Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 05/2010

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 48
Miejsce wydania: 2010 Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
44.10
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

W numerze:

Ludwik Florek

Prawo związku zawodowego do informacji
Na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych pracodawca ma obowiązek udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Prawo związku zawodowego do takiej informacji nie łączy się z konkretną sprawą, lecz obejmuje wszystkie aspekty jego działalności. O ile też prawny lub faktyczny obowiązek dostarczenia informacji w konkretnych sprawach indywidualnych lub zbiorowych ciąży na pracodawcy, o tyle informacja ogólna jest udzielana z inicjatywy związku zawodowego. Prawo związku zawodowego do takiej informacji jest niedostatecznie określone w przepisach. Dotyczy to w szczególności jej zakresu, zachowania w tajemnicy informacji poufnej czy umieszczania informacji uzyskanej od pracodawcy na stronach internetowych związku. Wszystko to budzi liczne kontrowersje, zwłaszcza w sytuacji konfliktu pomiędzy pracodawcą a związkiem zawodowym.

The Right of Trade Unions to Information
The employer shall be obliged to provide information required for carrying on trade union activities on request of the trade union, in particular information pertaining to working conditions and rules of remuneration (Art. 2 section 1 of the Trade Union Act of 1991). The general wording of the provision gives rise to the most controversy, which is reflected in the discussions between trade unions and employers. They are related to the content of the information, especially information on the economic situation of an employer and the confidential information. The right of trade unions to information implies that they could reveal it to its members. Nevertheless the use of Internet (TU websites) in this case should be restricted in order to avoid damages to the employer.

Studia i opracowania

Monika Gładoch

Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych a funkcja ochronna prawa pracy
Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych nastręcza wiele problemów. Przedstawiciele doktryny nie są zgodni odnośnie do charakteru prawnego kontraktu menedżerskiego. Nawiązanie stosunku pracy z menedżerem rodzi konieczność ograniczenia jego uprawnień ochronnych. Sprawowanie funkcji zarządczej w spółce wiąże się bowiem z jego szczególną odpowiedzialnością oraz oczekiwaniem przez właścicieli, że spółka będzie przynosić należyty dochód. Judykatura stara się pogodzić przepisy prawa pracy z kodeksem spółek handlowych. Wątpliwe jest jednak to, czy ten cel można osiągnąć bez zmiany kodeksu pracy. Czy wykładnia sądowa odbywa się w ramach obowiązujących reguł, czy nie nosi już cech wykładni prawotwórczej? Na te pytania stara się odpowiedzieć autorka artykułu.

A Hiring Executive Board Members of the Capital Companies and the Protection Rights in the Labour Law
A hiring executive board members of the capital ventures cerates many issues in Poland. Representatives of the doctrine are not aligned about the legal aspects of the managerial contract. Employment relationship with the manager implies limitations of his protection rights in the labor law. Executive managerial function in the company requires particular responsibility and creates expectations of the owners towards company’s profit. The courts try to align labor law with the companies act. But it’s doubtful if this can be achieved without the change of the labor law. This article tries to answer those issues.

Wykładnia i praktyka

Tomasz Major, Beata Pawłowska

Zabezpieczenie społeczne w UE według nowych zasad
Od 1 maja 2010 r. nastąpiły zmiany w regulacjach wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Autorzy omawiają nowe przepisy głównie pod kątem ustalania tzw. właściwego ustawodawstwa, pomijając aspekty związane z poszczególnymi rodzajami świadczeń. Tematyka ta ma duże znaczenie zarówno dla firm – eksporterów usług, jak i dla wszystkich osób migrujących zarobkowo w Unii Europejskiej.

New EU Legislation on Social Security
On 1st May 2010, EU Regulations 883/2004 and 987/2009 are introduced to replace Regulations 1408/1971 and 574/1972 dealing with the co-ordination of social security systems. New Regulation 883/2004 has few principal elements: Article 11 deals with the general rules applicable (lex loci laboris), Article 12 deals with postings of employed persons and self-employed persons from one Member State to another (maximum posting period is increased from 12 months to 24 months), Article 13 deals with employed persons and self-employed persons pursuing an activity in two or more Member States, Article 16 provides for exceptions to Articles 11–15 and Article 87.8 provides for transitional provisions between the old and new regulations.

Katarzyna Wielichowska-Opalska

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
Problem odpowiedzialności majątkowej pracodawcy za szkodę wyrządzoną wskutek niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy spotyka się z coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli doktryny oraz praktyków. Autorka przedstawia najistotniejsze zagadnienia dotyczące tej kwestii – na podstawie przepisów kodeksu pracy, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów przedstawicieli nauki prawa pracy.

The Issue of Employer’s Financial Liability in the Case of a Wrongful Dismissal
Employer indemnity for dissolution of an employment contract” is one of the most significant problems of present labour law. The aim of this article is the presentation of the question employer’s financial liability for a damage resulting from a wrongful dismissal – on the basis of the Labour Code, in the Labour Cases Resolutions of the Supreme Court, in the view of the Constitutional Court Judgement and in the labour law doctrine.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (zwolnienia grupowe)

The Review of the Labour Law Jurisdiction in the 2009

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego


Interes prawny pracownika w powództwie o ustalenie istnienia stosunku pracy

Employee’s Legal Interest in the Declaratory Action of Employment Relation Existence

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy


Urlopy i zwolnienia od pracy

Konsultacje i wyjaśnienia

Pracownicy tymczasowi – cd.

Nowe przepisy


Przegląd obejmuje Dzienniki Ustaw od numeru 41 z 17 marca 2010 r. do numeru 70 z 28 kwietnia 2010 r.

Wskaźniki i składki ZUS

według stanu na 1 maja 2010

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł