bądź wprost terminu informacja, bądź terminu znaczeniowo podobnego lub z nim zbieżnego, mamy do czynienia z obowiązkiem informacyjnym pracodawcy wobec pracownika.
The Employer's Obligation to Notify Employees Versus the Notion of NotificationThe author discusses issues relating to the obligation of an employer to inform employees. In particular, she analyses the notion of notification itself and presents it in the framework of legal theory. She specifies as well the cases in which the notification obligation of an employer towards employees occurs when a legal provision explicitly involves the notion of notification, or a term which is close in meaning or coincident with it.

Studia i opracowania

Małgorzata Gersdorf

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Nowe przepisy o telepracy stanowią krok naprzód w kierunku uelastyczniania zatrudniania w Polsce. Szkoda jedynie, że nie są efektem przyjęcia szerszego programu legislacyjnego, którego celem zasadniczym byłaby modernizacja prawa pracy. Autorka omawia warunki i cechy charakterystyczne telepracy, możliwości jej wprowadzenia oraz wskazuje na konieczność dokonania głębszej refleksji nad stosunkami zatrudnienia w Polsce, refleksji związanej z nowymi technologiami, które wkraczają także w sferę zatrudniania.

Teleworking Employment
New provisions on teleworking may be called a step ahead toward employment flexibilization in Poland. Unfortunately, it is not an effect of adoption of far-reaching legislative program aiming at modernization of the labour law. In her Article the Author discusses the terms and features of teleworking, possibilities to introduce it into working system, but also shows the necessity to make an in-depth reflection on the employment relations in Poland, and on new technologies, influencing the employment sphere.

Wykładnia i praktyka

Magdalena Pędziwiatr

Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy tymczasowej
Autorka podejmuje próbę określenia sposobu realizacji zatrudnienia tymczasowego, w którym uprawnienia kierownicze podmiotu zatrudniającego zostały rozdzielone między dwa podmioty - agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika. W konsekwencji bardzo istotne okazuje się ustalenie źródła uprawnień kierowniczych realizowanych przez pracodawcę użytkownika w stosunku do pracownika tymczasowego, a także ich zakresu. Jest to uzasadnione zarówno koniecznością ochrony praw pracownika, jak i potrzebą sprawnej organizacji pracy przez podmiot faktycznie korzystający z jej rezultatów.

Supervisory Right in Temporary Employment
This article attempts to describe the situation of a temporary employment, in which the employer's supervisory right is carried out by two entities: a temporary work agency and a user firm. As a result it becomes crucial to point out the source and the scope of supervisory right, which is conferred on the user firm, for it to be able to control the worker during temporary employment. Proper distinction of supervision between the employer and the user firm seems to be extremely important for the protection of the temporary worker's rights and for making work organisation process efficient.

Stefan Płażek

Niekaralność pracowników samorządowych - wymóg rzeczywisty czy fikcja?
Przepisy o zatrudnianiu pracowników samorządowych mają być w poważnym rozmiarze zmienione. Zdaniem autora powinno to dotyczyć również wymogu ich niekaralności, który obecnie jest uregulowany w sposób niedostateczny, co dzieje się ze szkodą dla interesu publicznego. Regulacja ta została w ostatnim czasie zakwestionowana także przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozważania autora mogą być przyczynkiem do dyskusji o wymogu niekaralności, który w poszczególnych ustawach z zakresu prawa pracy oraz korporacyjnych jest ujmowany bardzo różnie, np. co do sposobu jego wykazywania i weryfikowania.

Unpunishability of Local-Government Employers - Real Requirement or Fiction
The regulations about employment of local-government workers will have been changed soon in very big, serious scale. It should relate also to requirement of theirs unpunishability, which is now regulated in insufficient way and have harmful effect for public interest. Additionally, this regulation has been contested on last time by Polish Ombudsman. This article gives rise to discussion about requirement of unpunishability, which in especial statute are understanding in very different way, for example the way of its demonstration and verification.

Marcin Piłaszewicz

Odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych za granicą - sygnalizacja problemu
Skutkiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r., K 18/06, było stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te ograniczały możliwość skorzystania z ulgi podatkowej niektórych podatników, co było przyczyną uznania naruszenia zasady równości i zasady demokratycznego państwa prawa. W tym samym czasie sąd administracyjny pierwszej instancji, postanowieniem z 3 października 2007 r., sygn. I SA/Wr 971/07, wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem wstępnym dotyczącym wykładni przepisów prawa europejskiego, koniecznej przy zastosowaniu tych samych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konkurencja obu trybów oraz poziom ochrony prawnej, jej treść i cel są przedmiotem rozważań autora.

The Problem of Deduction of Social Insurance Collection and Health Insurance Collection Paying Abroad
The Constitutional Tribunal stated that art. 26 1 p 2 and art. 27b 1 of personal income tax law are incompatible with Polish Constitution (the principle of equality and the principle of rule of law). The above mentioned principles limit the possibility to profit the tax relief by some tax-payer; it was the reason of violating the principles of equality and rule of law. At the same time the Administrative Court of the first instance sent the preliminary question to the ECJ concernig the interpretation of community law, where the background of the dispute were similar to those before Constitutional Tribunal. The admissibility, competition of both proceeding, the level of law protection - goal and essence are analised in this text.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2007 (ochrona kobiet w ciąży i w okresie poporodowym; urlopy rodzicielskie)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in 2007

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

Charakter prawny dyżuru medycznego. Roszczenia z tytułu nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 i 133 k.p.)

Legal nature of the medical duty. Claims under violation by an employer right to the appriopriate periods of the uninterrupted rest

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy

Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej (1)

Konsultacje i wyjaśnienia

Stan zdrowia pracowników

Nowe przepisy

Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 54 z 31 marca 2008 r. do numeru 75 z 30 kwietnia 2008 r.

Wskaźniki i składki ZUS

Według stanu na dzień 1 maja 2008 r.

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł